Bacheloropgave om undervisning i ældre litteratur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 34
  • 10187
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2009
  • 28-04-2009

Bacheloropgave om undervisning i ældre litteratur

Bacheloropgave om undervisning i ældre litteratur i folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan kan dramapædagogisk metode bruges i undervisningen i ældre litteratur i
danskfaget?

Indhold

Indledning 3
Metodeafsnit 4
Empiri: KIKmodellen 6
Lovgrundlag 8
I forhold til KIKmodellen 8
Klaus P. Mortensen - Den konstitutionelle selvfordobling: 9
I forhold til KIKmodellen 9
Torben Weinreich – hvorfor ældre litteratur? 10
I forhold til KIKmodellen 11
Thomas Illum Hansen - Lærerfaglig analyse 13
Førlæsning 13
Gennemlæsning 14
Genlæsning 15
Fokuslæsning 16
Fortolkning 17
I forhold til KIKmodellen 19
Mads Haugsted – handlende mundtlighed i undervisningen 21
I forhold til KIKmodellen 22
Thomas Ziehe – god anderledeshed 23
Hvad er god anderledeshed? 23
Tematisering 24
Informalisering 24
Subjektivering 25
I forhold til KIKmodellen 25
Niklas Luhmann – vejen til god undervisning 28
Output er eget input 28
Den blinde plet 28
Iagttagelse af anden orden 29
Interaktion mellem systemerne 29
Undervisning er kommunikation 30
I forhold til KIKmodellen 31
Konklusion 32
Litteraturliste 34

Uddrag

Indledning

Modvilje, apati og mindreværd beskriver præcist de første minutter efter min introduktion til undervisningen i min praktik, som foregik i en ottende klasse. Eleverne gabte, gav højlydt udtryk for deres utilfredshed og krævede en forklaring på, hvorfor de absolut skulle arbejde med ældre litteratur.
Elevernes reaktion gav mig stof til eftertanke. Når eleverne reagerer på denne måde, er det vel i virkeligheden et udtryk for, at der ikke er blevet arbejdet med ældre litteratur på en måde, som har fanget eleverne og givet anledning til læring?
Jeg har valgt at lade min bacheloropgave handle om undervisning i ældre litteratur, fordi jeg er overbevist om, at læsning af ældre litteratur bidrager til mere og andet end bare modvilje, apati og mindreværd hos eleverne. Læsning af og arbejde med ældre litteratur kan nemlig bidrage til elevernes personlige udvikling, som er en af skolens vigtigste opgaver2. Det kræver dog, at læreren finder en metode, som eleverne finder interessant. For hvis undervisningen kun taler til og ikke med eleverne, føler de ikke litteraturen vedkommende og relevant for netop dem.
I min danskundervisning på seminariet arbejdede vi med dramapædagogiske metoder i undervisningen. Dette arbejde fik mine øjne op for anderledes måder, hvorpå vi kan inddrage ældre litteratur i dansk undervisningen, uden at det bliver det klassiske svar og spørgsmål.
Jeg valgte derfor at inddrage en dramapædagogisk metode i undervisningen i min praktikklasse. Og jeg blev positivt overrasket. Eleverne kastede sig over opgaverne med stor iver, men undervejs blev jeg skeptisk i arbejdet: For godt nok var det entusiastiske elever, jeg så, men gik det på kompromis med danskfagligheden?

Metodeafsnit

Som grundlag og udgangspunkt for hele min opgave har jeg valgt KIKmodellen. KIK står for Klassiker i Klasserummet og er en dramapædagogisk model, som er udarbejdet af Tove Ilsaas i samarbejde med Elisabeth Ipsen. I og med denne model danner udgangspunktet for min opgave, vil første afsnit være en gennemgang af modellen.
Efter gennemgangen af modellen vil jeg gå videre med at belyse, hvorfor vi overhovedet skal beskæftige os med litteratur i folkeskolen. Dette vil jeg gøre med først et afsnit om lovgrundlaget for undervisningen af ældre litteratur i folkeskolen og efterfølgende et afsnit om dannelseselementet i litteraturlæsningen generelt, set ud fra Klaus P. Mortensens synspunkt.
Når dannelseselementet i litteraturen er fastlagt, vil jeg bevæge mig over til et afsnit omkring læsning af ældre litteratur. Hvad får eleverne ud af at læse kanonlitteratur? Til dette vil jeg inddrage Torben Weinreich, og ud fra hans tanker vil jeg også komme ind på, hvilke centrale begreber, som gør sig gældende i arbejdet med ældre litteratur.
Herefter vil jeg gå over i en lærerfaglig analyse af ”Den sidste Balkjole” af Herman Bang. Jeg har udvalgt denne tekst, som ”forsøgskanin” for KIKmodellen, fordi jeg underviste i den – ud fra KIKmodellen – i min praktik på tredje år. Derfor har jeg et indgående kendskab til teksten, og eftersom novellen er at finde i den danske kanonsamling, mener jeg, den er et godt valg. Den udgave af novellen, som lægger til grund for min analyse, vil være at finde som bilag 1.
En lærerfaglig analyse har relevans for min opgave, fordi undervisning efter KIKmodellens anvisninger kræver, at læreren har et godt indblik i tekstens opbygning og personernes interaktion. Jeg vil løbende relatere til mit praktikforløb, og skitsen over undervisningsforløbet vil være at finde som bilag 2.
For at en dramapædagogisk model er brugbar i danskundersvisningen, skal den leve op til visse kriterier, så læreren ikke går på kompromis med fagfagligheden. Om KIKmodellen lever op til disse krav, vil jeg se på ved hjælp af Mads Haugsted, som arbejder med handlende mundtlighed i undervisningen.
For at undersøge KIKmodellens pædagogiske anvendelsesmuligheder vil jeg herefter inddrage Thomas Ziehe. Han beskæftiger sig med elevernes verden og med, hvordan jeg som dansklærer, kan sørge for, at mine elever er motiverede for undervisningen. Jeg vil også bruge Thomas Ziehe til at beskrive de unge, vi møder i folkeskolen i dag.
Niklas Luhmann beskæftiger sig med kommunikation og med, hvordan eleverne lærer. Derfor vil jeg inddrage ham til at kigge på, hvordan læreren skal kommunikere og om, der er grundlag for det i arbejdet med KIKmodellen samt at kortlægge grundlaget for elevernes læring.
I slutningen af hvert afsnit vil jeg holde den gennemgåede teori op mod KIKmodellen for at fastslå, hvorvidt modellen lever op til teoriens krav eller ej... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om undervisning i ældre litteratur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.