Analyse af elev med læsevanskeligheder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialiseringsmodul
  • Godkendt
  • 20
  • 5445
  • PDF
  • 2019
  • 10-12-2019

Analyse af elevtekst: Analyse af elev med læsevanskeligheder

Opgaven er en analyse af en dyslektisk elev. Den er skrevet i forbindelse med specialiseringsmodulet "Læsevanskeligheder".

Handler om hvilke fonologiske og ortografiske udfordringer eleven har.

Underviserens kommentar

Udmærket opgave med sikre iagttagelser og vidensanvendende analyser, hvori der dog er ting som kunne udfoldes og uddybes, jf. kommentarer. Det didaktiske afsnit er noget kortfattet og savner konkretisering i form af eksempler på øvelser og opgaver, jf. kommentar. Det er ikke tilstrækkeligt at vide at man skal undervise Ali i fonologi, man skal også vide - og vise - hvordan …

Sætningsanalyserne er korrekte bortset fra den næstsidste sætning, det er rigtig flot. (I sætningen er var drevet infinit verbal/sammensat udsagnsled, dvs. var i v og drevet i V, resten rigtignok i A).

Alt i alt en fagligt solid opgavebesvarelse.

Indhold

Redegørelse for empiri: 2
Metode og teori: 4
Analyse af læsefærdigheder: 6
Analyse af elevens evner i skriftlig fremstilling: 8
Didaktiske tiltag: 10
Litteratur: 11
Bilag: 11

Uddrag

Indledning:
Der er i dag stort fokus på læsning. Er man i stand til at læse, er det nemmere at tilegne sig viden og blive klogere på verden, og på det samfund vi lever i.
De danske skoleelever har krav om at kunne læse på højt niveau. Det er dog ikke alle der kan følge med på dette niveau, blandt andet børn med læsevanskeligheder af forskellig slags.
Fordi læsning og skrivning indgår i tilegnelsen af viden i alle fag, er disse læsevanskeligheder en stor hæmsko for børnene i deres skolegang. For at imødekomme dette, får nogle af de dyslektiske børn tildelt en såkaldt it-rygsæk, som kan hjælpe dem i undervisningen, til blandt andet at få læst tekster højt, og til at stave. På Søndervangskolen i Viby har alle børn fået en iPad, hvilket giver børnene med dysleksi bedre forudsætninger. Undervisningsmaterialer fra alle fag ligger på iPaden, og i kombination med de hjælpemidler iPaden har, giver det børnene mulighed for at kunne følge med i samtlige fag. Som dyslektiker har man vanskeligheder i alle fag, og med en Ipad forsøger man, at imødekomme blandt andet dette problem.
I denne opgave vil vi se på en elev med dyslektiske læsevanskeligheder og forsøge at analysere på, hvor udfordringerne mere præcist kommer til syne.

---

Analyse af læsefærdigheder:
Oplæsning af tekst og spørgsmål til denne:
Efter vi læste teksten “Den Blodige Gummistøvle” op for Ali, stillede vi ham nogle spørgsmål til denne.
Vi startede med at spørge ind til hans forståelse for globale inferenser i teksten. Spørgsmålet var, hvem “vi” er i historien, hvortil han svarer uddybende og rigtigt. Ali formår i høj grad at genskabe sig forestillingsindholdet. Han fortæller ikke blot hvem “vi” er, men også at de hverken er rige eller fattige, og at de spiser hestekød.
Dernæst spurgte vi ind til hvem “den fremmede rødklædte mand” i teksten mon kan være, hvor han... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elev med læsevanskeligheder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.