Undervisningsforløb og praktik | Dale

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 18
  • 5993
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 26-01-2004

Eksamensopgave: Undervisningsforløb og praktik | Dale

Denne eksamensopgave er et kommentereret undervisningsforløb i en 7. klasse med overskriften "Ung i uland". Opgaven handler også om undervisningsdifferentiering som princip.

Opgavens opbygning
Vi har med denne opgave søgt at indkredse de overvejelser vi gjorde os i forbindelse med vores praktik ”Ung i uland” der foregik i en 7. klasse på en skole i en forstad til København. Det er vores hensigt at opgaven skal afspejle de mest centrale redskaber vi som lærere anvender ved tilrettelæggelse af et undervisningsforløb.

Erling Lars Dales tre kompetenceniveauer forstår vi som skelettet til en manual for udførelse af et givent undervisningsforløb. Udvalgt teori, planlægningsmodeller og tanker om udførelse, lægges ind i Dales tre kompetenceniveauer. Det bliver dermed vores udførelse, planlægning og argumentation af undervisningsforløbet. Denne opgave er bygget op omkring de tre kompetenceniveauer. (Del 1, Del 2 og Del 3)

Vores opgave er tænkt som en 'manual' til udførelse af vores undervisningsforløb, derfor har vi valgt at følge Dales niveauer i opbygningen af opgaven.

Indhold

Indledning
Opgavens opbygning
Del 1
Den professionelle lærer
Undervisningsdifferentiering
Den differentierende skole
Dannelsessyn
Kategorial dannelse
Zonen for nærmeste udvikling og stilladssering
Del 2
Projektarbejde/emnearbejde
Projektarbejdet og det eksemplariske princip
Formel og funktionel tværfaglighed
Del 3
Planlægningsmodeller
Den didaktiske relationsmodel
Undervisningsforløbet
Undervisningsforløbet i forhold til planlægningsmodellerne
SMTTE- modellen
Smtte-modellen i undervisningen
Opsamling
Highlight: Arbejdet med projektarbejdsformen
Samlet vurdering af projektarbejdet
Perspektivering

Uddrag

Indledning
Vi lever i dag i et samfund der er præget af en øget individualisering. Samtidig er en markant forskelliggørelse af samfundets borgere en tydeligere tendens. Det differentierede samfund eksisterer i dag i den grad at mennesker ikke længere bare rubriceres i klasser eller marginaliseres i få tydeligt definerede og adskilte grupper, men individualiseres således at det enkelte individ i dag skal leve op til nogle krav og forventninger til at skille sig ud fra mængden.

Det kræver et veldefineret syn på sig selv som individ samtidig med at det kræver indsigt i samfundets 'spilleregler'. For at kunne klare sig som individ i et samfund der i højere og højere grad ligger op til en stigende forskelliggørelse af individerne, må der tiltag til for at imødekomme og ruste samfundets borgere til denne opgave.

Det er her skolen kommer ind i billedet. Da det er formuleret i folkeskolens formål at skolens opgave blandt andet er, at sikre den enkelte elevs alsidige og personlige udvikling, er der lagt op til at læreren skal handle ud fra et dannelsesideal.

Det er samtidig også et lovkrav at: ”Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle… skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”.

Det er vigtigt at man som lærer gør sig klart hvordan man mener at der bedst muligt tages hensyn til ovenstående og hvilket dannelsessyn man mener, er mest hensigtsmæssigt.

Et andet meget væsentligt og kompliceret hensyn der reflekterer det omgivende samfund, er princippet for undervisningsdifferentiering. Med Folkeskoleloven af 1993 er princippet om undervisningsdifferentiering nu et lovkrav. Selve ordet er ikke nævnt i lovteksten men det er formuleret i § 18 stk. 1 som: ”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse skal i alle fag leve op til folkeskolens formål og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger”.

Denne opridsning af nogle samfunds- og skolemæssige problemstillinger var vores udgangspunkt for at gå i gang med planlægningen af vores undervisningsforløb. Det er overvejelser af denne type der for os karakteriserer den gode planlægning og udførelse af et velfundamenteret undervisningsforløb... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb og praktik | Dale

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.