Undervisning i demokrati

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 6
  • 1852
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 20-06-2005

Synopsis: Undervisning i demokrati

Opgaven indeholder en forklaring af hvordan folkeskolen kan forberede til demokrati og fællesskab for den enkelte elev. Her kommer man ind på demokratiformer, demokratidefinition (Alf Ross og Hal Kock), demokrati i undervisningen og undervisning i demokrati, elevers forudsætninger osv.

Uddrag

Folkeskolen var ikke en demokratisk institution fra starten, fordi den blev dannet under enevælden. I 1944 arbejdede ”Foreningen Frit Danmarks Lærergruppe” med at indføre begrebet demokrati i folkeskolen, men det blev først indført ved lov i 1975. Tankerne om elevers medbestemmelse i skolen har dog eksisteret i mange hundrede år, bl.a. tilbage fra Grundtvig.

I dag er vores samfund styret ved demokrati i form af en folkevalgt regering, og derfor er det vigtigt at lære om demokrati i skolen.
Nogle af skolens mange funktioner er at fungere som repræsentant for regeringen, for hjemmet og for lokalsamfundet. Grundlaget for disse funktioner er et samspil mellem elever, forældre, politikere og offentligheden. Udover disse funktioner skal den kunne give eleven færdighedsmæssige og holdningsmæssige kvalifikationer. Formålet med elevernes holdningsmæssige kvalifikationer er at sikre uddannelsen af demokratiske borgere for dermed at bibeholde demokratiet. Disse kvalifikationer består bl.a. i, at eleverne skal kunne argumentere, samarbejde, udvise selvstændighed, tage medansvar og social hensynstagen.
I folkeskoleloven (1993) prøver regeringen at sikre sig at eleverne lærer om demokrati ved følgende paragraf:
§ 1 Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Problemformulering
Vi mener, det er relevant at diskutere, hvordan denne lov kan opfyldes.
Derfor stiller vi følgende spørgsmål:
Hvordan kan folkeskolen bidrage til udvikling af demokrati og fællesskab for den enkelte elev?
Til at besvare dette spørgsmål vil vi bl.a. komme ind på to aspekter af skolens demokratiske rolle: demokrati i undervisningen og undervisning i demokrati.

Definition af demokrati
Vi har valgt at tage udgangspunkt i følgende to former for demokrati; indirekte (repræsentativt) – og direkte demokrati. Disse to demokratiske former mener vi med fordel kan bruges i folkeskolen på samme måde, som de bruges i vores samfund i dag. De kan anvendes til at belyse demokratiets forskellige muligheder i folkeskolen.
Der er tre bærende principper i et moderne demokrati; et frihedskriterium, et fornuftskriterium og et socialt kriterium. Man må kunne styre sig selv (frihed) i et samfund gennem viden og indsigt (fornuft) og have muligheden for hjælp og beskyttelse uanset samfundsmæssig placering (social).
Demokrati indebærer dialog, flertalsafgørelser og selvbestemmelse som tilsammen giver en diskussion. Demokratiske beslutninger bliver i dag truffet på baggrund af tillid til andre personer og sociale systemer i modsætning til før i tiden, hvor man traf valg på baggrund af viden og indsigt.

Alf Ross (retsfilosof) og Hal Koch (dansk professor, teolog, kirkehistoriker og forfatter) repræsenterer hver deres demokratiske teori om henholdsvis staten og det civile samfund. Alf Ross opfatter demokrati som en styreform, hvor staten, amter og kommuner har til opgave at sikre borgerne politisk lighed og individuel frihed. Derimod opfatter Hal Koch demokrati som en livsform, der bygger på at træffe beslutninger, hvor fællesskabet bliver enig.

Demokrati i undervisning
Samfundet kræver ikke nogle bestemte kvalifikationer for at deltage i demokratiske beslutninger, men man kan med fordel forbedres til at deltage i disse ved bl.a. at skabe en demokratisk samværsform i undervisningen i folkeskolen.
Mange aspekter har indflyde... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i demokrati

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.