Æstetiske læreprocesser, dannelse og danskfaget | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Dansk 1. – 6. klassetrinDansk 4. - 10. klassetrin)
  • Godkendt
  • 44
  • 15393
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 12-06-2018

Æstetiske læreprocesser, dannelse og danskfaget | Bacheloropgave

Bachelorprojekt, som omhandler anvendelsen af æstetiske læreprocesser i danskfaget.

Problemformulering
Hvilken betydning kan æstetiske læreprocesser have for læringen i en klasse med kulturel
mangfoldighed, faglig diversitet og dannelse, og har det en gavnlig effekt på elevernes
deltagelse i undervisningen?

I forbindelse med svar af problemformuleringen er følgende fokusområder belyst:
- Hvad er læring, og hvad er æstetiske læreprocesser?
- Hvordan kan en æstetisk arbejdsform tilrettelægges i danskundervisningen?
- De 21. århundredes kompetencer: Hvordan tages der forbehold til det æstetiske?
- Er den nuværende folkeskolereform en hæmsko i forhold til æstetiske læreprocesser?

Forfatterens kommentar

Der skulle have været en tydeligere rød tråd i teoriafsnittet.

Indhold

Indledning 2
Læsevejledning 4
Problemformulering 4
Metode og undersøgelsesdesign 5
Videnskabsteori 5
Casestudie 6
Interviewform 7
Interviewpersoner 7
Transskribering 8
Kritik af den kvalitative interviewmetode 8
Meningskondensering 8
Begrebsafklaring 9
Teori 10
Hvad er æstetik? 10
Platons skønhedsideal 11
Den nuværende folkeskole 11
En ny reform 12
Danskfaget i udvikling 13
Æstetiske læreprocesser i danskfaget 14
Eleven som kreativ producent 14
Æstetisk tilgang til fiktionstekster 14
Neuroæstetisk forskning 15
Hvad er læring? 16
Knud Illeris 16
Læringstrekanten 17
Læringstyper 18
Pierre Bourdieu 19
Habitus 19
Felt 20
Kapital 21
De 21. århundredes kompetencer 21
Empiri 22
Beskrivelse af klassen 22
Case 23
Forord 23
Casen 23
Analyse af case 24
Analyse af interviews 25
Æstetiske læreprocesser 27
Læring 29
Kultur 33
Diskussion 35
Forord 35
Tine Mitchell (cand.pæd. i didaktik og folkeskolelærer) 36
Lars Qvortrup (Professor på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet) 37
Delkonklusion 37
Konklusion 38
Perspektivering 39
Litteraturliste 41
Bøger 41
Internetsider 42

Uddrag

Indledning
Folkeskolen er i dag præget af faglig diversitet og forskellige kulturer. Folkeskolen har i takt med samfundets udvikling ændret karakter. Folkeskolen er blevet til mere end blot en
læringsarena; Vi lever i det som Giddens kalder det senmoderne samfund, hvor udlejring af sociale relationer bliver et centralt begreb for samfundets konstellation (Brejnrod, 2009:35).
Socialiseringen bliver i højere grad varetaget af professionelle, og derfor bliver skolen også en dannelsesarena, som samtidig sætter større krav til læreren. Når en klasse er præget af faglig diversitet, er anerkendelse centralt, da det er vigtigt at have fokus på elevernes ressourcer. Ved at skabe et trygt læringsmiljø, hvor der er plads til mangfoldighed, kan vi bestræbe os på at styrke elevernes selvværd og derigennem øge deres læringsudbytte. En lærer skal kunne besidde evnen til at navigere mellem forskellige ‘roller', hvilket fordrer, at man skal kunne tilrettelægge, facilitere og planlægge undervisning, der understøtter elevens alsidige udvikling og dannelse. Læreren er den faktor, der har den største indflydelse på klassen (Kristensen & Fibæk, 2012: 36). Lærerens betydning i klasserummet er afgørende for elevernes udvikling og trivsel. Hvordan kan vi lærere ude i folkeskolen imødekomme elevernes forskelligheder? Hvordan kan man skabe de rette forudsætninger for læring, og hvad er læring for en størrelse? Endvidere er der flere definitioner på, hvad læring er, og det er derfor ikke et begreb, man kan afgrænse. Ikke desto mindre er der dog flere typer for læring, man inden for skoleverdenen har kendskab til. I vores bachelorprojekt har vores interessefelt i særlig grad centreret sig omkring æstetiske læreprocesser, da vi begge har dansk som linjefag. Æstetiske læreprocesser har fokus på at anvende sanserne som udtryksform. Hermed en definition “Æstetiske læreprocesser kan ses som en læringsmåde, hvorved man via mediering omsætter sine indtryk af verden til formudryk for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden (Austring & Sørensen, 2006:107). En dansklærer i folkeskolen skal derfor have et overblik over sine fagdidaktiske
overvejelser, og det er i særlig grad på baggrund af de kompetencemål, der gør sig gældende inden for faget. Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation er de
kompetenceområder, der er inden for faget. Hvorom alting er, er det i særdeleshed
fortolkning, der er aktuelt, når man italesætter æstetiske læreprocesser: “Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster” (EMU:2018) Danskfaget er folkeskolens mest sanselige fag og i arbejdet med æstetiske læreprocesser, kan man frembringe den æstetiske udtryksform i tekster; Hvordan dufter det i teksten, hvordan lyder det i teksten, hvordan er det visuelt? Der tales meget i dansktimerne, og det er først og fremmest om skrevne tekster, fiktionstekster og litteratur.
Dette i sig selv kan være en faglig udfordring - særligt for de flersprogede elever. På
baggrund af ovenstående vil vi udarbejde et bachelorprojekt, der tager udgangspunkt i
æstetiske læreprocesser og anvendelsen heraf... Køb adgang for at læse mere

Æstetiske læreprocesser, dannelse og danskfaget | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.