Undervisning i skattesystemet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 18
  • 5146
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 18-04-2004

Undervisning i skattesystemet

Opgave i samfundsfag om undervisning i skattesystemet.

Vi lever i land, der promovere sig selv som værende et demokratisk velfærdssamfund, hvor de bredeste skuldre bære den største byrde. Det er udtryk for en solidaritetstankegang, som til tider kan være svær forholde sig til. Vi valgt at beskæftige os med skattesystemet, da vi mener, at en undervisning omhandlende dette emne, kan være med til at skabe en forståelse og overblik over systemet, som dermed kan danne udgangspunkt for en kvalificeret stillingtagen til vores velfærdsmodel.

Indhold

Indledning
Metode
Teorigrundlag
Samfundsbeskrivelse
Dannelse i et værdipluralistisk samfund
Konkrete kompetencer i dag
De udadrettede tilværskompetencer
De indadrettede tilværelseskompetencer
Faghæftet for samfundsfag
Det danske skattesystemet og velfærdsmodel
Undervisningsmateriale og indhold
Refleksioner over opgavesættet fra Told & Skat.
Supplement til opgavesættet fra Told & Skat
Ekstra - materiale
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Vores opgave er inddelt i tre hovedafsnit. Det første er et samfundsteoretisk afsnit, der beskæftiger sig med en beskrivelse af det samfund vi lever i i dag. Denne beskrivelse tager udgangspunkt i Anthony Giddens og Thomas Ziehes samfundsteorier. Disse teorier beskæftiger sig mest med samfundet beskrevet ud fra en makro-synsvinkel, men vi finder det alligevel relevant at inddrage disse teoretiker, da de kan give en nyttig beskrivelse af tidens samfundstendenser.Yderligere vil der i dette afsnit blive fokuseret på, hvad det er for kompetencer eleverne må udvikle for at være rustet til at kunne begå sig i dette samfund. Faghæftet for samfundsfag danner grundlag for en stillingtagen til vores undervisningsforløbs relevans, set i forhold til de opstillede krav. Det andet hovedafsnit er en gennemgang af vores skattesystem. Men det er ikke blot en gennemgang af systemet, da vi både beskæftiger os med det offentliges udgifter og indtægter. Sidste afsnit omhandler selve undervisningsforløbet, der danner udgangspunkt for didaktiske reflektioner over sammenhængen mellem teoriafsnittet og selve opgaverne... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i skattesystemet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.