Storyline didaktik | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 27
  • 10409
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 27-01-2006

Storyline didaktik | Eksamensopgave

Eksamensopgave om storyline i den danske folkeskole

Opgaven omhandler et praktikforløb i engelsk i 5. kl. I opgaven er storylinemetoden beskrevet og analyseret ud fra bl.a. Klafki, Dale og Ziehe.

Problemformulering
Med ovenstående i tankerne kommer vores problemformulering til at lyde således;
På baggrund af vores praktik ønsker vi at se på hvorfor og hvordan storyline metoden understøtter vigtige elementer i børns læring set i lyset af vores senmoderne samfund.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metode 3
Afgrænsning 3
Forudsætninger for vores praktikforløb 3
Parkskolens målsætning 3
Beskrivelse af 5. klassen på Parkskolen 4
Vores praktikforløb og teorierne bag 4
Introduktion af vores praktikforløb 4
Målsætninger for forløbet på parkskolen 6
Mål for eleverne i 5. klasse på Parkskolen 7
Vores faglige mål i forhold til Fælles Mål 7
Teorien bag Storyline metoden 8
Metodens formål 9
De vigtigste elementer i storyline 9
Teorien bag ”De mange intelligenser” 11
Det senmoderne samfund 12
Samfundet 12
Den senmoderne skole 12
Børnesynet i dag 13
Læringssynet i det senmoderne samfund 14
Læring gennem elevaktivitet 14
Læring gennem problemløsning – erfaringspædagogik 14
Læring gennem interaktion 14
Undervisning i den senmoderne folkeskole 15
Hvad er god undervisning? 15
Autentiske lærer 17
Overvejelser og begrundelser for vores undervisning 17
Hvorfor bruge Storyline metoden? 17
Didaktiske overvejelser af vores undervisningsforløb 19
Dales 4 grundelementer i undervisningen 19
Klafkis dannelsessyn 21
Analyse 21
Nåede vi vores mål? 22
Konklusion 24
Læring og refleksion af vores forløb 24
Bilag 1: Opgaver specifikt til avisen 27

Uddrag

Indledning

Hvis vi kigger ind i et klasselokale i dagens Danmark, vil vi se nogle mennesker - en lærer og nogle elever. Her har vi allerede foretaget den fortolkning, at det der foregår i lokalet, er undervisning. Men hvad er undervisning egentlig - ud over selve dette, at der er nogle mennesker samlet - der gør aktiviteten til undervisning? Det er en spændende problemstilling, som mange forskellige didaktikere gennem tiden har givet et bud på, hvilket betyder at vi som (kommende) lærere kan sætte fokus på vores undervisning og give eleverne den optimale mulighed for læring. Der er nemlig stor forskel på god og dårlig undervisning. Det viser mange forskningsresultater og al praktisk erfaring.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad det helt præcist er at man foretager sig i sit klasselokale og at man som lærer er bevidst om og gør det klart, hvad formålet med undervisningen er.

Tendensen i dag er eleverne har brug for noget mere end ”bare” den traditionelle klasse-undervisning, idet synet på barnet har ændret sig markant op igennem tiden og fordi eleverne er blevet mere kritiske i forhold til, det som lærerne byder dem på.
Det betyder at vi i dag bruger alternativer som værkstedsundervisning, emnearbejde, projektarbejde, procesorienteret skrivning mm. og dertil skal også nævnes storyline metoden.
Storyline-pædagogikken blev introduceret i Danmark på initiativ af Kirsten Meldgaard og med denne metode har vi fået et pædagogisk værktøj i hænde, som gør det muligt at strukturere et undervisningsforløb, der involverer eleverne følelsesmæssigt og lader deres undren, videbegær, fantasi og kreativitet være et fundament i læringsprocesserne.
I denne pædagogik bliver elevernes forhåndsviden, forestillinger, forslag og handlinger taget alvorligt, hvilket betyder at de kan indgå i en ligeværdig dialog med læreren om undervisnings-forløbets indhold og aktiviteter.

Vi har gennemført et undervisningsforløb i en 5. klasse i engelsk på Parkskolen i Ballerup, og vores overordnede metode var storyline. En af grundene til, at vi valgte at arbejde med storyline var fordi den var meget elevorienteret. Det vil sige, at eleverne skulle være meget aktive og selv skabe historien, som den skred frem.
Det betød samtidig, at vi som lærere, skulle være meget observerende og kun træde til, når der var brug for assistance.
Vi valgte at kalde vores storyline for ”Fantasy Island”, hvor historien gik ud på at eleverne blev forvandlet til dyr fra den første dag i forløbet. På denne fantasi ø, skulle de løse nogle forskellige opgaver, for at blive til mennesker igen.

Metode
Vores indgangsvinkel til denne opgave er med fokus på den senmoderne tid, -elever, -folkeskole og den senmoderne lærer.

Vi har valgt at bruge forskellige didaktiske teoretikere samt reform- og erfaringspædagogiske indgangsvinkler til at analysere hvorfor og hvordan man bedst kan bruge storyline metoden i undervisningsmæssige sammenhænge.

Det gør vi blandt andet ved at foretage en grundig analyse af vores aktiviteter fra vores praktikforløb, ved hjælp af Wolfgang Klafki, Erling Lars Dale og Per Fibæk Lauersen.

Afgrænsning
Da vi har valgt at inddrage et bredt spekter af skolens interessegrupper for at få et godt og solidt analysegrundlag, har vi set os nødsaget til at begrænse vores analyse af de enkelte aktiviteter og i stedet behandle resten til den mundtlige eksamen... Køb adgang for at læse mere

Storyline didaktik | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.