Bacheloropgave om symboler i kristendom

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 21
  • 7430
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2007
  • 15-04-2007

Bacheloropgave om symboler i kristendom

Bacheloropgave i kristendomskundskab/religion om symboler og dannelse.

Min motivation bunder i en praktik oplevelse i 4 klasse på X skolen i Struer. Her oplevede jeg, ved en tilfældighed, at eleverne kunne bruge symboler som indgangsvinkel og analyse redskab til forståelse af skabelses beretningen. De kunne se sammenhænge og perspektiver, som forekommer mig at være langt over deres niveau.

Problemformulering
I hvilken forstand kan arbejdet med symboler i kristendomsundervisningen bidrage til dannelse hos eleverne i det senmoderne?

Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i symboler i kristendomsundervisningen og prøve at analysere mig frem til, hvordan undervisningen kan blive vedkommende for eleverne, således at de opnår erkendelse af, hvem de er og hvad de kommer af.

Det er min intention, at det skal være tydeligt, gennem hele opgaven, at jeg ikke ser kristendomsfaget som et afgrænset felt, men som en del af en større helhed.

Denne opgave skal derfor ikke være et konkret bud på undervisning i kristendom, men en diskussion af, på den ene side, hvad begrebet symboler dækker over - og på den anden side, hvordan symboler kan bidrage til dannelse hos eleverne i det senmoderne.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Metode
4. Begrebsafklaring
(Symboler)
5. Det senmoderne – Et samfund i forandring
5.1 Kulturel frisættelse?
5.2 Vor tids børn/unge
6. Kristendom - et fag i skolen.
7. Dannelse
7.1 Afgrænsning af dannelsesbegrebet
Diskussion/ opsamling
8. Empirisk undersøgelse.
9. Symboler i undervisningen
Diskussion
10. Afslutning/konklusion
11. Perspektivering
Opsamling eller afsluttende overvejelser
Litteraturliste

Uddrag

Metode
For at behandle min problemformulering har jeg fundet det relevant at lave et afsnit, hvor jeg diskuterer begrebet symboler i forhold til begrebet tegn.
Jeg vil i dette afsnit tage udgangspunkt i artiklen Fra symbol til tegn af Eberhard Harbmeiser.

Desuden vil jeg inddrage Jung og Hans Jorg Hohrs forståelse af symbolets psykologiske lag.
Jeg vil derudfra prøve at lave en klare skillelinje mellem begreberne tegn og symbol. Det er dog min hensigt, at begrebet symboler skal diskuteres hele vejen gennem opgaven og således udgøre en del af den røde tråd.

Til sidst i afsnittet vil jeg samle op, med en diskussion om betydningen af symboler i samfundet i dag. Grundet opgavens forholdsvis begrænsede omfang, finder jeg det ikke relevant at gå videre ind i en længere psykologisk afklaring, omkring barnets udvikling af symbolsproget, selvom det kunne være aldeles interessant.

Desuden vil give en beskrivelse af det senmoderne og de unge, som børn af tiden. Dette vil jeg gøre ud fra Peter Kemps Verdensborgeren og Thomas Ziehes beskrivelse af den kulturelle frisættelse. Jeg vil stille spørgsmålet om den kulturelle frisættelse har fundet sted? og hvilken konsekvens det evt. har for de unge/eleverne? Derefter vil jeg lave et kort afsnit, hvor jeg kort skitserer det dannelsesideal der kommer til udtryk i faghæftet for kristendomskundskab og
formålet for folkeskolen.

Ud fra disse afsnit og teoretikere og med inddragelse af Klafki, vil jeg tegne et billede af denne tids bud på et dannelsesideal. Her vil jeg desuden med udgangspunkt i Jan Tønnesvangs artikel Den nødvendige dannelse kort skitsere forskellen på dannelses- og kompetencebegrebet. Det synes relevant, set i lyset af den diskussion, der i øjeblikket raser mellem skolefolk og politikere omkring de to begreber.

Derefter vil jeg introducere min empiri, som består af "Nogle historier gemmer jeg lidt for livet", en undersøgelse af børns udbytte af undervisningen i kristendomskundskab, foretaget af to undervisere på Frederiksberg Seminarium. Her vil jeg holde mit fokus på de mangler der tilsyneladende er ved kristendomsundervisningen i dag.
Efter et kort oprids af undersøgelsens konklusion, vil jeg inddrage disse i en diskussion om, hvordan en undervisning i symboler kan rumme flere perspektiver. Her vil jeg udover de allerede gennemgåede teorier desuden inddrage Hansjorg Hohrs definition af æstetisk erkendelse12 og formål for faget.

Gennem hele opgaven opsamles og diskuteres min problemformulering løbende omkring symboler set i forhold til dannelsesbegrebet, som jeg afslutningsvis vil konkludere på.
Afrundende vil jeg perspektivere og give bud på, hvor kristendomsfaget er på vej hen og på en kristendomsundervisning i fremtidens skole, med udgangspunkt i begrebet symboler... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om symboler i kristendom

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.