Clio | UTE | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Samfundsfag
  • Godkendt
  • 18
  • 4696
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2021
  • 04-11-2021

Læremiddelanalyse: Clio | UTE | Kompetencemålsprøve

Kompetencemålsprøve
Modul: PL4 Undervisning af tosprogede elever

Problemformulering
I hvilket omfang lægger Clios forløb ‘Demokrati og magt' op til sproglig udvikling hos flersprogede elever, og hvorledes kan det redidaktiseres, så det understøtter flersprogede elevers sproglige udvikling?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Begrebsafklaring 3
Præsentation af relevant teori 4
Sneglen 4
Registerkontinuum 5
Mikrostilladsering 5
Analyse 6
Sneglen 8
Registerkontinuum 9
Ordforråd 10
Sammenfatning af analyse 11
Redidaktisering og handleforslag 12
Aktivitet 1: Rettigheder derhjemme 13
Aktivitet 3: Quiz og byt 14
Litteraturliste 15
Bilag: Kort perspektivering 17

Uddrag

Indledning
Denne opgave vil omhandle sproglig udvikling i fagundervisningen i samfundsfaget. Gennem fælles mål for folkeskolens fag er sproglig udvikling formuleret som ét af tre tværgående temaer i alle fag, foruden it og medier, samt innovation og entreprenørskab (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020a). Ligeledes fremgår det i vejledningen for sproglig udvikling, at temaet er væsentligt for både sprog- såvel som faglæreren, da det at tilegne sig fag i høj grad er at tilegne sig fagets sprog. For at udvikle elevernes evne til at tale fagligt om verden, må de derfor: “ gennem fagene lære det sprog at kende, der kategoriserer og systematiserer de områder, fagene beskæftiger sig med…” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020b, s. 5). Man kan derfor sige at sproget bliver hermed et læringsredskab og kan sikre både et- og flersprogede elever bedre forudsætninger for læring i alle fag.

Samfundsfag er et fag med mange begreber, hvor nogle af dem kan virke abstrakte og svære at forstå. Fagets formidling er ofte komplekst og kræver en høj grad af forforståelse og inddragelse af elevernes livsverden via hverdagsviden og erfaringer (Christensen, 2017, s. 86). Derudover er det et fag eleverne kun møder i 8. og 9. klasse og kun to lektioner ugentligt. Pensummet er stort og kompliceret og mange af de faglige begreber har en hverdagssproglig betydning, hvilket kan skabe forvirring for nogle; herunder de flersprogede. En central del af samfundsfagsundervisningen bliver dermed at skabe bro mellem elevernes førfaglige og faglige sprog (Christensen, 2017, s. 86). Jeg har derfor valgt, at en væsentlig del af analysen vil fokusere på arbejdet med og udviklingen af elevernes ordforråd gennem det valgte forløb.

Med alle disse pointer finder jeg derfor særligt samfundsfaget spændende at undersøge i forhold til sproglig udvikling hos flersprogede elever. I denne opgave vil jeg arbejde med samfundsfagsforløbet ‘Demokrati og magt' fra Clio, hvor jeg vil i min analyse fokusere på delkapitlet “Tanker om rettigheder” og primært på teksten 'Rettighedstanken.'

---

Analyse
Præsentation og uddybning af ‘“Tanker om rettigheder”
Forløbet ‘Demokrati og magt' er bygget op som alle andre forløb på Clio portalerne. Der er en kort introduktion til forløbet med en kort tekst, læringsmål, lærervejledning, opgavesæt og en liste med forløbets forfattere. Hele forløbet består af fem delkapitler og til et sidst et sædvanligt evalueringsafsnit. I hvert delkapitel er der både illustrationer i form af billeder og metatekster. Hvert delkapitel er bygget op på samme måde, som iflg. Christensen giver genkendelighed og overskuelighed for eleverne (Christensen, 2021, s. 177).

Som tidligere skrevet vil fokus i denne analyse være på delkapitlet “Tanker om rettigheder”. Denne specifikke del består af både skriftlige og ikke-skriftlige modaliteter i form af forskellige... Køb adgang for at læse mere

Clio | UTE | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.