Demokratisk dannelse i samfundsfag | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 22
  • 6109
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2012
  • 19-03-2013

Demokratisk dannelse i samfundsfag | Undervisningsforløb

Undervisningsforløb til Samfundsfag om Demokratisk dannelse i den danske folkeskole.

Opgaven handler om Demokratisk dannelse i den danske folkeskole, og herunder elevmedbestemmelse. Hvilke opgaver stiller formålsparagraffen læreren og hvordan kan man leve op til den? Dannelse og uddannelse, samt demokratibegrebet samt hvilken relevans samfundsfag har.

Problemformulering
Hvordan kan læreren tilrettelægge sin undervisning, således at eleverne forberedes til vores demokratiske samfund i henhold til formålsparagraffens bestemmelser? Er det nok at give medbestemmelse eller skal der mere til?

Forfatterens kommentar

Perspektivet omkring demokratisk dannelse i et multikulturelt samfund kunne tilføjes.

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
3. Metode 3
4. Dannelsessyn 4
4.1 Demokratisk dannelse 5
5. Læringssyn 6
6. Induktiv og deduktiv undervisning 7
7. Undervisningsforløb 7
7.1 Relationsmodellen 7
7.2 Beskrivelse af undervisningsforløb 8
7.2.1 Læringsforudsætninger 8
7.2.2 Rammefaktorer 9
7.2.3 Mål 10
7.2.4 Indhold 10
7.2.5 Læreprocessen 12
7.2.6 Vurdering 13
7.3 Evaluering af undervisningsforløb 14
8. Samfundsfagets relevans 14
9. Medbestemmelse i skolen 16
10. Arbejdsformernes betydning 18
10. Sammenfatning 18
11. Perspektivering 19
11.1 Videreudvikling af undervisningsforløb 19
12. Litteraturliste 20

Uddrag

1. Indledning
Igennem tiden har formålsparagraffen ændret sig, og i 1975 blev medbestemmelse, demokrati og arbejdsformer skrevet ind. Denne betydelige ændring og samfundets krav om deltagelse og medansvar hos borgerne har ændret skolens virke. Lærerens overvejelser i forbindelse med undervisning handler i dag både om indhold, arbejdsformer, deltagelse, demokrati, medbestemmelse og -ansvar. Formålsparagraffen antyder at læreren ikke blot skal uddanne, men også danne eleverne. Eleverne skal dannes til selvstændige individer, og forberedes på et demokratisk samfund og dets spilleregler. Skolen skal derfor være præget af demokrati, åndsfrihed og medansvar. Skolen har i den forbindelse et medansvar, da fremtidens demokrati bl.a. bygger på nutidens unge.

Jeg finder denne relativt fornyede lærerolle og skolens demokratiske dannelsesopgave interessant. Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i et forløb omhandlende demokrati og menneskerettigheder, som vi planlagde, gennemførte og evaluerede i min praktikgruppe, i en 8. klasse, på Kragelundskolen i Aarhus.

3. Metode
Jeg ligger i opgaven ud med at definere mit dannelses- og læringssyn i afsnit 4 og 5, da det belyser med hvilken optik jeg ser på planlægning og gennemførsel af undervisningsforløbet. Her benytter jeg bl.a. Klafkis kategoriale dannelse (Kjær), samt den sociokulturelle teori (Skaalvik) og begrebet samarbejdslæring (Imsen). Herefter beskriver jeg kort den induktive og deduktive undervisningstilgang (Clausen, mfl.) i afsnit 6. Senere i opgavens afsnit 10 analyserer jeg arbejdsformers relevans i forhold til demokratisk dannelse.

Afsnit 7 omkring undervisningsforløbet bygger på empiri fra min praktik på X. Jeg ligger ud med generelle overvejelser omkring planlægningsmodeller. Jeg har valgt at benytte Hiim og Hippes relationsmodel (Rasmussen, s. 116), og vil i første afsnit begrunde valget. Efterfølgende beskriver og begrunder jeg vores undervisningsforløb. Jeg har for overskuelighedens skyldt valgt at dele afsnittene op efter relationsmodellens kategorier. Jeg vil herefter kort evaluere undervisningsforløbet.

I afsnit 8 omkring samfundsfagets relevans vil jeg analysere og diskutere hvorfor samfundsfag er vigtigt i den danske folkeskole med udgangspunkt i undervisningsministeriets publikationer (UVM), samt hvordan det bidrager til den demokratiske dannelse af eleverne.
For at belyse sidste del af problemformulering, vil jeg i afsnit 9 omkring medbestemmelse i skolen diskutere hvordan elevmedbestemmelse kan inddrages i skolen samt om medbestemmelse er nok, for at skolen lever op til sin demokratisk dannelsesopgave (Jensen og Jakobsen, m.fl)

I sidste afsnit, perspektivering, vil jeg stille nogle perspektiverende spørgsmål. Derefter vil jeg beskrive og begrunde et bud på en videreudvikling af undervisningsforløbet med henblik på medansvar i skolesammenhæng.

---

7. Undervisningsforløb
Jeg vil i dette afsnit beskrive og begrunde forløbet omhandlende demokrati og menneske-rettigheder fra Kragelundsskolen. Jeg ligger ud med en kort begrundelse for valg af planlægningsmodel.

7.1 Relationsmodellen
Undervisning er komplekst, hvori der indgår mange interaktioner, relationer og faktorer. Det er derfor vigtigt at gøre sig mange overvejelser under planlægning af et undervisningsforløb... Køb adgang for at læse mere

Demokratisk dannelse i samfundsfag | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.