Didaktikopgave om undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Didaktik
  • Godkendt
  • 14
  • 4088
  • PDF
  • Hjørring Seminarium
  • 2006
  • 23-05-2007

Didaktikopgave om undervisningsdifferentiering

Semesteropgave i didaktik om undervisningsdifferentiering.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som kommende lærer planlægge og udføre en undervisning, der tager hensyn til den enkelte elev, samtidig med fællesskabet bevares på en sådan måde, at alle får det bedst mulige udbytte af undervisningen? Dette ses i lyst af, at alle elever har forskellige læringsstile.

Indhold

1. Indledning
1.1 Problemformulering
1.2 Metodeafsnit
2. Undervisningsdifferentiering
2.1 Klasseundervisning
2.2 Gruppearbejde og individuelt arbejde
2.3 Undervisningsdifferentieringsmetoder
3. Elevernes forudsætninger og børns forskellige læringsstile
3.1 Læringsstile
4. Undervisningsforløbet i 8. a.
4.1 Den didaktiske relationsmodel
4.1.1 Læringsforudsætninger
4.1.2 Rammefaktorer
4.1.3 Mål
4.1.4 Indhold
4.1.5 Læreprocessen
4.1.6 Vurdering
5. Refleksioner over praktikforløbet
6. Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Grunden til at jeg har valgt at skrive om undervisningsdifferentiering er, at vi har beskæftiget os en del med princippet herom på 3. årgang. Det var blandt andet fokusområdet for praktikken i år.
Jeg er selv som udgangspunkt af den holdning, at undervisningsdifferentiering er et nødvendigt princip i en hver undervisning, når alle elever med udgangspunkt i klassens fællesskab skal tilgodeses og have mulighed for alsidig vækst og udvikling. Derud over er jeg også lovmæssigt bundet på begrebet.
Jeg oplevede i praktikperioden hvor svært, det er at omsætte teorien om undervisningsdifferentiering til praksis.
Før praktikforløbets start dukkede nogen problemstillinger op, som jeg tænkte, jeg kunne støde på undervejs i forløbet, det var bland andet; hvordan jeg tilgodeser den enkelte elev samtidig med fællesskabet bevares?
Hvilke redskaber har jeg til at støtte mig i valget om, hvad der er bedst for den enkelte elevs læring? Hvilke metoder, materialer samt arbejdsformer skulle jeg benytte til at differentiere med?
Disse problemstillinger og min nysgerrighed for emnet leder mig hen til følgende problemformulering.

Metodeafsnit
Jeg har valgt at bygge min opgave op på følgende måde:
Jeg vil starte med at afklare begrebet undervisningsdifferentiering og i den forbindelse se på hvor i undervisningen, det bedst lader sig gøre at praktisere princippet herom. Jeg kommer her ind på forskellige undervisningssituationer som klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde.

Herefter ser jeg nærmere på hvilke undervisningsmetoder, jeg kan benytte mig af i en differentieret undervisning.
Jeg vil her inddrage den marxistisk inspirerede psykolog Lev S. Vygotsky og hans teori om den nærmeste udviklingszone for hermed at vise, hvor vigtigt det er, at jeg som lærer ikke bare er opmærksom på hvad eleven kan, men også hvad eleven næste skridt vil være.

For at komme med et bud på hvordan alle elever får det bedst mulige udbytte af undervisningen, når man tænker på, de har forskellige læringsstile, har jeg valgt at benytte mig af Dunn og Dunns model over forskellige læringsstile. Jeg vil her komme ind på Howard Gardner og hans teori om de mange intelligenser, og se på hvordan man i undervisningen kan gøre brug af disse to teorier.

Til at se på undervisningsdifferentiering i praksis vil jeg inddrage mit undervisningsforløb fra 3. års praktikken i dansk. Her vil jeg se på, hvad jeg på 6 uger kunne lære om undervisningsdifferentiering ved hjælp af refleksioner over praktikken.

Til sidst vil jeg i min konklusion forsøge at formulere en konklusion på min problemformulering, samt samle op på hvad jeg har lært af arbejdet med opgaven... Køb adgang for at læse mere

Didaktikopgave om undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.