Børn med forskellig social baggrund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 15
  • 4062
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2011
  • 12-09-2012

Eksamensopgave: Børn med forskellig social baggrund

Pædagogik eksamensopgave.

Ckf område 2: Folkeskolens opgaver overfor børn med forskellig social, etnisk og kulturel baggrund.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere og som skole, imødekomme den forskellighed der er i den danske folkeskole, og hvordan kan vi praktisere ligeværd i skolens virke i et samfund præget af social ulighed?

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering 2
Metode 3
Skolens opgaver og funktioner i samfundet. 4
Den reproduktive, den produktive og den identitetsskabende funktion. 4
Den sociale ulighed: 5
Inklusion & eksklusion 7
Skolen som socialiseringsfaktor 8
Primær- og sekundærsocialisering 8
Undervisningsdifferentiering 9
Opsummering: 10
Formålsparagraffen som hjælp til de ”tabte unge” 11
Den sociale ulighed: 12
Mekanisk og organisk solidaritet 13
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning:
Med en Ckf-pind der hedder: ”Skolens opgaver over for børn med forskellig social, etnisk og kulturel baggrund”, kan man i virkeligheden samle hele folkeskolens funktion i en formulering. Folkeskolen er jo netop som ordet udtrykker: Folkets skole. Folket er alle os borgere med forskellig etnicitet, social og kulturel baggrund. Ifølge Lars Olsen er vi på vej mod et amerikaniseret system, hvor forskelle mellem høj og lav bliver større, hvor individualisering er i højsædet og ansvar for sig selv danner grobund for den sociale ulighed. Samfundet er i dag blevet til et fem- sjettedel samfund. Dvs. at fem-sjettedele lever i middelklassen og den sidste sjettedel er hægtet af. Denne sidste sjettedel er primært ufaglærte, og tal viser at disses børn lider stærkt under en negativ social arv. Skolen er blevet indrettet til middelklassens behov, og 78% af de unge der ikke har anden uddannelse end folkeskolen, er fra hjem hvor forældrene er ufaglærte(Olsen 2009, s. 51). Folkeskolen får en afgørende rolle i dette spil, da den møder disse elever og kan tage et ansvar der kan være gældende for den pågældende elevs livschancer. Skolens virke skal være præget af ligeværd, men kan det lade sig gøre at praktisere ligeværd børn imellem, når hjemmebaggrunde er socialt ulige?

Metode
Socialkonstruktionismen er en nyere psykologisk retning, med rødder i Foucaults tanker om diskursbegrebet og magtbegrebet. Teorien vil i denne opgave ikke blive brugt direkte, men ligger til grund for flere af de tanker, og paradoksale tilstande i skolen som jeg vil komme ind på. Man kunne her påstå af den normative tilgang til skolen som også vil præge denne opgave, er i direkte modstrid med socialkonstruktionismen og Foucaults begreb om diskursanalyse.

Skolens funktioner: Der vil kort blive redegjort for skolens 3 funktioner, med udgangspunkt i Lærerens Verden(Imsen, Gunn, 1999). Dette er for på et mere redegørende plan at kunne tale om de reelle funktioner og opgaver der er knyttet til skolen, og herved analysere hvilke konsekvenser disse kan have... Køb adgang for at læse mere

Børn med forskellig social baggrund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.