Pædagogisk speciale om børn med damp

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogisk speciale
  • Godkendt
  • 28
  • 6024
  • PDF
  • Frederiksberg Seminarium
  • 2001
  • 26-04-2003

Pædagogisk speciale om børn med damp

Pædagogisk Psykologisk Speciale om børn med særlige behov og at børn bliver skilt fra klassen.

Indledning
”Vi er på vej ind i en multikulturel verden og i et multietnisk samfund, hvor vores traditionelle måde at forstå identitet, kultur og dannelse er sat i skred. Vi står midt i et socialt og kulturelt opbrud, hvor det foranderlige, kaotiske og uforudsigelige mere synes at være normen end undtagelsen ”.

Finn Thorbjørn Hansen, ” Kunsten at navigere i kaos”

Problemformulering

Vi vil beskrive de opvækstvilkår danske børn har i det moderne samfund (moderniteten) og vurdere hvilken betydning det har for barnets
identitetsudvikling.

Vurdere, om man kan tale om, at børn generelt er blevet anderledes og i givet fald, om det har betydning for at børn i skolestarten opleves urolige.

Overveje hvilken rolle læreren i dels folkeskolen og specialskolen skal have, i forbindelse med den konkrete indlæring i forhold til DAMP børn.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Urolige børn kontra DAMP børn 2
Stadig flere børn bliver skilt ud 2
Belysning af de fire begreber 3
DAMP – en diagnostisk betegnelse 4
Dysfunction i forhold til: 5
Attention 5
Motor control 5
Perception 5
Baggrund for begrebets dannelse 5
Pædagogisk belysning af DAMP 6
Individuel handleplan 7
Nødvendige støtteforanstaltninger 7
Erkendelse gennem undervisning 7
Undervisningens organisering 8
Pædagogiske råd at forholde sig til: 8
Empiri 9
Moderniteten - Opvækstvilkår og identitetsskabelse 10
Familien 10
Urolige elever i folkeskolen 14
Omfanget af urolige børn 15
Hvilke karakteristika har disse børn 15
Hvilke omstændigheder i elevernes omgivelser spiller så ind 17
Sammenfatning 20
Modernitet - Modernitetsforståelse 21
Identitetsdannelse 22
Børns opvækstvilkår i Danmark 23
Urbanisering 23
Forandringer i befolkningssammensætningen 23
Ændringer i arbejdsforhold 23
Velstandsstigning – men også moderne fattigdom 24
Ændring i familiemønstret 24
Øget offentlig engagement i børneomsorgen 24
Barndommens kulturelle og ideologiske ændringer 24
Sammenfatning 25
Litteraturliste 26

Uddrag

Urolige børn kontra DAMP børn
Børn med sociale indlæringsvanskeligheder minder umiddelbart meget om børn med DAMP – men er der forskel?

DAMP børn er langt mere opmærksomhedsforstyrrende, de har svært ved at skelne væsentligt fra uvæsentligt i de oplysninger og indtryk de får.
Det har børn med sociale indlæringsvanskeligheder ikke.
DAMP børn har til gengæld ofte evnen og overblikket til at leve sig ind i andres tanker og følelser, når først de får ro til det !

Stadig flere børn bliver skilt ud
I 1985 blev 0,82 % af eleverne i folkeskolen henvist til vidtgående specialundervisning. Forrige år (1999) var tallet steget til 1,38%, viser en undersøgelse vedrørende den vidtgående specialundervisning.

Stigningen i henvisninger er markant øget i den gruppe, der i statistikken betegnes, som ”elever med adfærdsproblemer og sociale vanskeligheder”.
Stigningen skyldes en kombination af flere ting. Måske en reel stigning i antallet af børn og unge med handicap. Samtidig er lægerne blevet bedre til at diagnosticere børn med udviklingsvanskeligheder, og amternes skoletilbud er blevet bedre.

Desuden ønsker forældrene i stigende grad særlige kvalificerede undervisningstilbud til deres børn. (Dette viser en rundspørge i Århus Amt). Det lokker at specialskolerne har tilbud om fysioterapi, ergoterapi og taleundervisning, ligesom personalet tit har dygtiggjort sig på specialkurser. Men stigningen kan også være et symptom på, at den almindelige folkeskole ikke mestre børn, der skiller sig ud fra flertallet... Køb adgang for at læse mere

Pædagogisk speciale om børn med damp

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.