Analyse af undervisningsmateriale i DSA

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 8
  • 3051
  • PDF
  • Læreruddannelsen Bornholm
  • 2003
  • 10-03-2004

Eksamensopgave: Analyse af undervisningsmateriale i DSA

Analyse af underviningsmateriale, som var eksamensgrundlag til skriftelig eksamen i foråret 2003.

Opgaveformulering
Opgave 1
Analyse af synet på sprog og andetsprogstilegenelse i Jeg vil lære dansk
Opgave 2
Materialets syn på læse- og skriveundervisningen samt rollen i DSAundervisningen
Opgave 3
Mine sprogdidaktiske overvejelser som DSAlærer i en M-klasse på mellemtrinnet

Uddrag

Materialet ”Jeg vil lære dansk” henvender sig til tosprogede elever i aldersgruppen 10 til 14 år, som ikke har et aldersvarende dansk sprog. Materialet består af en læsebog og en tilhørende arbejdsbog, denne skal benyttes parallelt ved indlæring af alfabetets forskellige bogstaver. Der lægges i materialets forord vægt på, at teksternes indhold er centreret omkring hverdagssituationer. Disse hverdagssituationer er beskrevet i læsebogen i form af korte tekster med en tilhørende illustrationer.

Materialet er opbygget tværfagligt, idet der findes opgaver, som er kategoriseret indenfor fagene dansk, matematik, natur/teknik, geografi, samfundsfag, billedkunst og religion.
Der er i opgaven benyttet grammatisk komma.

Analyse af læsebogsmaterialet ”Jeg vil lære dansk”.
Jeg ønsker i min analyse af læsebogsmaterialet ”Jeg vil lære dansk” at tage udgangspunkt i de forskellige opgaver, der forekommer i henholdsvis læse- og arbejdsbogens afsnit ”P”. Herunder vil jeg sætte fokus på materialets syn på de tosprogede elevers forudsætninger og behov i forbindelse med deres læseindlæring og dansktilegnelse. Afslutningsvis vil jeg slutte med en samlet analyse af materialets syn på sprog og andetsprogstilegnelse.

Materialets gennemgang af alfabetet starter med bogstavet ”P” og slutter med ”X”, dette er ikke begrundet i materialets ”Forord”, selvom det som lærer, kunne være relevant at vide hvilke overvejelser, der ligge bag et sådant valg. Det andet bogstav, eleverne præsenteres for, er ”Æ”, hvilket ligeledes ikke begrundes. Da det må formodes at de færreste tosprogede elever, med ringe eller slet intet kendskab til det danske sprog, kender til vokalen ”Æ”, kan man undres over, at man, i udarbejdning af materialet, ikke har taget højde for dette og i stedet valgt at introducere eleverne for en konsonant eller vokal, de tidligere har stiftet bekendtskab med. Bogstavet ”Æ” er desuden ikke et hyppigt anvendt bogstav og eleverne vil dermed sikkert ikke have kendskab til ord, som starter med denne vokal eller til ord, hvori vokalen indgår.

Som det fremgår i materialets ”Forord” har forfatterne valgt at teksternes indhold skal tage
udgangspunkt i såkaldte ”hverdagssituationer”,og disse beskrives i en lille tekst med et tilhørende billede. Under bogstavet ”P” hører vi om Peter, som bager pandekager, og der kan stilles spørgsmål såvel ved relevansen af inddragelse af et ord som ”pandekager” som ved indholdet i denne tekst. Hermed tænkes på at et ord som pandekage ikke er et ord, man ofte møder i det danske sprog og dermed ikke et ord, eleverne nødvendigvis har brug for at kende. Teksten omhandler det at bage pandekager og er uden et egentligt indhold, og det må dermed ikke være specielt motiverende for eleverne at beskæftige sig med den. Teksten tager ikke udgangspunkt i elevernes forforståelse og det er ikke et specielt relevant emne for målgruppen som er 10 – 14 årige unge. Under bogstavet ”Æ” omhandler teksten en kvinde, som plukker æbler til sin mor, og her kan det ligeledes diskuteres om indholdet og ordforrådet er det mest egnede i forhold til målgruppen og deres tidlige ordforrådstilegnelse på dansk. De første tekster bærer dermed præg af, at materialet ikke bygger specielt på elevernes forforståelse. Der er desuden heller ikke taget hensyn til elevernes kulturelle forskelligheder, idet teksterne ikke indeholder en universalitet og ikke fremstår som meningsfulde og vedkommende for elevgruppen.

Hvad angår teksternes kompleksitet så er sproget, og herunder syntaks og ordforråd tilpasset målgruppen. Den syntaktiske struktur er simpel og bygget op efter V2-princippet, hvilket blandt andet ses i følgende sætninger, ”Her er Peter” og ”Pandekagerne smager godt”. Denne simpel syntaktiske struktur medfører, at teksterne fremstår som enkelte og overskuelige. Det må desuden anses for værende en kvalitet, at (...)... Køb adgang for at læse mere

Analyse af undervisningsmateriale i DSA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.