At være elev i en præstationskultur | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 60
  • 21145
  • PDF
  • 2018
  • 20-06-2018

At være elev i en præstationskultur | Bachelor

Bachelorprojekt om at være elev i en præstationskultur.

Problemformulering
Hvad karakteriserer samtidens præstationskultur, og hvilken betydning har det for udskolingselevers erfaringer og oplevelser og forståelser af sig selv i relation til deres identitetsdannelse?

Underviserens kommentar

Meget få mangler. Underviser ønskede mere primær litteratur og flere citater i meningskondenseringen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Begrebsafklaring 3
Læsevejledning 3
State of the art 4
Forskning 5
Undersøgelser 7
Videnskabsteoretisk ståsted 8
Teoretisk referenceramme 8
Rosenthal-effekten/pygmalion-effekten 8
Den moderne magt 9
Robusthed og strategier 9
Identitetsdannelse 10
Rolleindtagelse 11
Metodeovervejelser 12
Undersøgelsesdesign af spørgeskema 13
Undersøgelsesdesign af interview af 7. klasses elever 13
Undersøgelsesdesign af interview af 8. klasses elever 15
Analyse 15
Karakterisering af samtidens præstationskultur 16
Fra velfærdsstat til konkurrencestat 16
Fokus på karakterer 17
Forventninger 18
Analyse af interviewene 19
Forventningspres 20
Frygten for at falde udenfor 27
At være god nok 28
Sociale medier 28
Konklusion 30
Praksisudvikling 32
Et fælles tredje 32
Feedbacksamtaler 33
Mentalisering 34
Fag som middel ikke som mål 35
Perspektivering: 36
Pierre bourdieus begreber habitus og kapital 36
Et narrativt perspektiv 36
Litteraturliste 38
Bilag 1 - vurderingskriterier 42
Bilag 2 - spørgeskema 42
Bilag 3 - lydfiler 42
Bilag 4 - meningskondensering (skema) 43

Uddrag

Læsevejledning
Projektet startede med et indledende afsnit, der tegnede et billede af en udvikling i samfundet, herunder folkeskolen, hvori der blev peget på relevante problematikker i relation til dette, lige-som problemstillingen blev skitseret. Dette ledte frem til den problemformulering, der er sty-rende for projektet. De følgende afsnit vil først indeholde en redegørelse af relevant internati-onal og national forskning samt en relevant undersøgelse, der inddrages i projektet. Det internationale forskningsprojekt ”Students' accounts of school-performance stress: a qualita-tive analysis of a high-achieving setting in Stockholm, Sweden” er foretaget i Sverige og un-dersøger præstationer i skolen som en stressfaktor. Det nationale forskningsprojekt ”Stress i gymnasiet - Hvad der stresser gymnasieelever og hvordan forebyggelse og behandling virker med 'Åben og Rolig for Unge'” undersøger, hvordan stress påvirker gymnasieelever med fokus på, hvad der stresser, hvad der adskiller de stressramte elever fra andre elever, hvordan et stressreduktionskursus virker for de unge i gymnasiet, og hvad der kan modvirke stress i gym-nasiet.
Herefter vil følge et afsnit, hvor der bliver redegjort for projektets videnskabsteoretiske ud-gangspunkt, der kan siges at være socialkonstruktionistisk. Dernæst følger en præsentation af de fem udvalgte teoretikere; Robert Rosenthal, Michel Foucault, Per Schultz Jørgensen, George Herbert Mead, Erving Goffman og deres teorier. Disse teorier vil skabe en forståelses-ramme omkring forventningers påvirkning, normers betydning på det individuelle og relatio-nelle plan, robusthed og strategier, samt identitetsdannelse.
Derefter følger et afsnit med de metodiske overvejelser, hvori det præsenteres og diskuteres, hvilke metoder der er anvendt til indsamling, bearbejdning og analyse af empirien. Vores em-piri er indsamlet af tre omgange via en spørgeskemaundersøgelse, et interview i 7. klasse og et interview i 8. klasse.
Den efterfølgende analyse, der er niveauopdelt, indeholder først karakterisering af samtidens præstationskultur og dernæst, på baggrund af empirien og den teoretiske forståelsesramme, et afsnit, hvor vi gennem temaer analyserer og diskuterer os frem til, hvilken betydning samtidens præstationskultur har for udskolingselevers erfaringer og oplevelser og dermed identitetsfor-tælling. Analysen bygger på metoden meningskondensering, der redegøres for i indledningen til analysen af interviewene. Analyseresultaterne sammenfattes i et konklusionsafsnit, der dan-ner grundlag for et efterfølgende afsnit om praksisudvikling, hvor der vil være fokus på begre-bet det fælles tredje, feedback samtaler, mentalisering og fag som middel frem for mål. Afslut-ningvis vil projektet indeholde en perspektivering, hvori der peges på Pierre Bourdieus begre-ber habitus og kapital og det narrative perspektiv med fokus på Jerome Bruners teori om me-ning i handling som relevante perspektiver på projektet... Køb adgang for at læse mere

At være elev i en præstationskultur | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.