Analyse af Gyldendals onlinelæringsportal til andetsprogstilegnelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Kompetencemålsprøve, Læremiddelanalyse: Analyse af Gyldendals onlinelæringsportal til andetsprogstilegnelse

Kompetencemålsprøven PL2 med analyse af Gyldendals onlinelæringsportal til andetsprogstilegnelse. Gyldendal engelsk på mellemtrinnet.

Problemformulering
”I hvilket omfang understøtter Gyldendals onlineportal for engelskfaget elevers andetsprogstilegnelse, således at eleverne opnår de forenklede fælles faglige mål for faget?”

Problemstillinger
1. På hvilken måde inddrager læremidlet sproglæringsstrategier i undervisningsforløbet?
2. I hvor høj grad understøtter læremidlet elevernes genreforståelse?

Opgaven analyser Gyldendals online læringsportal for Engelsk faget på mellemtrinnet.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Problemstillinger 2
Afgræsning 2
Færdigheds- og vidensmål 3
Teori og begrebsdefinition 3
Genrepædagogik 3
Teaching Learning Cycle 3
Stilladsering 3
Zone of proximal development 4
Målstyret undervisning og evaluering 4
Læseprocessen ved andetsprogstilegnelse 4
Empiri 5
Analyse 5
Konklusion 8
Handleforslag 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
I de forenklede fællesfaglige mål (FFM) for mellemtrinnet i engelsk står, at der skal være fokus på emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation skal deres kommunikationsfærdighed og sproglige bevidsthed videreudvikles. Disse kommunikationsformer danner grundlag for to af de tre kompetenceområder FFM dækker over. Det tredje og sidste område er kultur og samfund. Der er forklaret følgende om områderne i de forenklede fællesfaglige mål: ”Kompetenceområderne hænger tæt sammen, og undervisningens indhold skal være helhedsorienteret med en meningsfuld integrering af områderne.” , altså er det ikke nok at koncentrere sig om et område af gangen, men skal alle tre være i spil for at opnå det bedste resultat i undervisningen. Den viden og færdigheder eleverne opnår skal holdes ved lige, så et fokuspunkt fra den tidlige undervisning følger med til de efterfølgende faser.

For at opnå de mål der er i FFM, må man som underviser udvælge de læremidler man føler opnår det bedst mulige resultat. Det må derfor anses som centralt og vigtigt, at alle lærere har kompetence til at vurdere, om de læremidler, der anvendes i undervisningen, også i tilstrækkelig grad tager højde for elevernes optimale sprogtilegnelse, og at læreren kan foretage den nødvendige justering og differentiering, der i givet fald er behov for.

I denne opgave er udgangspunktet en analyse af et læremiddel til engelskfaget med henblik på hvorvidt læremidlet understøtter undervisningen af andetsprogstilegnelse i en tilstrækkelig grad. Læremidlet jeg har valgt at kigge nærmere på er Gyldendals onlineportal for engelskfaget på mellemtrinnet. Jeg har valgt at lave en analyse af Gyldendal, da jeg ikke havde været bekendt med denne portal indtil fornyeligt og gerne vil vurdere hvorledes det er værd at benytte.

Afgræsning
For at afgrænse min problemformulering har jeg valg et tilfældigt emne på læringsplatformen. Ved dette vil jeg gå i dybden med det ene emne og derefter via dette emne vil jeg lave en overordnet generalisering og vurdering af læringsplatformen. Jeg vil kigge på hjælpemidlerne til dette ene emne og hvorledes at man som lærer bliver guidet igennem undervisningsforløbet. Jeg vil se bort fra den del af læringsportalen der hedder Grammar (grammatik), da det kan fungere som et selvstændigt afsnit. Lærere kan selv inkorporere det i deres undervisning, men det er ikke med i undervisningsforløbsplanen for de enkelte emner, hvilket er til grund for at jeg vælger af se bort fra det i denne analyse... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Gyldendals onlinelæringsportal til andetsprogstilegnelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Analyse af Gyldendals onlinelæringsportal til andetsprogstilegnelse.