Storyline i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 8999
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 12-04-2002

Storyline i Natur/teknologi

Bacheloropgave i natur/teknik om Storyline - som hjælp til den svigtende interesse for natur/teknik - nu og i fremtiden.

Folkeskolen gennemgår i disse år store forandringer. Skolerne bevæger sig fra den traditionelle katederundervisning til tværfaglig projektundervisning. Både politikere og skoleverden selv vil opløse ”side 3-8”-undervisningen og erstatte den med temaundervisning på tværs af både fag og aldersgruppe.

Problemformulering

Der blev med folkeskoleloven(1993) indført et nyt fag i skolen :natur/teknik. Hermed er det intentionen at inspirere samt vække interessen for det natur-videnskabelige hos eleverne. Et af målene er at eleverne gennem natur/teknik-undervisningen gennemgår en begrebsmæssig progression, der kan bygges videre på i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi,

Hvorfor synes der tilsyneladende at være uoverensstemmelse mellem fagets målsætninger og graden af målopfyldelse ?

Hvordan gennemføres og opfattes undervisningen i natur/teknik i dag,8 år efter ?

Kan storyline være med til at gøre undervisningen i natur/teknik mere relevant i forhold til den senere skolegang samt sikre fagligheden i en tværfaglig undervisning?

Opgavens første del belyser natur/teknik´s status anno 2002, udfra egne erfaringer samt fra observationer og elevudtalelser. Denne del af opgaven forklarer også hvorfor det er vigtigt for børn at der undervises i det naturvidenskabelige.

Anden del af opgaven argumenterer for storyline-metodens indflydelse på en bedre natur/teknik undervisning, både nu og i fremtiden.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 4
Opgavens opbygning 4
Hensigterne i natur/teknik 5
Fagets status 7
Sammenfatning 8
Undervisning i de naturvidenskabelige fag i folkeskolen 9
Det økonomiske argument 9
Nytteargumentet 10
Demokratiargumentet 10
Kulturargumentet 11
Kompetencer i natur/teknik undervisningen? 12
Anden del 13
Storylinemetoden 14
Hvad kan storyline-metoden bidrage med i natur/teknik? 16
Konstruktivistisk læringssyn 18
Konsekvenser for undervisningen med udgangspunkt i konstruktivismen 19
Storyline i fremtidens skole 20
Læringsformer- og indhold 20
Storyline i fremtiden 22
Konklusion 23
Anvendt litteratur 24

Uddrag

Der skal ikke være nogen tvivl om, at de seneste 100 år har været kendetegnet ved en nærmest eksplosiv teknologisk udvikling. Den anses af mange som svaret på en højere livskvalitet, samt et bedre miljø. Men teknologien vækker også stor bekymring i store dele befolkningen. Forskningen i fx genteknologi har allerede ført til store opdagelser, men reaktionerne er negative, selv om resultatet er mere og måske bedre mad til os alle.

Dette er dog et velkendt billede: Der har altid været et spændingsfelt mellem nye opdagelser og menneskets angst for det ukendte: Teknologisk fornyelse baseret på naturvidenskab rummer farer, men fordelene og velfærden har hele tiden langt overskygget farerne. Alligevel er billedet blevet noget mere broget i forhold til tidligere.

Den teknologi vi omgiver os med i dag bliver til stadighed mere kompleks, samtidig med at den griber ind i alles hverdag. Netop derfor står vi i dag med en langt større opgave end tidligere når det gælder vores demokrati. Med demokrati menes at alle har ret til indflydelse på sin verden, men hermed forudsættes samtidig et ansvar samt en viden. Et ansvar der ikke kun dækker een selv, men i høj grad også ens efterfølgere. En viden der gør at beslutninger bliver taget på velargumenterede grundlag.

Kilden/grundlaget til et teknologi-skabt problem er ofte skjult eller svært tilgængeligt for den enkelte borger og kan kun afdækkes gennem videnskabelige analyser. Dette risikere at medføre en videnskabeliggørelse af den demokratiske diskussion, som kan gøre det svært for mange menneske at føle, at de er klædt på til at deltage i debatten. Det er ikke min pointe, at vi alle skal være eksperter, men at vi har behov for, at så mange som muligt kan deltage og give den teknologiske samfundsdebat både substans og perspektiv.

Det paradoksale er imidlertid, at mens flere og flere mennesker er optaget af nødvendigheden af en bæredygtig teknologisk udvikling, oplever man samtidig en faldende interesse blandt unge mennesker for naturvidenskaben. -Og det er til trods for at regeringen i folkeskoleloven 1993 introducerede faget:
Natur/teknik... Køb adgang for at læse mere

Storyline i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.