Biotopundersøgelse | Nordskoven | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 16
  • 3599
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2012
  • 24-09-2013

Undervisningsforløb: Biotopundersøgelse | Nordskoven | Studieprodukt

Studieprodukt i biologi om en biotopundersøgelse - Organismer og deres omgivende natur – Nordskoven som biotop.

Hvordan kan man med fordel udnytte de uformelle læringsrum, så de bidrager til en positiv læringsproces for eleverne, og som samtidig giver dem en forståelse for skoven som økosystem og dens betydning for den biologiske mangfoldighed indenfor nedbrydere?

Problemformulering
Hvordan kan man, med udgangspunkt i uformelle læringsrum, tilrettelægge et undervisningsforløb, der giver elever på 7. klassetrin en forståelse skovens økosystem og dens betydning for den biologiske mangfoldighed?

Indhold

1. Indledning 2
1.2. Problemformulering 2
2. Lokaliteten og begrundelse for valget at lokaliteten 3
3. Teoridelen – den fag faglige del 4
5. Undervisningsforløb i Biologi for 7 klassetrin 4
5.1. Mål 4
5.1.1. Undervisningsmål-trin og slutmål i biolog for 8 klassetrin 4
5.1.2. Læringsmål 4
5.2. Rammefaktorer 5
5.3. Læringsforudsætninger 5
5.4. Lærerprocesser 6
5.5. Indhold – Skematisk oversigt over undervisningsforløbet 7
5.6. Evaluering 8
6. Didaktiske overvejelser – uformelle læringsrum 8
7. Konklusion 10
8. Referenceliste 11
Bilag 1. Mindmap 12
Bilag 2. Undersøgelse af jordbunden (Elevniveau) 12
Bilag 3. Smådyr i skoven (Elevniveau) 15

Uddrag

1. Indledning
Naturfag, herunder biologi, handler om den fysiske og biologiske virkelighed. Det danske skolesystem har en lang tradition for at være i stand til, at undersøge og studere den materielle virkelighed i klasselokalet eller faglokalet. Men en stor del af denne fysiske og biologiske virkelighed indgår i en sammenhæng, som bliver brudt eller går tabt, hvis den udelukkende hentes ind mellem skolens vægge. Et af de grundlæggende spørgsmål i mine didaktiske overvejelser er derfor, om man altid skal hente virkeligheden ind, eller om man i nogle situationer ikke burde flytte undervisningen ud? I valget af læringsrum giver vi som lærer på samme tid læringssituationen eller faget nogle muligheder og begrænsninger. Ved at flytte undervisningen ud i naturen, skabes nye sansemæssige indtryk, samtidig indskrænker man måske muligheden for tid til refleksion og mister muligheden for at understøtte undervisningen med det tekniske udstyr, klasse-og faglokalet er udstyret med. Derfor bør vi som lærer være opmærksomme på, at når vi flytter undervisningen ud, er der en risiko for, at vi bruger tid og opmærksomhed på andet, end det vi havde forstillet os.

2. Lokaliteten og begrundelse for valget at lokaliteten

Silkeborg er rig på skove og rummer en stor variation af skovtyper. Skoven rummer mange funktioner. Den giver levesteder for dyr og planter og bidrager til den biologiske mangfoldighed. Nordskoven er i den forbindelse eksemplarisk med sin kombination af bøgeskov og bevoksninger med graner. Det skiftende skovbillede tiltrækker mange fuglearter. De store nåleskovsområder, er yngleplads for den meget sjældne nøddekrige og sandsletterne er velegnede til krybdyr. Både hugorm, skovfirben og stålorm er almindelige i lysninger og langs vejene. Nordskovens skiftende skovbillede er på samme tid eksemplarisk, da den giver muligheden for, at undersøge nogle fundamentale faktorer i forhold til sammenhæng mellem jordbundstyper og vegetation. Den bidrager derfor, med en bred vifte af mulighed for et undervisningsforløb indenfor, de... Køb adgang for at læse mere

Biotopundersøgelse | Nordskoven | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Biotopundersøgelse | Nordskoven | Studieprodukt.