Undervisningsforløb Pneumatik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 18
  • 6190
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2012
  • 18-06-2012

Undervisningsforløb Pneumatik

Faglig progression fra natur/teknik til fysik/kemi

Indledning
Denne opgave omhandler fysik/kemi undervisning med 'pneumatik' som fagligt tema. Undervisningsforløbet er rettet mod elever på 7. klassetrin i den danske grundskole. Det overordnede mål i arbejdet med det faglige tema er at give eleverne mulighed for at:
• udføre praktiske og undersøgende aktiviteter;
• afprøve idéer og forklaringer;
• indsamle, registrere og analysere data;
• evaluere videnskabelige beviser og metoder.
hvilket kan begrundes ud fra Fælles Mål (UVM, 2009a).
Det didaktiske fokus i denne opgave har fokus på faglig progression fra natur/teknik til fy-sik/kemi, hvilket også kan begrundes ud fra formålet for faget natur/teknik, hvor der i stk 3 står at:
Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi (UVM, 2009b, s. 4).
Læseplanen for faget fysik/kemi indledes også med at:
Undervisningen i fysik/kemi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har er-hvervet sig i natur/teknik (UVM, 2009a, s. 13).
Men samtidigt peger undervisningsvejledningerne for begge fag, at natur/teknik reelt er et 'nødlidende fag' på mange skoler:
Overgangen mellem natur/teknik og de efterfølgende naturfag har været oplevet endda særdeles uskarp, og det betyder selvfølgelig, at det har været svært at bygge videre på de kundskaber og færdigheder i 7. klasse, som eleverne bringer med sig fra natur/teknik (UVM, 2009a, s. 20) & (UVM, 2009b, s. 24).
Da eleverne i en klasse desuden generelt er meget forskellige og aldersspændevidden i praksis ofte er mere end to år (Egelund, 2010, s. 10), er det hensigtsmæssigt at tilpasse undervisningen til elevgruppens forskellighed og jeg finder det endvidere vigtigt at betragte elevernes forskellighed som et grundvilkår.
Læsevejledning
gen)

Underviserens kommentar

Opgaven er helt grundlæggende virkelig god, jeg har kun ganske få kommentarer:
- Husk at uddybe læringsmål i sidste del af undervisningsforløbet.
- Meget spændende afsnit om dit normative grundlag!

Indhold

Indledning 2
Læsevejledning 2
Didaktisk og faglig progression 3
Teoretiske overvejelser 3
Fag- og dannelsessyn 3
Læringssyn 4
Undervisningsdifferentiering 6
Progression fra natur/teknik til fysik/kemi 7
Organisationsformer 7
Undervisningsforløb 7
Tegn 8
Rammefaktorerne 8
Læringsforudsætninger 8
Målet 8
Indholdet 9
Læreprocessen 10
Vurderingen 11
Teori 12
Avogadros lov 12
Avogadrokonstanten 12
Stofmængde 12
Idealgasmodellen 12
Gay-Lussacs lov 1 12
Gay-Lussacs lov 2 13
Boyle-Mariottes lov 13
Begreber 13
Lektionsoversigt 15
Litteraturliste 17
Hvad er pneumatik? - Bilag 1 18
Aktiviteter med principmodeller – Bilag 2 26
Sakselift - Bilag 3 32
Robothånd – Bilag 4 33
Formpresse – Bilag 5 36
Robotarm - Bilag 6 38
Dinosaur - Bilag 39
Fugleskræmsel - Bilag 8 41
Evaluering - Bilag 9 43

Uddrag

Læsevejledning
Som indledning til denne opgave beskrives det didaktiske udgangspunkt ud fra bl.a. de pædagogiske og psykologiske teorier jeg har forsøgt at tage med mig og anvende i reelle under-visningssituationer. Beskrivelsen er på ingen måde udtømmende, men ridser nogle af de tan¬ker op, jeg har gjort mig. Der arbejdes med flere vidt forskellige teorier, dels fordi jeg mener at læ-ringssituationer er komplekse og foranderlige og dels fordi jeg er overbevist om, at alle de nævnte teorier kan bidrage til en helheds¬forståelse.
Opgavens første del består af et teoretisk afsnit, hvor der kort redegøres for det dannelses-syn, læringssyn og pædagogiske/psykologiske udgangspunkt, der ligger til grund for de valg der er foretaget i forbindelse med undervisningsforløbet. Herefter præsenteres undervisningsforløbets faglige indhold, og slutteligt er der en beskrivelse af selve undervisningsforløbet, hvor Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel anvendes som ramme (Krogh-Jespersen, 2010, s. 86)... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb Pneumatik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.