Storylinemetoden i engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 34
  • 7379
  • PDF
  • 28-07-2003

Storylinemetoden i engelsk

Problemformulering

På hvilke måder kan storylinemetoden bidrage til sproglig bevidsthed i sprogtilegnelsesprocessen i engelskundervisningen?

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 4
Begrebsafklaring: 4
Sproglig bevidsthed: 4
Sprogtilegnelse: 5
Begrundelse for valg: 7
Storylinemetoden: 7
De 7 grundprincipper: 8
Hvordan?: 10
Læring og storylinemetoden: 10
Styrker og svagheder ved storylinemetoden: 12
Fremmedsprogsundervisning ved brug af storylinemetoden: 13
Baggrund og tanker for at arbejde med storylinemetoden: 13
Som skabt til fremmedsprog?: 14
Hypotese: 16
Undersøgelse af forekomsten af sproglig bevidsthed ved storylinemetoden: 16
Metodiske overvejelser ved spørgeskemaundersøgelsen: 16
Valg af målgruppe: 17
Valg af undersøgelsesdesign og – type: 17
Spørgeskemaets reliabilitet: 18
Resultater fra spørgeskemaet: 19
Engelsklæreres brug af storylinemetoden og syn på sproglig bevidsthed: 19
Segmentering af respondenterne: 19
Segmenternes baggrundsvariable: 23
Syn på sproglig bevidsthed og storylinemetoden i segmenterne: 24
Konklusion: 28
Perspektivering: 29
Litteraturliste: 30
Bilag: 32

Uddrag

Indledning

Storylinemetoden blev introduceret i Danmark for 13-16 år siden på initiativ af Kirsten Meldgaard under navnet den skotske metode.1 Med storylinemetoden har vi som lærere fået et pædagogisk værktøj i hænde, der gør det muligt at strukturere et undervisningsforløb, der involverer eleverne følelsesmæssigt og lader deres undren, videbegær, fantasi og kreativitet være et fundament i læringsprocesserne. Elevernes forhåndsviden, forslag, forestillinger og handlinger bliver taget alvorligt, og udfra dette kan alle elever indgå i en ligeværdig dialog med læreren om undervisningens aktiviteter og aktiviteter.
I de senere år har der været meget fokus og interesse for ”sproglig bevidsthed” i sprogundervisningen i og uden for Danmark.
Denne fokus på bevidsthed og opmærksomhed i sprogundervisningen har resulteret i, at mange undervisere er blevet bevidste om begreberne og vigtigheden af disse.
Jeg mener, det er meget vigtigt, at man som lærer har fokus på sproglig bevidsthed i tilrettelæggelsen og udførelsen af sprogundervisningen. Det store spørgsmål er så bare – hvordan tilrettelægger og udfører man en undervisning, der tilgodeser dette begreb? Jeg vil i denne opgave undersøge om storylinemetoden er velegnet i engelskundervisningen, hvis man skal tilgodese fremkomsten af sproglig bevidsthed hos eleverne. For at undersøge dette vil jeg til at starte med gøre rede for de to begreber, sproglig bevidsthed og sprogtilegnelse. Derefter vil jeg gennemgå storylinemetoden og dennes pædagogiske grundsyn. Dernæst vil jeg ved hjælp af citater fra henholdsvis storylinemetoden og sproglig bevidsthed opstille en hypotese, der fortæller om metodens indvirkning på bevidstheden. For at nå frem til et kvalificeret svar på nedenstående problemformulering, benytter jeg til slut spørgeskemaundersøgelsen, som munder ud i en række forslag og muligheder til fremme af sproglig bevidsthed ved brug af storylinemetoden... Køb adgang for at læse mere

Storylinemetoden i engelsk

[1]
Bedømmelser
  • 18-02-2010
    God opgave, er lang. : )