Tosprogede elever i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 13
  • 4474
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 22-05-2012

Eksamensopgave: Tosprogede elever i fysik/kemi

Eksamensopgave i fysik/kemi.

Problemformulering
Ifølge PISA - undersøgelserne klarer tosprogede elever sig fagligt dårligt i naturfag. Hvorfor klarer de sig dårligt, og hvilke tiltag kan tilgodese tosprogede elevers særlige behov i fysik/kemi undervisningen?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 4
Teori om andetsprogsdidaktik 4
Definition af tosprogede børn 4
Det naturfaglige register 5
Tosprogede elevers beherskelse af sprog 6
Definition af førfaglige ord 6
Undersøgelse af tosprogede elevers ordforråd 7
Den sproglige dimension i fagundervisningen 7
Opmærksomhed på de tosprogede elevers særlige forudsætninger og behov 8
Empiri 9
Analyse 10
Diskussion 12
Konklusion 13
Litteratur 14
Bog 14
Artikel fra bog 14
Websider 14

Uddrag

Indledning
På mindre end 20 år er antallet af børn og unge med etniske og sproglig minoritetsbaggrund firedoblet. De udgør nu ca. 10 % af folkeskolens og de frie grundskolers elever. Da OECD udsendte sin rapport i 2004 om grundskolen i Danmark, viste PISA – undersøgelsen at tosprogede elever havde dårlige skoleresultater end deres etniske danske klassekammerater. (Holmen 2006, s. 107) Allerede i den første PISA – undersøgelse fra 2000 var der store forskelle på tosprogede og danske elevers faglige færdigheder, og denne forskel forsatte frem til den sidste PISA – undersøgelse fra 2009. (Egelund, Nielsen & Rangvid 2009, s. 8)
Forskellen er størst i naturfag, hvor resultaterne fra 2000 viser, at tosprogede elever scorede 402 point og etniske danske elever scorede 488, og forskellen er blevet forværret med 7 point i 2009. (Egelund, Nielsen & Rangvid 2009, s. 20) Resultatet er ikke opløftende, selvom der er sket en lille forbedring indenfor læsning, og når der tænkes på at der er sket en betydelig indsats for at løfte niveauet for tosprogede elever. (Egelund, Nielsen & Rangvid 2009, s. 8)
Fysik/kemi i udskolingen er et fag der indeholder to typer af ordforråd, altså fagord og førfaglige ord, som kan være en barriere for elevers tilegnelse af sprog. Faget forudsætter at eleverne har førfaglige ord, men da tosprogede elevers førfaglige sprog ikke er udviklet til samme niveau som etniske danske elevers, kan det resultere i at de tosprogede elever klarer sig dårligere end deres etniske danske klassekammerater. (Lund 2004, s. 11)
For at vi kan støtte tosprogede elever på vej til at opnå en større faglighed og sprog tilegnelse mener jeg, som kommende folkeskolelærer, at vi skal være mere bevidst om andetsprogsdimension, og det er yderst vigtigt, at vi medtænker det ind i vores undervisning. Dette fører mig frem til den problemformulering jeg vil beskæftige mig med.

Metode
Opgaven vil indeholde en beskrive af teori i forhold til problemformuleringen, hvor jeg bl.a. vil komme ind på Jørgen Gimbel, Lars Holm og Helle Pia Laursen, som er nogle af de kendte teoretikere, der beskæftiger sig med tosprogede elever og naturfag. Dernæst vil der være en beskrivelse af empiri, som er hentet fra en folkeskole i form af nedskrevne observationer i forhold til problemformuleringen, og for at koble teori med praksis. Efterfølgende kommer der en analyse, som foretages på baggrund af den beskrevne teori og empiri. Herefter diskuteres teorierne, hvor min egen mening kommer til udtryk. Afsluttende kommer der en konklusion, hvor jeg vil redegøre for, hvad jeg er kommet frem til med problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede elever i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.