Urolige elever | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 37
  • 14537
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 12-04-2003

Urolige elever | Bachelor

Bacheloropgave i idræt om urolige børn i folkeskolens almindelige klasser.

Indledning
Man hører ofte i medierne og blandt folkeskolelærerne, at eleverne i folkeskolen i dag er blevet mere urolige og forstyrrende i undervisningen, end de har været tidligere. Lærerne klager over for få midler til støttelærerordninger, dobbeltlærertimer og specialundervisning. Men er antallet af urolige elever i folkeskolen virkelig steget i løbet af de sidste år? Eller er det den danske folkeskole, der ikke er helt så rummelig, som vi forestiller os?

Jeg mener, dette er en væsentlig problemstilling, som man bør undersøge, for at finde ud af, om den undervisning der udøves i folkeskolen, nu også passer til de børn, man skal undervise.
Man har i dag en langt større viden omkring børns motoriske- og kognitive udvikling, end man havde for 30 år siden. Men er skolerne fulgt med i denne udvikling? Har man indrettet folkeskolen til gavn for eleverne eller til gavn for samfundet og den politiske debat?

Jeg vil i denne opgave se nærmere på disse forskellige problemstillinger, bl.a. ved at komme ind omkring forskellige læringsteorier, intelligensbegreber, børns motoriske udvikling samt folkeskoleloven og klare mål. Dermed ønsker jeg at få belyst problematikken fra mange forskellige vinkler, for derved at finde mulige grunde til og løsningsforslag på problemet. Til sidst vil jeg medtage nogle konkrete erfaringer fra skoler, hvor man arbejder med alternative skole- og undervisningsformer, for at se, om deres metoder også hjælper de urolige elever.

Jeg mener, at kroppen er det vigtigste redskab, vi har, og at den motoriske udvikling danner grundlaget for såvel vores personlige udvikling som for vores læringsforudsætninger.

Problemformulering

Med udgangspunkt i undervisningsministeriets undersøgelse af ”Urolige elever i folkeskolens almindelige klasser” fra 1996/97, ønsker jeg at belyse problemstillingen med urolige elever i folkeskolen ud fra forskellige læringsteorier/intelligensbegreber.

Er det eleverne der er noget galt med eller er det skolens/lærernes måde at undervise på, der ikke tilgodeser elevernes behov?

Indhold

Emne 3
Problemformulering 3
Indledning 4
Emneafgrænsning 4
Undersøgelsen fra 1996/97 5
Intelligensbegrebet 7
Folkeskolen i dag 8
Læringsteorier 9
Læringspyramiden 14
Howard Gardner's teori om de mange intelligenser 15
MI teorien i praksis 17
Læringsstile 19
Folkeskoleloven 20
Klare mål for idræt 22
Børns motoriske udvikling 23
Det psykologiske aspekt af den motoriske udvikling 25
Motorik og læring 26
Kønsforskelle 28
Idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen 29
Idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen – i praksis 30
Konkrete erfaringer 32
Vejle kommune 32
Vorbasse skole 32
Konklusion/sammenfatning 33
Litteraturliste 35
BILAG 1 37

Uddrag

Emneafgrænsning
Jeg vil i min opgave fokusere på problemerne med de urolige elever i indskolingen og på mellemtrinnet.
Jeg vil ikke medtage de specielle uroproblemer, der er omkring puberteten og udskolingen. Jeg koncentrerer mig kun om elever i folkeskolens almindelige klasser. Derudover fravælger jeg også at beskæftige mig med de uroproblemer, der alene forårsages af elever med specifikke motoriske vanskeligheder som f.eks. DAMP. Denne gruppe børn kræver helt specielle hjælpeinstanser af specialuddannet personale og kan derfor ikke hjælpes ved at ændre undervisningsstrukturen alene.

Undersøgelsen fra 1996/97
Efter en folketingsdebat i 1996 blev det besluttet at iværksætte en undersøgelse af antallet af urolige elever i folkeskolen samt hvilke faktorer, der skaber urolige elever. Undersøgelsen skulle endvidere følges op af et vejledende materiale, der kunne bruges i det pædagogiske arbejde med henblik på at begrænse problemerne med urolige elever i skolen.

Resultatet af undersøgelsen blev, i modsætning til forventningerne, at der stort set er samme antal urolige elever i folkeskolen i dag, som der har været tidligere.

Tallene fra undersøgelsen så således ud;
61,4% af eleverne opleves aldrig som urolige.
28,5% er lejlighedsvis urolige.
Ca. 10% udgør de mere konstant forstyrrende som er fordelt således;
5,6% forstyrrer ¼ af tiden.
2,5% forstyrrer ½ af tiden.
1,9% forstyrrer næsten altid.

På baggrund af forskellige tidligere undersøgelser i Danmark fra sidst i 1960'erne kan man konkluderer følgende;

Ca. 10% er afvigende i en eller anden grad.
2-4% vurderes som behandlingstrængende.

Sammenligner vi nu disse tal, kan vi se, at tallene er stort set uændret. Det drejer sig altså om ca. 10% af eleverne i den danske folkeskole, som er forstyrrende for undervisningen.

Som jeg ser det, er der dog tale om en væsentlig fejl, hvis man vælger at sammenligne de gamle resultater med dem fra 1996/97 undersøgelsen, idet man ikke har benyttet de samme spørgsmål og undersøgelsesmetoder. Samtidig kan forståelsen og tolkningen af begrebet ”urolig” variere meget fra lærer til lærer, men det kan bestemt også varierer fra en lærer i 1960'erne og til en lærer i 1990'erne. Dette gør det svært at sammenligne tallene, men tendensen kan vi dog se og der er ikke de helt store udsving... Køb adgang for at læse mere

Urolige elever | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.