Storyline i engelsk | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 10
  • 2071
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2006
  • 30-01-2007

Storyline i engelsk | Eksamensopgave

Eksamensopgave i didaktik om Storyline i engelsk.

Problemformulering
Hvordan motiverer man og opdrager disse børn? Vi vil prøve med et storyline forløb om en by i USA i engelskundervisningen på 6.klassetrin.

Indhold

Indledning 2
Teori 2
Motivation 2
Læring 3
Vygotsky 3
Flow i undervisningen 4
Dannelse 4
Planlægning 5
Undervisningsforløb 5
Konklusion 9
Perspektivering 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Eleverne i tidens folkeskole har deres ”egen dagsorden” og mange viser mangel på sociale kompetencer, sagt med andre ord almen dannelse. Subjektiviteten er øget i de senere år, og der er langt mere fokus på individet, individualisering og udfoldelsen af denne subjektivitet. Sociologen Thomas Ziehe opererer med begrebet ”kulturel frisættelse” som bl.a. dækker over, at man har fået større frihed til at vælge, vælge hvilke regler og normer man vil leve efter, frihed til at danne sin egen identitet, og en frihed til at se bort fra, hvilken kulturel arv man har med sig.1
Hvordan motiverer man og opdrager disse børn? Vi vil prøve med et storyline forløb om en by i USA i engelskundervisningen på 6.klassetrin.
”Storyline-pædagogik er en bevidst måde at opdrage og undervise på. Storyline-pædagogikken rummer såvel samfunds-, menneske- og læringssyn samt en række undervisningsprincipper. Pædagogikkens undervisningsprincipper gør den til en moderne, fleksibel pædagogik, der tilgodeser det postmoderne menneskes behov for konstant- i udveksling med andre - at lære gennem en aktiv læreproces.”

Teori
Motivation
Definition af motivation er den bevæggrund eller drivkræft, som ligger til grund for ens handlinger samt målrettet og meningsfuld adfærd. Inden eleverne udvikler deres egne intentioner og mål med at lære, er det vigtigt, at de tror på, at læreren har viden om, hvad der er vigtigt for dem at lære. Det er i samspillet mellem elev og lærer, at der foregår de processer, der fører til læremotivation. Eleverne bliver motiveret af at have en lærer, der stiller krav til dem, og som har et bestemt mål med undervisningen. Netop storylinemetoden kræver struktureret planlægning og forberedelse for at kunne afvikles optimalt og for at målet med undervisningen bliver opnået... Køb adgang for at læse mere

Storyline i engelsk | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.