Bacheloropgave om undervisningsmidler i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 31
  • 12492
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2013
  • 18-06-2013

Bacheloropgave om undervisningsmidler i fysik/kemi

Professionsbachelorprojekt om brug af Experimentariums vandudstilling i fysik/kemi undervisningen

Problemstilling
Jeg vil analysere lærervejledningen til udstillingen ”VAND – et hav af oplevelser”, og klarlægge hvilke potentialer den har som undervisningsmiddel. Herefter vil jeg undersøge lærernes formål ved at besøge Experimentarium, og sammenholde det med mit syn på begrebet læring.

Tidligere i processen, havde jeg en forestilling om, at jeg udelukkende kunne belyse denne problemstilling fra læreren side. Men ved at inddrage lærerens rolle, gik det op for mig, at jeg var nødsaget til at argumentere for denne rolle, gennem formålet for læring. Derved kom opgaven alligevel til at indeholde en væsentlig del læringspsykologi.

Underviserens kommentar

Min egen empiri var en anelse svag. Men opgaven holdt generelt et højt fagligt niveau.

Fik 10 ud fra denne.

Forfatterens kommentar

Jeg ville klart have forberedt en bedre undersøgelse selv.

Indhold

Motivation 3
MatchPol 3
Problemstilling 4
Metode og læsevejledning 4
Observation i udstillingen 5
Observationsnoter 5
Hvor findes det uformelle læringsrum? 6
Kan der ske formel læring i et uformelt læringsrum? 7
Hvordan er Experimentaruim som uformelt læringsrum? 8
”På tur med skolen” 9
Experimentarium som virksomhed 10
Hvordan finder man Lærervejledningen? 11
Booking bekræftelse ved online booking 11
Booking bekræftelse ved telefonisk booking 12
Labyrint på hjemmesiden 12
Bliver materialerne fundet og brugt? 15
Spørgeskemaundersøgelse 15
Vurdering af spørgeskemaet 17
Hvad kan lærervejledningen til ”VAND- et hav af oplevelser”? 17
Produkt eller proces? 19
Forforståelser 20
Hvorfor er det vigtigt for eleverne at kende formålet? 20
Jeg ”gør” – og jeg forstår! 22
En positivistisk tilgang? 22
Kan eleven gøre aktiviteten uden at forstå? 23
Lærerens rolle 24
Formål 24
Sociokulturelt 26
Kognitivt 26
Affektivt 27
At være bevidst om sit formål 27
Hvilken rolle skal påtages? 28
Konklusion og handlingsperspektiv 29
Vi tager ud af skolen, fordi det er godt at tage ud! 30
Litteratur 31
Bilag bagerst i opgaven

Uddrag

MOTIVATION
Jeg begejstres af naturens regler og love, og klapper i mine hænder og hopper af glæde, når metalkuglen triller af sted med samme hast, som bordtennisbolden på Galileis faldrende. Jeg fascineres af de uendelige afstande og enorme masser som vi ved findes i universet, men som vi aldrig har set eller oplevet. Og så elsker jeg at se børn blive smittet med denne samme fascination som jeg, og undres over den natur, som vi måske troede vi kendte så godt. Experimentarium er et sted, hvor der er kræset for at illustrere nogle af naturens fantastiske fænomener og hvor der er rig mulighed for at eksperimentere, og få direkte erfaring med fysikkens love. Jeg tror på, på baggrund af egne erfaringer, at uformelle læringsmiljøer, som denne, er mulige læringsarenaer, hvor eleverne kan få oplevelser, der både kan fremme deres kundskaber, færdigheder og nysgerrighed til faget. Derfor valgte jeg forrige sommer at tage i praktik her.

Flere undersøgelser bekræfter at eleverne får størst læringsudbytte når museumsbesøget er en del af skoleundervisningen med før-, under- og efter-arbejde, og når eleverne er aktive under besøget. Desværre viser det sig at dette sjældent er praksis! (Frøylund, 2010) – Min egen erfaring var da også, at mange skoleelever løb legende rundt i udstillingerne, uden at synes at have et fagligt indhold som formål.

Tager vi et kig i faghæfte 14, ser vi også at der fra ministeriets side er et ønske om et ”mere systematisk inddragelse af ressourcer uden for skolen i undervisningen, fx lokale naturområder, museer, zoologiske anlæg, naturskoler, akvarier, virksomheder mv.” (Undervisningsministeriet; 2009; s. 21) Og en af de mest markante ændringer undervisningsministeriet lavede i 2009 omhandler det tværfaglige element i naturfagene. Her opfordres naturfagslærerne til at arbejde sammen om årsplanlægning og der er blevet lavet flerfaglige trinmål, som går igen i 2 eller 3 af fagene fysik/kemi, biologi og geografi. (Undervisningsministeriet; 2009) I undervisningsvejledningen for fysik/kemi fremgår det også hvordan det, der betegnes som en oplevelsestur, kan give eleverne øget nysgerrighed og få dem til at stille spørgsmål.

Min erfaring siger mig, at jeg som lærer må være bevidst om, hvordan jeg inddrager de uformelle læringsmiljøer, hvis målet med undervisningen er at eleverne opnår kundskaber og færdigheder og deres lyst til at lære mere fremmes.

Efter en snak med min praktiklærer på Experimentarium, blev jeg klar over at denne problematik også frustrerede de ansatte, og at stedet ellers havde gjort mange tiltag for at klasserne skulle gå til udstillingerne med et klart defineret formål.

På trods af alle mulige tiltag som en lang række pædagogiske tilbud om professionel hjælp når man tager ud, elektronisk materiale på nettet, erfaringsudvekslings-fora og specialuddannede undervisere, så ser vi stadig en usikkerhed hos mange lærere. Spørgsmålet for en lærer kan stadig være hvorfor vi tager ud, hvad det er eleverne lærer, og hvorledes vi skal undervise. (Hyllested; 2009)

Metode og læsevejledning

Undervejs i min arbejdsproces, har jeg skiftet retning fra at ville det hele, til at måtte indse, at jeg grundet tidspres og forståelse, måtte begrænse mit undersøgelsesfelt. I sidste ende, valgte jeg at gøre mine første udokumenterede observationer fra min praktik, mere dokumenteret, ved at bruge 3 dage på at observere lærere og elever i Vand-udstillingen. Til dette valgte jeg at konstruere et observationsskema (Bilag; usb; fil nr. 2). Derefter har jeg forsøgt at analysere Lærervejledningen til udstillingen, og sammenholdt det hele med data fra en endnu upubliceret brugerundersøgelse Experimentarium har foretaget (Bilag; usb; fil nr. 3).

Mit teoretiske ståsted, redegør jeg for løbende, mens jeg sammenholder med analyse af lærervejledningen, samt mine observationer. Derudover vil jeg se på Experimentarium som uformelt læringsmiljø, og diskutere begrebet. Undervejs belyser jeg det uformelle læringsmiljøs potentialer og begrænsninger ved at holde det op mod min forståelse af begrebet læring, som værende kognitiv, affektiv og psykosocial proces, og diskutere hvilken effekt det har på lærerens måde at støtte eleverne under besøget.

Denne form for opbygning af opgaven har jeg valgt, da jeg føler at opgaven får et bedre flow, med læring og lærervejledningen som den røde tråd.

Slutteligt vil jeg perspektivere ved at kommentere tiltag og problemstillingerne yderligt... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om undervisningsmidler i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Bacheloropgave om undervisningsmidler i fysik/kemi.