To-sprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • 9
  • 2343
  • PDF
  • Ribe Statsseminarium
  • 1998
  • 31-03-2004

Eksamensopgave: To-sprogede elever

Hvilke faktorer er på spil i kulturmødet mellem danske lærere og tosprogede elever i den danske folkeskole?

Uddrag

Indledning:
I Danmark er børnenes opdragelse forældrenes ansvar hvilket underbygges af at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Men samtidigt gjorde industrisamfundets opbygning det nødvendigt at samfundet tilbød at bistå med løsningen af denne opgave.

Flere og flere børn får problemer såvel hjemme som i skolerne. Mange af disse børn kommer fra en anden kultur end vores, det er ofte børn med en muslimsk baggrund. Disse børns forskellige vanskeligheder kan bl.a. bunde i vor kulturs divergerende opfattelser af eksempelvis familie, kønsroller, demokrati osv. Men hvor mennesker mødes opstår der altid interesse- og meningsforskelle. Dette behøver dog ikke hver gang at udmøntes i egentlige konflikter/problemer.
Udadtil kan det samfundsmæssigt se ud til at integrationsprocessen er lykkedes. Men fakta er at integrationsprocessen er forbundet med store vanskeligheder, og ofte virker problemerne uoverskuelige og uløselig for det enkelte individ. Dette har jeg erfaret i mine vikariater på forskellige skoler. Som kommende lærer må jeg derfor prøve at forstå og gøre mig det klart, hvilke forskellige problemer jeg kan løbe ind i, når jeg skal arbejde med mennesker af anden kulturel og religiøs herkomst.

Opgaveformulering:
Hvilke faktorer er på spil i kulturmødet mellem danske lærere og tosprogede elever i den danske folkeskole?

Skolens og lærerens opgaver og ansvar i forhold til tosprogede elever:
Det står i folkeskoleloven § 1 : Folkeskolens opgave er, i samarbejde med forældrene, at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling....Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage deres forståelse for andre kulturer.....Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder, og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati..

Der står yderligere i § 4a.: Der skal tilbydes tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk....

Ligeledes står der i § 5 Stk.7: .Der gives i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i børnehaveklassen og i 1.-10. klasse...

En forudsætning for, at tosprogede børn og unge kan få en tilfredsstillende skolegang på linje med andre elever, er at de forstår og aktivt kan gøre brug af sproget dansk. Derfor, er det nødvendigt, at der findes særlig undervisning af dansk som andetsprog.
Tosprogede børn kan (og har det ofte) have et andet kulturmønster fra hjemmet eller fra en skolegang i et andet land. Det er derfor vigtigt, at eleverne bliver gjort bekendt med de samværsformer, der er gældende i folkeskolen, og synliggøre dem for eleverne. Desuden skal de gøres opmærksom på det danske samfund og dansk kultur. Når det sjældent sker i familiens private rammer skal det finde sted i skolens virksomhed.
Jeg nævnte tidligere vedrørende folkeskoleloven § 1 at skolens undervisning må bygge på ligeværdighed og demokrati. Det er derfor vigtigt, at skolen behandler de tosprogede som ligeværdige og er bevidst om elevernes anderledes kulturbaggrund. Med hensyn til særlige kulturelle eller religiøse krav, som ikke findes i dansk kultur, er det ønskeligt, at der udvises fleksibilitet fra skolen for at undgå unødvendige konfliktsituationer... Køb adgang for at læse mere

To-sprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.