Hosekræmmeren og undervisning i ældre litteratur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 22
  • 5829
  • PDF
  • 25-07-2011

Lærerfaglig analyse, Studieprodukt: Hosekræmmeren og undervisning i ældre litteratur

Titel: Ældre litteratur.

- En nøgle til historisk forståelse og personlig og kulturel identitetsudvikling.

Problemformulering og arbejdsspørgsmål
Hvordan kan undervisning i og med ældre litteratur bidrage til den enkelte elevs udvikling af personlig og kulturel identitet, samt fremme elevens historiske forståelse?

Indhold

1. St. St. Blicher: Hosekræmmeren 3
1.2 Indledning 3
1.3 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 3
2. Empiri 3
2.1 Metodeovervejelser 4
2.2 Resultat og verificering 4
2.3 Delkonklusion 5
3. Ældre litteratur i praksis 5
3.1 Litteratursyn 5
3.2 Analyse af Hosekræmmeren 7
Idealismen, regeringen og forfatterne 8
3.3 Didaktiske overvejelser 9
Fase 1: Ind i værkets verden 9
Fase 2: Inden for værkets verden 10
Fase 3: Ud af værkets verden 11
3.4 Delkonklusion 11
4. Sammenfatning og konklusion 12
4.1 Sammenfatning 12
4.2 Konklusion 12
5. Litteraturliste 13
Internetsider 13
6. Bilag. 14
BILAG 1: 14
BILAG 2: 18

Uddrag

1.2 Indledning
Det seneste årti har den danskfaglige debat i folkeskolen været præget af udarbejdelsen af den litterære kanon. Med den litterære kanon er blandt andet ældre dansk litteratur blevet trukket frem i lyset samt vigtigheden i at de danske skoleelever stifter bekendtskab med disse sproglige blomster. I 2004 udarbejdede ”eksperter” en kanon som opfordrede dansklærerne til at arbejde med 15 forfatterskaber fra forskellige litterære perioder. St. St. Blicher var en af disse 15 udvalgte forfattere. Udarbejdelsen af den litterære kanon blev grundlag for en offentlig diskussion omkring såvel positive som negative sider ved tiltaget. På den ene side vejede man vigtigheden i bevarelsen af den danske litterære kulturskat. På den anden side var man bekymret for om tiltaget ville hæmme den umiddelbare læseglæde og begrænse såvel lærerens som elevernes engagement i arbejdet med de ældre danske tekster.

Så hvordan kan vi som lærere sikre os både læselyst, engagement og læsefærdigheder? Hvordan kan vi formidle disse ældre tekster, så eleverne gennem analytiske tilgange kan opleve en umiddelbar nærhed med tekstens temaer og hovedpersoner – også til trods for det store spring i tid?

Hvordan kan jeg som lærer planlægge et undervisningsforløb omkring St. St. Blichers Hosekræmmeren, så min undervisning opfylder såvel faglige mål som vækker læselyst ved den enkelte elev? Hvordan kan jeg sikre mig at undervisningen også bidrager til elevens dannelsesproces?

2. Empiri
I forbindelse med studieforløbet tog en del af studiegruppen ud på Nr. Nissum Efterskole og interviewede tre 10. klasses elever. De tre elever kom fra forskellige folkeskoler og havde således kun kendt hinanden siden sommerferien.

2.1 Metodeovervejelser
Målet med interviewet var at undersøge de unges holdning til ældre litteratur og hvordan det er blevet formidlet til dem. Vi fokuserede især på udbyttet af arbejdet med litteraturen og underviserens metoder.

Interviewet foregik i en fokusgruppe for at give de interviewede for gennem muligheden for diskussion at belyse emnet fra flere synsvinkler.
Vi anvendte den kvalitative metode for ved hjælp af uddybende spørgsmål at opnå en indgående forståelse for de unges syn på ældre litteratur.
Vi lavede et semi-struktureret interview med åbne spørgsmål hvor vi opdelte spørgsmålene i tre temaer:

1. Baggrundsviden og indgangsvinkel
2. Undervisningen/Forløb
3. Anvendelse af viden

Den fulde interviewguide er at finde i bilag 1.

3.2 Analyse af Hosekræmmeren:

Novellen er skrevet i 1829 og dermed i den litterære periode vi kalder Romantikken (ca. 1800-1840). Romantikken udsprang fra den franske revolution (1789) hvor borgerne i Paris tog magten fra kongen og adelen og indførte demokrati under idealismen om ”frihed, lighed og broderskab”.

Revolutionen vakte begejstring hos borgere i resten af Europa – en ny tid var på vej hvor alle var lige og frie. Men tanken om flere revolutioner, medførte i Danmark blandt andet nye censurlove (Aabenhus s. 49). Frustrationen over denne politiske skuffelse medførte en internalisering hvor tidens forfattere fokuserede på følelseslivet i mennesket... Køb adgang for at læse mere

Hosekræmmeren og undervisning i ældre litteratur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Hosekræmmeren og undervisning i ældre litteratur.