Eksamensopgave om velfærdsstaten

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 5415
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2001
  • 14-01-2002

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om velfærdsstaten

Eksamensopgave i samfundsfag om velfærdsstaten der er under forandring.

Opgaven beskriver problemstillinger i vores velfærds samfund. Den tager udgangspunkt i de 3 velfærdsmodeller.

Problemformulering
Jeg vil prøve at undersøge velfærdsstatens tilstand og forholde den til fremtidige udfordringer specielt set ud fra en borger-synsvinkel.

Gennem forskellige velfærdsmodeller vil jeg med vægt på den universelle nordiske model kigge på de forskellige udbydere: stat, marked og det civile samfund (frivillige organisationer og familien) Hvordan er organiseringen i DK, og hvilke ændringer ønsker borgerne. Er der tendenser, som kunne pege i retning af en fremtidig velfærdsmodel.

Til sidst i opgaven er der en kort beskrivelse af et undervisningsforløb om velfærdsstatens arbejdsfunktioner på 12 lektioner.

Indhold

Problemformulering 2
Indledning 2
Borgerne om velfærdssamfundet 2
Baggrunden for Velfærdssamfundet 4
Velfærdsmodeller 5
Velfærdsstatens aktører 7
Serviceområder der skal løses i Velfærdssamfundet 8
Velfærdsstaten under forandring - Velfærdssamfundet 10
Solidaritetsbegrebet 11
Borgernes holdninger til velfærdsstatens ydelser. 11
Finansiering af velfærdssamfundet 12
Hvordan ser fremtiden ud for den danske velfærdssamfund 12
Gini-koefficienten 13
Velfærdssamfundets opgaver i fremtiden – hvem løser disse? 14
De forskellige aktørers rolle i fremtiden 16
Didaktiske overvejelser: 16
Mål: 17
Arbejdsform: 17
Elevforudsætninger 17
Undervisningsforløb 18
Litteraturliste: 20

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg beskæftige mig med at belyse velfærdsstatens tilstand. Jeg vil gøre dette med udgangspunkt i, hvad borgerne mener om velfærdssamfundet (Borgerne om velfærdssamfundet SFI 1996),samt hvilke tendenser der i øvrigt tegner sig, beskrevet af J. Goul Andersen (Velfærdsstatens folkelige opbakning) og Torben Fridberg (Hvem løser opgaverne i fremtidens velfærdssamfund).
Desuden vil jeg beskrive de teoretiske baggrunde for institutionelle velfærdsmodeller og beskrive, hvilke aktører der arbejder i vores velfærdsmodel.

Borgerne om velfærdssamfundet
Borgerne bakker op om velfærdssamfundet. Undersøgelsen fra Socialforskningsinstituttet ”Borgerne om velfærdssamfundet (1996)” fortæller at man langt hen ad vejen mener, at velfærdsstaten, her forstået staten, skal varetage opgaven som kontrollør og stå for finansieringen. 78 pct. af befolkningen svarer positivt til, at ”Velfærdssamfundet er en landvinding, der bør forsvares for enhver pris”.

Den viser også at befolkningen er kritisk overfor misbrug af systemet og at færre burde være berettiget til at modtage ydelser. 75 % mener at ”Velfærdssamfundet er gået over gevind, så alt for mange udnytter de offentlige ydelser, selvom de sagtens kunne klare sig uden hjælp”.
Omvendt viser den også at 94 % af befolkningen opfatter det som et retmæssigt krav, at man kunne få en børnehaveplads, en plejehjemsplads osv. med det samme.

2/3 af befolkningen er dog af den opfattelse, at de ønsker at få udbetalt pengene og løse opgaverne gennem andre udbydere, hvis det offentliges ydelser ikke er gode nok.

58% af befolkningen mener ifølge undersøgelsen også, at det private løser opgaverne mere effektivt og billigere end det offentlige, fordi de er bedre til at organiserer ydelserne. Flertallet mener altså ikke, at trygheden ved, at det offentlige udbyder ydelserne, berettiger til en merpris på opgaver pga. manglende effektivitet. Dette bevirker også at befolkningen er positive for udliciteringer. Specielt når det gælder nedbringelse af ventelister og rengøring.
De er dog mere delte mht. hjemmehjælp børnehaver og vuggestuer... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om velfærdsstaten

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.