Didaktikopgave i et N/T forløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 24
  • 6876
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 01-04-2004

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Didaktikopgave i et N/T forløb

Didaktik - eksamensopgave.

Udgangspunktet – den røde tråd – i opgaven er emnet Vores smukke jord som vi har arbejdet fagligt med i linjefaget Natur & Teknik (N/T). Desuden har vi alle afprøvet forløbet eller dele af forløbet enten i praktikken eller gennem vores arbejde i folkeskolen. I opgaven relateres således til erfaringer og refleksioner til alle tre forløb medens de fysiske rammer mest relaterer sig til den ene af skolerne.

Indhold

Indledning 4
Fagets historie 4
Forudsætninger 4
Skolen 4
Lærere 5
Elever 5
Vores mål 5
Det aktuelle undervisningsforløb 6
Fagets mål 6
Fagets Ckf'er 6
Egen fortolkning af mål/ckf'er 7
Krav til læreren 7
Planlægning 9
Didaktiske overvejelser 9
Den didaktiske relationsmodel 9
Mål-middel-didaktikken 10
Pædagogiske overvejelser 12
Dannelsesaspektet 12
Erfaringspædagogik 12
Intelligens og undervisningsdifferentiering 14
Nærmeste udviklingszone 15
Gennemførelse 17
Læringsaktiviteter 17
Udflugter 17
Forsøg 17
IT 19
Evaluering 19
Elevevaluering 20
Egen evaluering 21
Sammenfatning 21
Litteraturliste: 23
Bilag 1 24

Uddrag

Fagets historie
Hvis vi ser på fagets historie, er det et fag der trådte i kraft med den ny folkeskolelov 1.august 1994. Faget Natur & Teknik dækker fra 1. – 6. klassetrin og faget erstattede på 3. – 6. klassetrin fagene biologi og geografi. Mål og ønsker for faget var kort fortalt:

Et ønske om at styrke det naturvidenskabelige område tidligt i skoleforløbet
Et ønske om at gøre piger mere interesserede i fysik/kemi
Et ønske om at udvikle elevernes tekniske kvalifikationer
Et ønske om at fremme elevernes miljøbevidsthed
Et ønske om at give eleverne et mere nært forhold til naturen
Et ønske om at bevare elevernes lyst til at eksperimentere
Et ønske om at fremme erfarings-og aktivitetspædagogikken
Et ønske om fremme den tværfaglige undervisning
Et ønske om at fremme tilgangen til de tekniske uddannelser.

---

Det aktuelle undervisningsforløb

Fagets mål
Formålet med undervisningen i N/T er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med Natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvider tanker, sprog og begreber som har værdi i det daglige liv.*

---

Planlægning

Didaktiske overvejelser
Begrebet fagdidaktik er både stort og meget bredt, vi vil i det følgende prøve at skitsere nogle få af hovedretningerne indenfor begrebet samt sammenstille dem med vores undervisningsforløb.
( Yderligere uddybning til eksamen ).
Ser man i Gyldendals psykologisk/pædagogisk ordbog under ordet didaktik står der følgende:

---

Mål-middel-didaktikken
Denne form for didaktik er nok den retning som er stærkest knyttet til et naturvidenskabeligt tekno-logisk kundskabs- og videnskabsideal. Indflydelsen fra positivistisk funderet psykologi – behavio-risme eller adfærdspsykologi (Pavlov, Watson, Skinner) er tydelig i denne didaktiske form.
De opfatter ydre, observerbar adfærd som psykologiens videnskabelige studieobjekt, og ser det som en opgave at finde frem til sammenhænge i menneskets adfærd, så det i højere grad bliver muligt at styre og kontrollere adfærden.
I pædagogikken er man ligeledes optaget af at styre og kontrollere elevens læring. For at kunne styre denne læring må man dele undervisningen op i afgrænsede, klare elementer.
Ralph Tyler ( 1950) regnes for hovedmanden og grundlæggeren af denne retning, han mente at al undervisning og plan for læring omhandlede 4 temaer. Under disse punkter har vi forsøgt at indar-bejde vort projekt.
Hvad er målet? ( dvs. hvad skal eleverne sidde tilbage med af kundskaber, holdninger eller færdig-heder efter endt undervisning )
Viden om emnet: Vor smukke jord – Natek kapitlet, selektiv internet søgning,... Køb adgang for at læse mere

Didaktikopgave i et N/T forløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.