Børns rettigheder | IIS | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Godkendt
  • 15
  • 4738
  • PDF
  • 2015
  • 01-08-2016

Børns rettigheder | IIS | Eksamensopgave

IIS (Individ, institution og samfund) eksamen juni 2015.
Hvor stikordet var: Børns rettigheder

Opgaveformulering
Hvilke konsekvenser har anbringelsesreformen og Barnets Reform for samfundet, for institutionen og for barnet i forhold til barnets rettigheder.

Indhold

Indledning
Afgrænsning af fokus
Metode
Teori
Handleplaner
Børnesamtaler
Børnefaglig undersøgelse
De tre P'er
Privat, Personlig og Professionel
Anerkendelse
Krænkelse og disrespekt i forhold til de tre anerkendelsesformer
Magt
Analyse
Diskussion/refleksion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Metode
I metodeafsnittet vil jeg beskrive, hvordan opgaven er opbygget, samtidig med at jeg vil beskrive, hvilke teorier og paragraffer jeg har brugt. Jeg vil også komme ind på relevant litteratur såsom artikler og nedskrevne forhandlingsmøder i folketinget.

Jeg vil efter mit metodeafsnit beskrive den valgte teori, som er valgt ud fra ønsket om at besvare mit fokus bedst muligt. Her har jeg valgt at komme ind på begreberne magt og anerkendelse, som jeg har valgt at belyse ud fra Carsten Frank Olsens udredning af Axel Honneth anerkendelsesbegreb og Michel Foucaults magtbegreb, samt af Carsten Pedersens udredning af Michel Foucaults Guvernmentalitet, fra bogen 'Samfundet i det pædagogiske arbejde'. Begrundelsen for at bruge disse er for at få det nødvendige grundlag for at kunne vurdere, hvordan de samfundsmæssige krav og vilkår påvirker institutionen og individet.

Herunder vil jeg kort beskrive tre centrale paragraffer i serviceloven; §50 (børneundersøgelser), §140 (handleplaner) og §48 (børnesamtaler), da disse har stor indflydelse på børns rettigheder, hvor kritikken bl.a. går på en manglende overholdelse af disse.

Jeg vil herefter analysere, hvilke konsekvenser Anbringelsesreformen og Barnets Reform har for børns rettigheder, hvor jeg vil inddrage kronikken ”'Barnets Reform' – et tab af rettigheder for udsatte børn” fra Information af Per Schultz Jørgensen, som er professor, dr. phil., børne- og familieforsker og tidligere formand for Børnerådet. Derudover vil jeg inddrage et nedskrevet forhandlingsmøde i folketinget fra 2014, hvor der bliver diskuteret om kommunerne lever op til intentionerne og lovgivningen i Barnets Reform.

Herefter vil jeg diskutere og reflektere over de konsekvenser Anbringelsesreformen og Barnets Reform har for institutionen og samfundet.

Til sidst vil jeg konkludere på, hvad jeg er kommet frem til i opgaven... Køb adgang for at læse mere

Børns rettigheder | IIS | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.