Vand i geografiundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 59
  • 15076
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2008
  • 16-12-2008

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Vand i geografiundervisningen

Eksamensopgave om vand som eksemplarisk grundlag for undervisningen i geografi.

Her er der til dels fakta kombineret med sammenhængsforståelse og didaktiske overvejelser

Indledning og begrundelse
Uden vand intet liv. Det skal forstås helt bogstaveligt sådan, at der intet liv ville være på jorden uden vand, men også sådan at mennesket, dyr og planter søger, og har søgt, vand i hele sin eksistens og dermed videreført livet ved hjælp af vand.

Det er derfor vigtigt, at vi alle er klar over hvordan vand dannes, hvordan vi får fat i det, hvad det bruges til, og hvor vi gør af det. Emnet er på den ene side meget nærværende for eleverne, idet vi bruger vand hver eneste dag, og betragter det som noget helt naturligt, der bare er i vandhanen. På den anden side er Danmark en del af det globale vandkredsløb, og det kan godt være at Danmark har nok vand, men ude omkring i den store verden er ressourcerne ikke alle steder ligeså store. Visse steder er vandknaphed ligefrem årsag til konflikter, der meget nemt kan få indvirkning på vores liv.

Meningen med undervisningsforløbet er derfor at skabe en indsigt og forståelse for vandets betydning både lokalt, nationalt og globalt, som også Fælles Mål
lægger op til. Det er mit mål at gøre eleverne til bevidste forbrugere og hensynsfulde samfundsborgere.

Indhold

Indledning og begrundelse
Lidt om geografi før
- og nu
Pædagogisk baggrundsteori i geografi
- almene kvalitetskrav til undervisningen
Fælles Mål
Udvalgte trinmål efter 8. klassetrin:
Undervisningsforløb
Vandets kredsløb.
Opgaver
Grundvand og drikkevandsressourcen.
Drikkevandsressourcen
Forbrug i husholdningen
Miljøpåvirkning
Rensning af spildevand
Vands fysiske og kemiske egenskaber
Vandkredsløbet
Lidt om vandets kredsløb
Fordampning - i vandets kredsløb
Faktorer i vandets kredsløb
Nedbør: Frigivelse af vand fra skyerne
Hvordan formes regndråber?
Intensiteten i nedbørsraterne varierer geografisk og henover tid.
Is og gletschere kommer og går
Fakta om indlandsis og gletchere
Afstrømning af smeltevand til floder og vandløb:
Overfladisk afstrømning er nedbør, der strømmer over jordoverfladen.
Det store transportbånd
En hårfin balance
Reduktion af Golfstrømmen
Grundvandet
Forurening truer grundvandet
Fladeforurening
Punktforurening
Linieforurening
Nitrat
Pesticider
Grundvandsovervågning
Varslingssystem for pesticider
Vi pumper vandet op
Kosmetisk behandling på vandværket
Hvor meget vand bruger vi
Hvor meget vand kan vi få op
Grundvandsmodeller
Kortlægning af grundvandsmagasinerne
Danmarks bedste vand beskyttes
Grundvand og politik
Vandet i atmosfæren
Fordampning: Vands tilstandsændring fra væske til gas
Fordampning og vandkredsløbet
Kondensation i luften
Til besvarelse af spørgsmål under Forbrug i husholdningen:
Litteratur

Uddrag

Lidt om geografi før
I værket »Jorden og Menneskelivet«, som er fra 1922, skriver forfatterne Martin Vahl og Gudmund Hatt i indledningen: »Geografiens opgave er at skildre Jorden som bolig og virkeplads for menneskene.« Og de fortsætter: »Geografiens område er således uhyre omfattende; og de emner den behandler, har den tilfælles med en række af mere specielle videnskaber. To ejendommeligheder ved geografien følger deraf: 1) Den er i væsentlighed afhængig af andre videnskaber... 2) idet geografien søger at samle vor viden om Jorden og menneskelivet og om forholdet mellem natur og kultur til et helhedsbillede, må den i mange tilfælde nøjes med at skildre faktiske forhold uden at kunne gøre rede for årsagssammenhæng mellem fænomenerne, idet en sådan sammenhæng på mangfoldige punkter endnu ikke er blevet påvist.«

---

Undervisningsforløb
18 lektioner på 5 uger.
Herunder en ekskursion til det lokale spildevandsværk.
8. klasse.
Grundbog: Geotoper 2 – geografi for de ældste klasser. Bog og arbejdshæfte.
Undervisningen er opdelt i flere delforløb; først arbejder eleverne med vandets kredsløb, hvorved de erfarer at vand cirkulerer i en evig proces – det er altså det samme vand vi bruger hele tiden, der bliver ikke mere af det.
Ved at anlægge et globalt perspektiv på et forhold som mængden af nedbør, oplever eleverne at ressourcerne er ulige fordelt, adgangen til vand er forskellig fra region til region.
Derefter sættes fokus på grundvandsdannelsen i Danmark, samt drikkevandsressourcen hér og i andre lande. Grundvandsressourcens forekomst og dannelse er en del af trinmålene efter 8. klasse og derfor et obligatorisk emne i geografi-undervisningen.
Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes forbrug af drikkevand i husholdningen,... Køb adgang for at læse mere

Vand i geografiundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.