Computerspil i engelsk | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 40
  • 14290
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2021
  • 27-05-2021

Computerspil i engelsk | Bachelor

Bacheloropgave i engelsk – Et studie af spillet Keep Talking and Nobody Explodes.

Problemformulering
Hvordan kan man bruge computerspil i engelskundervisningen?

Forfatterens kommentar

Indsamle empiri fra eleverne selv

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 4
Fænomenologi 4
Logbogsnotater 4
Fokusgruppeinterview 4
Mikrofon 5
Transskription 6
Task-based learning 6
Teori 7
Zonen for nærmeste udvikling 7
Input, output, interaktion 8
Den spilkompetente lærer 9
Kompetencer jf. hedge 11
Strategisk kompetence 11
Lingvistisk kompetence 12
Pragmatisk kompetence 12
Discourse 12
Fluency 12
Flow 13
Information gap 14
Hvad er information gap? 15
Præsentation af empiri 16
Didaktisk design 16
Valg af spil 16
Del 1 - forberedelse 17
Del 2 – afprøvning af keep talking and nobody explodes 17
Logbogsnotater 18
Case 18
Præsentation 18
Fokusgruppeinterview 19
Analyse 20
Undervisningsaktivitet 20
Pre-spil-session 20
Midtvejsobservationer 21
Opsamling 22
Analyse af fokusgruppeinterviewet 22
Diskussion 25
Metodediskussion 25
Fokusgruppeinterview 25
Logbogsnotater 25
En fremtidig undersøgelse – hvordan? 26
Konklusion 26
Litteraturliste 28
Bilag 1 – transskribtionsinstrukser (0,25 ns) 30
Bilag 2 – logbog (2,8 ns) 31
Bilag 3 – fokusgruppetransskription (3 ns) 34
Transskriptionsuddrag 1 34
Transskriptionsuddrag 2 35
Transskriptionsuddrag 3 36
Transskriptionsuddrag 4 37
Bilag 4 – symboler fra keep talking and nobody explodes (0,6 ns) 39

Uddrag

Empirien i denne opgave består af et fokusgruppeinterview, der er blevet foretaget med tekno-logi- og innovationslærere fra Rødovre Kommune, der alle har arbejdet med computerspil i en praksis sammenhæng og alle har arbejdet med det i engelsk øjemed. Derudover så indeholder empirien også egne logbogsnotater fra et forløb med Keep Talking and Nobody Explodes, som er blevet udført med en sjette klasse.

I denne opgave vil der først blive gennemgået de metoder, der har været i brug i tilblivelsen af denne opgave og dernæst bliver relevant teori gennemgået. Der vil i særdeleshed blive lagt vægt på teorierne omkring den spilkompente lærer, flow og input, output og interaction. Der-næst redegøres der for empirien i dybere grad, så denne kan analyseres ud fra teorierne i de efterfølgende afsnit. Dernæst følger en metodediskussion om hvordan et studie af dette kunne gøres fremadrettet og slutteligt konkluderes der.

---

Metode
Fænomenologi
Fænomenologien baserer sig på subjektiviteten i det oplevede fra mennesker, der forsøges do-kumenteret. Den afstedkommer af filosoffen Carl Husserl, der ville have videnskaben til at fokusere på ikke det objektive og kvantificerbare men derimod det levede liv. ”Fænomenolo-gien har som central ambition at belyse fænomener, som de er i sig selv” (Jacobsen et al., 2015, p145) Virkeligheden er aldrig objektiv, når man arbejder fænomenologisk, da det oplevede vil variere fra person til person i en hvilken som helst given situation, og dette skal man tage højde for i sin analyse af empirisk materiale... Køb adgang for at læse mere

Computerspil i engelsk | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.