BA: Ordforråd og kommunikativ kompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 40
  • 13781
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2014
  • 10-06-2014

BA: Ordforråd og kommunikativ kompetence

Professionsbacheloropgave i Engelsk om ordforråd og kommunikativ kompetence.

Problemformulering

"Hvordan kan jeg som lærer støtte udviklingen af elevernes kommunikative kompetencer igennem arbejdet med ordforrådstilegnelse, og hvorfor kan det sociale læringsmiljø have en indvirkning på processen?"

Hovedbegreber: Ordforråd (Lars Stæhr), kommunikativ kompetence (Karen Lund og Swain) og det sociale læringsmiljø (social systemteori, Thomas Nordahl).

Underviserens kommentar

Meget velskrevet opgave med god struktur, kohærent indhold og god brug af teori.

Indhold

Indledning 2
Lærerfaglig problemstilling 2
Problemformulering 3
Refleksioner over problemformuleringen 3
Metode 4
Begrebsafklaring og afgrænsning 6
Eget sprog- og fagsyn 6
Ordforråd 6
Sociale læringsmiljø 6
Kommunikative kompetencer 7
Teori 7
Sprogtilegnelse 7
Ordforrådstilegnelse 9
Kommunikative kompetencer 10
Det sociale læringsmiljø 13
Empiri 15
Elevinterviews 15
Beskrivelse og formål 15
Begrundelse 16
Fejlkilder og kritik af den kvalitative tilgang 16
Case 17
Rammer 17
Observation 17
Fejlkilder 18
Note 18
Analyse 19
Analyse af elevinterviews 19
Analyse af case 22
Praktisk erfaring med ordforrådstilegnelse 24
Beskrivelse 24
Refleksioner og kritik af egen praksis 25
Konklusion 27
Handleperspektiv 28
Perspektivering 30
Litteraturliste 33
Bøger 33
WWW 34
Artikler 34
Bilag 35
Bilag 1 35
Bilag 2 38

Uddrag

Lærerfaglig problemstilling

I dette års praktik underviste jeg i en 4. klasse i både dansk og engelsk. Klassen havde haft et turbulent år i 3. klasse med udskiftning af klasselærer efter pres fra forældre-­‐ne, samt mange sociale konflikter eleverne imellem. Som i mange andre klasser var det faglige niveau meget spredt og flere af eleverne havde behov for ekstra støtte. Jeg observerede en stor usikkerhed blandt eleverne, faglig og socialt, og i engelskti-merne undgik flere at tale på engelsk. Hvis de blev stillet et spørgsmål på engelsk, svarede de oftest på dansk. Selv familiære emner forekom svære, og i samarbejdsøvelser opstod der ofte konflikter. Jeg observerede, at de både bundede i frustrationer over deres manglende evner til at gøre sig forståelige på engelsk, men også at det sociale miljø oftest ikke indbød til at tage chancer og give det et forsøg. Jeg observerede  også,  at  engelsktimerne  foregik  meget  på  dansk,  når  der  blev  givet  instrukser, og at der blev ikke praktiseret engelsk som et klasserumssprog.

Det var med udgangspunkt i ovenstående observationer, at jeg i min praktik besluttede, at arbejde målrettet med elevernes ordforrådstilegnelse inden for et afgrænset område, og samtidig forsøge at arbejde med elevernes sociale relationer i håb om at skabe et mere givende læringsmiljø. I forlængelse af dette har min problemformulering taget form. Formålet med denne opgave er at undersøge, hvordan arbejdet med ordforrådstilegnelse kan støtte elevernes udvikling af de kommunikative kompetencer, og hvilken indflydelse det sociale læringsmiljø kan have på processen. Det er relevant for engelsklærere at undersøge sammenhængen mellem dis-­‐se faktorer for at skabe et gunstigt arbejdsmiljø og for at arbejde målrettet mod udviklingen af elevernes kommunikative kompetencer for at opfylde fagets mål. I opgaven tages der udgangspunkt i empiriske undersøgelser, hvilket er egne elevinterviews fra praktikken samt Lars Stenius Stæhrs undersøgelse fra 2008 (Stæhr, 2008). Derudover  inddrages  der  også  en  case  fra  praktikken,  hvilket  er  en  observation  af  gruppearbejde i en engelsk lektion.

Metode

For  at  besvare  problemformuleringen  vil  jeg  først  afgrænse  og  begrunde  mit  eget  sprogsyn og de faglige begreber, som opgaven tager udgangspunkt i. Jeg finder det centralt at klarlægge mit eget sprogsyn, da det er ud fra dette at min undervisning i praktikken er planlagt, og da denne anvendes i opgaven er det relevant. Det er også ud  fra  dette,  at  jeg  har  udvalgt  de  anvendte  teorier,  jeg  redegør  for,  da  de  er  udgangspunkt for min analyse af empirien. Opgavens inddragelse af teoretiske perspektiver tager udgangspunkt i problemformuleringens centrale elementer: Ordforrådstilegnelse, kommunikative kompetencer og socialt læringsmiljø. Som baggrund for  mine  afsnit  om  ordforrådstilegnelse  og  kommunikativ  kompetence  indleder  jeg  med en redegørelse af sprogtilegnelsesteori ud fra Krashen, Chomsky, Swain og Larsen-Freeman, for at medtage flere aspekter og opfattelser af sprogtilegnelse. I det efterfølgende  underafsnit  om  ordforrådstilegnelse  tager  jeg  udgangspunkt  i  Lars  Stenius Stæhrs (Stæhr, 2011) forståelse af ordforrådstilegnelse, og indleder med en kort begrundelse for vigtigheden af et betydningsbærende ordforråd. Jeg definerer begrebet leksikalsk kompetence og de tre delelementer herunder; bredde, dybde og kontrol, samt samspillet af disse. I afsnittes inddrages også resultater af undersøgel-­‐ser, der har til hensigt at fastsætte ordforrådets størrelse i forhold til læsning og forståelse af autentiske tekster samt deres formåen i kommunikative situationer. Dette finder jeg væsentligt at medtage i min opgave, da det er relevant både i henhold til min  senere  analyse,  men  også  i  min  refleksion  over  egen  empiri  og  undervisning.  Dernæst følger en gennemgang af den kommunikative kompetence ud fra Karen ... Køb adgang for at læse mere

BA: Ordforråd og kommunikativ kompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.