Afløsningsopgave med analyse af bogsystemet Delta

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik mellem- og sluttrin
  • Godkendt
  • 15
  • 5191
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2014
  • 05-10-2017

Afløsningsopgave med analyse af bogsystemet Delta

Problemformulering
jeg vil i det følgende lave redegørelse for de primære læringssyn der i undervisningen har været underdiskussion i henhold grundbogen Delta.

Efterfølgende laves en analyse af 3 forskellige bogsystemer over emnet tal & algebras på 5. og 8. Klasses niveau. Hvor jeg belyser det i henhold til en teoretisk som professionsrettet del.

Den sidste del af opgaven redegøres der kort matematisk for teorien om talsystemets opbygning. Og der opbygges en 3 timers skriftlig prøve til en 9 klasse om emnet her skal det komplekse talmængde indgå. Der er desuden en analyse af tal og algebra i henhold til Fællesmål 2009.

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
3. Læringssyn 3
3.1. Læring som tilegnelse 3
3.1.1. Den radikale konstruktivisme. 3
3.1.1.1 Assimilativ læring 3
3.1.1.2. Akkomodativ læring 4
3.2. Væring som deltagelse 4
3.2.2. Vygotsky og den kulturhistoriske skole 4
3.2.2.1. ZPD – zonen for nærmeste udvikling 4
3.2.2.2. Legitim, perifer deltagelse 4
3.3. Et alternativ tilegnelse og deltagelse 4
4. Tal og algebra 5
4.1. Analyse af 3 forskellige bogsystemer 5
4.1.1. Matematiktak 6
4.1.1.1. For 5 klasse: 6
4.1.1.2. For 8 klasse 7
4.1.1.3. Læringssyn 7
4.1.2. Sigma 7
4.1.2.1. For 5. klasse 7
4.1.2.2. For 8. klasse 7
4.1.3. Kolorit 8
4.1.3.1. For 5. klasse 8
4.1.3.2. For 8. klasse 8
4.1.3.3. Kolorit - læringssyn 8
4.2. Redegørelse af talsystemets opbygning 8
4.2.1 De naturlige tal 8
4.2.2. De hele tal z 9
4.2.3. De rationelle tal q 9
4.2.4. De reelle tal r 9
4.2.5. De komplekse tal c 9
4.2.5.1. Definition af komplekse tal c 10
4.3. Opgavesæt & diskussion 10
4.3.1. Begrundelse af opgavesættet. 10
4.3.2 Tal og algebra v. fælles mål 2009 11
6. Bilag 11
7. Litteraturliste 12

Uddrag

3. Læringssyn
I det følgende redegøres der for Grundbogen Delta's diskussion af forskellige læringsyn og teorien herom, de har til det formål bygget dette op omkring følgende 2 perspektiver :
 Som tilegnelse, dvs. Som en sikring, udbygning af eller en ændring i de forståelser og færdigheder, man i forvejen har udviklet. I eksemplet kunne det være tale om nye procedurer til at multiplicere flercifret tal med eller om bedre forståelser af sammenhænge mellem regningsarterne

 Som et aspekt af deltagelse i sociale sammenhæng, dvs. som det at kunne agere på måder, der er accepteret (eller måske netop ikke accepteret) i den lokale sammenhæng. I eksemplet kunne der være tale om, at der mellem lærer om elever etableres normer for, hvad der er forventet og lødig aktivitet i matematikklasser
3.1. Læring som tilegnelse
3.1.1. Den radikale konstruktivisme.
Det er det enkelte individ der er i centrum ved et konstruktivistisk tilegnelsesperspektiv, og det udmønter sig i at læringen er opbygget på udviklingen af indre mentale skemaer, som udelukket foregår individuelt hos den enkelte – her eleven.
Den radikale Konstruktivisme er bygget på disse 2 grundprincipper:
1. Viden modtages ikke passivt, men opbygges aktivt af den enkelte individ.
2. Erkendelse er ikke et spørgsmål om at opdage en objektivt eksisterende verden
Læring som tilegnelse omhandler ikke en objektiv viden der findes et tilfældigt sted og bare venter på at skulle opdages, dette er i stedet en vedvarende proces der omhandler at skulle organisere sine egne erfaringer og smide dem i de rette kasser. Piaget, der er ophavsmanden til denne læringsteori, mener at elevens biologiske udvikling er styrende for hvad eleven har potentiale for at lære. Læring er dermed styret af hvornår eleven er klar til at modtage og forstå det faglige pensum
Sproget og kommunikationen benyttes som et redskab til at kommunikere om de indre mentale skemaer. Dette bliver hermed et meget central i begrebet omkring, antagelsen af fælles forståelse. Da hverken lærer eller elever kan stole på, at de har præcis den samme opfattelse af matematiske begreber og definitioner. Og det er ved brugen af sproget eleven kan præcisere og kommunikere omkring det lærte, og dermed få indblik i andres tanker og begrebsforståelse... Køb adgang for at læse mere

Afløsningsopgave med analyse af bogsystemet Delta

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.