Statistik og sandsynlighed | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Ingen givet
  • 10
  • 2170
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 14-06-2012

Studieprodukt: Statistik og sandsynlighed | Undervisningsforløb

Matematik, mellem- og sluttrinnet. Statistik og sandsynlighed. Konstruktivisme og den sproglige dimension.

Indhold

1. Indledning 3
2. Den didaktiske relationsmodel 4
2.1 Mål 4
2.2 Rammefaktorer 5
2.3 Indhold 5
2.4 Læringsforudsætninger 6
2.5 Lærerprocessen 6
2.6 Evaluering 6
3. Didaktiske overvejelser 7
3.1 Konstruktivisme 7
3.2 Den sproglige dimension 8
4. Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Der findes matematik overalt, derfor er det vigtigt, at folkeskoleelever får skabt de nødvendi-ge kompetencer til bearbejdelsen af matematik. En vigtig del af matematikken er læren stati-stik.
I det følgende vil der være beskrevet en komplet undervisningsplan, som tager udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relations model, hvilken er god til at give struktur til en læseplan, da den kommer ind om alle de områder, der skal overvejes i et undervisningsforløb. Overem-net er statistik, hvor undervisningsforløbet specifikt vil tage udgangspunkt i observationer fra virkeligheden, som herefter bliver bearbejdet på et statistisk grundlag. Statistik er noget som eleverne støder på i deres dagligdag bl.a. i form af undersøgelser og sport. Derfor er det et emne, der fylder meget i faghæftet og derfor er det vigtigt, at eleverne arbejder med emnet. Derudover vil der i afsnittet om de didaktiske overvejelser være en redegørelse for konstruk-tivisme og den sproglige dimension.
Forløbet vil foregå under en slutrunde i håndbold, da eleverne vil få deres data herfra.

---

Didaktiske overvejelser
3.1 Konstruktivisme
I matematisk fagdidaktik har konstruktivismen generelt haft en stærk placering og flere af de begreber, der indgår i nutidens overvejelser om god matematikundervisning henter inspirati-on i denne læringstænkning. ”Konstruktivismen er med til at pege på, at viden i en moderne forståelse er et produkt af fortolkningsmæssige processer. Viden er et potentiale, som kan udvik-les af og i den enkelte.”8
Et konstruktivistisk læringssyn er baseret på, at eleverne skal være aktive i problemløsnings-fasen samt tænke kritisk i læringsprocessen. Igennem denne proces skal eleverne opbygge og udvikle deres begrebsverden ud fra tidligere erfaringer og forståelser af matematik. Det vil sige, at nye såvel som gamle begreber... Køb adgang for at læse mere

Statistik og sandsynlighed | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.