Bacheloropgave om fremmedsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 26
  • 8318
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2006
  • 05-04-2006

Bacheloropgave om fremmedsprog

Bacheloropgave i engelsk og almen didaktik om fremmedsprog.

Problemformulering
• I min opgave vil jeg undersøge, hvordan elever tilegner sig fremmedsprog.
• Hvilke forskellige læringssyn ligger bag sprogtilegnelsesteorierne og hvad er min rolle
som lærer i sprogtilegnelsen?

Indhold

Emnebegrundelse / indledning: 2
Problemformulering: 2
Læring: 3
Den kognitive dimension 3
Den psykodynamiske dimension 4
Den samfundsmæssige dimension 4
Den kognitive dimension - Piaget 4
Den psykodynamiske dimension – Carl Rogers 5
Den samfundsmæssige dimension – Thomas Ziehe 6
Sprogtilegnelse: 7
Behaviorismen 7
Placering i læringstrekanten: 8
Chomsky og universal grammar 9
Placering i læringstrekanten: 10
Krashen 10
Placering i læringstrekanten: 12
Akkulturationshypotesen 12
Placering i læringstrekanten: 13
Interaktionisterne 14
Placering i læringstrekanten: 15
Hypotesemodellen 15
Placering i læringstrekanten: 17
Delkonklusion: 18
Lærerens rolle: 18
Engelskundervisningens start: 20
Undervisningsmateriale: 21
Konklusion: 24
Litteraturliste: 25

Uddrag

Emnebegrundelse / indledning:

I den ene af mine praktikker var jeg i praktik i en 10. klasse i engelsk og der oplevede jeg, at eleverne ikke beherskede det engelske sprog på et tilfredsstillende niveau, hverken mundtligt eller skriftligt.

I fælles mål for engelsk står der, at formålet med faget er: ”… at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.”

I den moderne verden er det vigtigt, at man er i stand til at kommunikere på et fremmedsprog, som ofte er engelsk. Det giver en større muligheder for at komme frem i verden. Derfor synes jeg det er vigtigt, at jeg som kommende engelsklærer ved, hvordan jeg kan hjælpe mine elever til at beherske det engelske sprog – både mundtligt og skriftligt.

Samtidig er der i dag fokus på begrebet læring i stedet for undervisning. Vi kan ikke længere bare tage det for givet, at vores elever lærer det de bliver undervist i. Derfor er det nødvendigt at rette fokus mod selve læreprocessen. I sprogfagene kommer det til udtryk i sprogtilegnelsesprocessen: Hvordan tilegner man sig fremmedsprog? På baggrund af dette finder jeg det vigtigt, at jeg som kommende lærer har et vist kendskab til læring generelt, hvorfor jeg i starten af opgaven vil starte med at se på Knud Illeris læringstrekant og derunder nogle få teoretikeres syn på læring, som ikke direkte har med sprogindlæring at gøre.

Læring:
Jeg har i opgaven valgt at bruge Knud Illeris' læringsbegreb, da jeg synes det er dækkende og relevant i forhold til de moderne sprogtilegnelsesteorier. Derudover bruger jeg Illeris' trekant, da han har skabt et analyseapparat, som jeg vil bruge til at placere sprogtilegnelsesteorierne i de forskellige dimensioner (kognitiv, psykodynamisk og social).
Knud Illeris har beskæftiget sig meget med begrebet læring og har skrevet utallige bøger og artikler om netop læring. Hans interesseområder ligger indenfor følgende områder: lærings-, motivations- og kvalifikationsteori, livslang læring og læring i arbejdslivet. Han har tidligere været ansat som uddannelsesforsker på Roskilde universitetscenter og i 2005 blev han ansat på Learning Lab Danmark.
Illeris' læringsbegreb indebærer, at al læring omfatter de tre dimensioner. Dermed indgår de således på en integreret måde i al læring, og i praksis forekommer de ikke separate.
Som følge heraf må en given sprogtilegnelsesteori altså være dækket af alle tre dimensioner. Knud Illeris har visualiseret sit læringsbegreb i en trekant, som illustrerer samspillet mellem dimensionerne... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om fremmedsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.