Differentiering i 10 kl. matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 4790
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2004
  • 02-05-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Differentiering i 10 kl. matematik

Undervisningsdifferentiering i 10 kl. i matematik.

Indledning og emnebegrundelse:
Vi har valgt at arbejde ud fra et gennemført undervisningsforløb i matematik, som er udarbejdet på baggrund af analyse og refleksioner. Praktikken foregik i en 10. klasse, kun for piger, på X skolen, hvor en stor del er to-sprogede og socialt belastede. 10. klassen var et projekt, som lærerne beskrev som: ”Et ”frirum” hvor pigerne kunne få ro og hjælp til at finde sig selv, udelukkende med undervisning af kvindelige lærere”.

Da eleverne lå på forskellige niveauer, gjorde det undervisningsdifferentiering og erfaringspædagogikken yderst relevant. jvf. §18 stk.1 om undervisningsdifferentiering.

Vi har udvalgt 2 ugers forløb i matematik, hvor vi arbejdede med procentregning og perspektivtegning. I faghæftet ”Klare Mål” er procentregning en del af alle fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Perspektivtegning er en del af ckf'en: arbejde med geometri.

I disse to uger oplevede vi, hvor stor forskel der var mellem de to-sprogede og de danske piger mht. deres skoleopfattelse. På baggrund af disse observationer, vil vi i denne opgave belyse følgende problemstillinger ;

- Hvordan tilrettelægger man en undervisning, der tager hensyn til hver elevs forudsætninger?
- Hvordan kan vi indfri intentionen i folkeskolens formål samtidig med at vi tager hensyn til de to-sprogede?

Vi vil i vores opgave starte med at anskueliggøre vores pædagogiske ståsted på baggrund af udvalgte teorier. Herefter vil vi vha. den didaktiske relationsmodel gennemgå vores undervisningsforløb. Derudover vil vi lave en didaktisk revurdering af vores forløb.

Indhold

Indledning og emnebegrundelse
Vores pædagogiske ståsted
Samfundssyn
Læringssyn
Dannelsessyn
Undervisningsdifferentiering
Undervisningsforløbet
Hiim og Hippes relationsmodel
Læringsforudsætninger:
Rammefaktorer:
Målene:
Indholdet:
Den didaktiske trekant
Læreprocessen
Vurdering og didaktisk revurdering af undervisningsforlø- bet.
Fokus på de sociale mål
Fokus på de matematikfaglige mål
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Læringssyn
Vi vil tage udgangspunkt i Illeris' forståelse af læring. Illeris argumenterer for, at et moderne læringsbegreb må omfatte alle de egenskaber, kvaliteter, kvalifikatio-ner og kompetencer som mennesket kan udvikle.4 Illeris' grundlæggende tese er, at al læring har tre dimensioner: en kognitiv indholdsmæssig dimension, en psy-kodynamisk følelses-, holdnings- og motivationsmæssig dimension, og en social og samfundsmæssig dimension. For at få en bredere lærings- og handlekompe-tence er det optimale at man i sin undervisning lægger op til akkomodation5 og metakognition f.eks. ved forskellige arbejdsformer som emnearbejde, værksteds-arbejde og ekskursioner. Det er også vigtigt at eleverne er med til at diskutere og evaluere hvad de har lært, for at optimere lærings og handlekompetencen. Vi vil begrænse os til Illeris begreber om læring og herefter inddrage forskellige dimen-sioner, når de optræder i praksis.

Vi vil tage udgangspunkt i Illeris didaktiske trekant, som beskriver de elementer der indgår i en undervisning: Indhold, lærer og elev.
Alle disse forhold indgår i læringen på en integreret måde, så de udgør en helhed. Hver dimension behøver de to andre for at blive indfriet.
Selve læringen finder sted gennem to integrerede processer: En ydre samspilspro-ces, og den indre bearbejdelses- og tilegnelsesproces, hvorigennem det der læres optages i den lærendes psykiske struktur.
Når samspilsprocessen lykkes modtages den nye viden og indpasses i elevens al-lerede eksisterende viden, hvilket Piaget kalder assimilasion.
Når samspilsprocessen ikke lykkes kan det skyldes mange forskellige faktorer som f. eks. at lærerens redegørelse er utilstrækkelig, elevens viden er utilstrække-lig(kognitiv) og/eller elevens interesser, holdninger, motivation og psykisk energi (psykodynamisk) mangler.
Udover at man som lærer tilegner sig den faglige kvalificering, skal man også kunne bruge det i de relevante sociale og samfundsmæssige sammenhænge. Den psykodynamiske dimension, har ofte været overset, men hvis læringen... Køb adgang for at læse mere

Differentiering i 10 kl. matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.