Tilrettelægning af uv. i billedkunst for både den stærke og den svage elev

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 14
  • 5052
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 02-03-2005

Praktikforløb, Undervisningsforløb, Praktikopgave: Tilrettelægning af uv. i billedkunst for både den stærke og den svage elev

Problemformulering
Hvordan tilrettelægger vi undervisningen i billedkunst, så både den fagligt svage og den fagligt stærke elev får tilstrækkeligt med udfordringer?

Indhold

I ndledning s . 2
P roblemformulering s . 2
B egrebsdefinition s . 3
G rundlæggende begrundelser for Billedkunst som skolefag s . 3
L æring og læreprocesser s . 4
F aglig teori s . 5
U ndervisningsforløb s . 6
A nalyse af undervisningsforløb s . 9
V urdering af teorier s . 13
K onklusion s . 14
L itteraturliste s . 15

Uddrag

Indledning
Vi lever i dag i det senmoderne samfund, der er præget af en uforudsigelighed, hvor vi alle
konfronteres med en mangfoldighed af valgmuligheder. Der er ikke mange faste holdepunkter i
form af f.eks. normer og værdier, som der var i gamle dage. Førhen var det familien og fællesskabet,
der var den socialiserende faktor, hvorimod bolden mere eller mindre er givet op til samfundet som
den socialiserende faktor den dag i dag. Individet er i centrum og er derfor tvunget til at skabe dets
egen identitet.
Vi har valgt at fokusere på billedkunstfaget, som vi netop har beskæftiget os med i praktikken på 3.
årgang. Vores metodeovervejelser vil vi berøre yderligere i opgaven, som vi har forsøgt at bygge op
omkring Blooms taksonomi.
Vi ser det som en stor vigtighed, at man i billedkunstundervisningen formår at give eleverne en
følelse af succes, ved at udvikle et færdigt kreativt produkt. For at alle eleverne får en mulighed for
at opnå dette, er det så en nødvendighed for os som lærere at tilrettelægge en differentieret
undervisning, så vi bedst muligt kan give hver enkelt elev en passende faglig udfordring i
undervisningen? Vi mener, at følelsen af succes medfører kompetenceudviklingen og styrker
selvopfattelsen hos individet. Muligheder for kreativ og almen udvikling synes at være en stor del af
identitetsdannelsen... Køb adgang for at læse mere

Tilrettelægning af uv. i billedkunst for både den stærke og den svage elev

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.