Sundhed og handlekompetence | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 32
  • 10482
  • PDF
  • 04-01-2012

Sundhed og handlekompetence | Bachelor

Problemformulering
Hvorvidt kan jeg som kommende hjemkundskabslærer arbejde med elevernes kostvaner og sundhed i undervisningen og herigennem udvikle deres handlekompetence og kritiske bevidsthed?

Herunder vil jeg undersøge og analysere følgende problemstillinger:
- Hvad er sundhed og kostvaner, og hvad kommer det skolen ved?
- Hvordan er børn og unges sundhed og kostvaner, og hvad har indflydelse herpå?
- Hvad er handlekompetence, og hvordan tager man hensyn til begrebet i sundhedsundervisningen i hjemkundskab?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Sundhed
Kostvaner
Samfundet
Handlekompetence
Handlekompetence i relation til sundhedsundervisning
Hvorfor er faget hjemkundskab ideelt til udvikling af handlekompetence
Identitet
Hvordan er børn og unges sundhed og kostvaner
Referat af de tre empiriske undersøgelser
Konklusion af de tre undersøgelser
Hvordan kan jeg arbejde med sundhed og kostvaner i folkeskolen?
Undervisningens forløb
Flow
Ny forskning
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I min opgave har jeg har anvendt et bredt udvalg af artikler, bøger og rapporter fra Internettet samt inddraget empiriske undersøgelser. Indenfor områderne sundhed og kostvaner er der udarbejdet omfattende empiriske undersøgelser, så derfor har jeg ikke fundet det nødvendigt at udarbejde nogle selv. Sundhed er et bredt begreb, og i opgaven har jeg valgt at fokusere på sundhed i forhold til kostvaner og handlekompetence, da det er centrale elementer i fælles mål for hjemkundskab og fælles mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
Indledningsvis vil jeg afklare begrebet sundhed, herunder vil jeg anskueliggøre WHO´s definition på sundhed. Dernæst vil jeg afklare begrebet kostvaner. Herefter vil jeg i en analyse af samfundet benytte sociologerne Anthony Giddens og Lars Dencik. Jeg vil derefter definere begrebet handlekompetence og analysere, hvordan der kan arbejdes med områderne kostvaner og sundhed i hjemkundskabsundervisningen, så man netop fremmer elevernes kritiske bevidsthed, handlekompetence og lyst til at handle sundhedsfremmende. Handlekompetence har jeg valgt at belyse ud fra Karstens Schnacks indgange til begrebet og kort inddrage Qvortrup og Klafki, som er med til at vise en sammenhæng mellem deres teorier og Karstens Schnacks teori. Desuden inddrages Bjarne Bruun Jensen, da han har arbejdet specifikt med handlekompetence i sundhedsundervisningen. I forlængelse heraf vil jeg komme ind på, hvorfor hjemkundskab er ideelt til udviklingen af handlekompetence. Jeg vil kort komme ind på identitet, da dette er med til at belyse, hvem vi er og derfor også hvilke valg, vi tager.
Dernæst vil jeg belyse børn og unges sundhed og kostvaner ud fra 3 empiriske undersøgelser: ”Danskernes kostvaner”, ”HBSC – Skolebørnsundersøgelsen” og ”Unges tanker om ulighed, sundhed og handling for sundhed”. Ovenstående overvejelser skal efterfølgende danne baggrund for et konkret forslag til et undervisningsforløb om sundhed, med didaktiske overvejelser indsat i den didaktiske relationsmodel, herunder hvordan flow kan medvirke til indlevelse og fordybelse. Til slut vil jeg kort komme ind på den nye forskning om de 8 kostråd. Her har jeg inddraget idrætsfysiolog Morten Zacho og næstformand for den styregruppe, der i sin tid udrettede de otte kostråd, Sten Stender... Køb adgang for at læse mere

Sundhed og handlekompetence | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.