Dansk Udskoling | Skyggen | Modulprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 1978
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 13-10-2020

Analyse af elevtekst: Dansk Udskoling | Skyggen | Modulprøve

Modulprøve i dansk. 4. -10. klasse

Modul 2-prøve for dansk 4. -10. klasse: Literacy.

Materiale
Tekst 1: Elevtekst ”Skyggen !!” skrevet af Sophia i 5.x. Tekst 2: Casebeskrivelse

Opgaveformulering
Du skal besvare alle tre opgaver:
1. Skriv en sproglig analyse af elevteksten (tekst 1), hvori du forholder dig til tekstens makro- og mikroniveau.
2. Giv dernæst en vurdering af elevteksten (tekst 1) på baggrund af din analyse. 3. Begrund afslutningsvist hvilken fremadrettet respons, du vil give eleven.
Besvarelsen skal have et omfang på max. 5 normalsider og bedømmes bestået/ikke-bestået.

Vurderingskriterier

Den studerende skal demonstrere:
- færdighed i at analysere en tekst med henblik på dens fonologi, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstsammenhæng
- færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en klar, forståelig og sammenhængende tekst skrevet i et korrekt sprog, dvs. med korrekt stavning og tegnsætning
- viden om det danske sprogs system og funktion
- viden om regler for stavning, morfologi og syntaks

Underviserens kommentar

Godt at se, at du har godt styr på tekstsammenhæng og semantik. Men syntaks skal du stadig arbejde mere med.

Forfatterens kommentar

Mere arbejde med syntaksen.

Indhold

1.Sproglig analyse 2
Genren 2
Kohærens og kohæsion 2
Syntakt og semantik 3
Morfologi og ortografi 5
2. Opsamling 6
Vurdering 6
Litteratur 7

Uddrag

Indledning

Jeg vil i denne opgave foretage en analyse og vurdering af en elevbesvarelse. Eleven har udformet en skriftlig besvarelse i forbindelse med et længere forløb i dansk om gyser-genren. Eleven, Sophia, har skrevet en gyserfortælling. Alle eleverne i Sophias klasse har fået til opgave at skrive en spændende gyserfortælling, som skal ud i at klassen har sin egen ”Gysersamling”.

Jeg har valgt, at jeg gennem min tekstanalyse vil bevæge mig fra makroniveau til mikroniveau, da jeg vil anvende Den omvendte pyramide (Jørgensen & Pedersen, 2005, s.143).
Jeg vil vurdere om eleven opfylder de opgavekrav, som opgaven stiller. Til sidst i opgaven vil jeg vurdere elevteksten, samt komme med forslag til hvad eleven kan arbejde videre med.

Til baggrund for min genreforståelse har jeg i denne opgave valgt at basere den på genrefamilien i lad sproget bære (Johansson & Ring, 2015 s. 24). Jeg har anvendt læreren som sproglig vejleder (Jørgensen & Pedersen, 2005) og tæt på sprog som opslagsværker (Fibriger & Pedersen, 2014)... Køb adgang for at læse mere

Dansk Udskoling | Skyggen | Modulprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Dansk Udskoling | Skyggen | Modulprøve.