Sprogtilegnelse i det moderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 25
  • 8799
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 16-02-2005

Sprogtilegnelse i det moderne samfund

Bacheloropgaven i engelsk omhandler sprogtilegnelsesprocessen og et nutidigt samfundsperspektiv på sprogtilegnelse. Opgaven omfatter teoretikerne Anthony Giddens, Lars Qvortrup, Noam Chomsky, Stephen Krashen, Karen Lund, Piaget, Vygotkij.

Problemformulering
Hvordan og hvorfor tilegner moderne børn sig engelsk?
- og hvad betyder det for engelsklæreren?

Indhold

1. Indledning og problemformulering
2. Metode
3. Nutidens samfund ifølge Anthony Giddens
3.1 Delkonklusion
4. Læringssyn – Jean Piaget & Lev Vygotskij
4.1 Jean Piaget
4.2 Lev Vygotskij
4.3 Sammenfatning af Piaget og Vygotskij
4.4 Delkonklusion
5. Dannelse i det hyperkomplekse samfund – Lars Qvortrup
5.1 Fælles mål
5.2 Delkonklusion
6. Sprogtilegnelse
6.1 Chomsky
6.2 Krashen
6.3 Delkonklusion
7. Intersprog .
7.1 Delkonklusion .
8. Sprogtilegnelsesmetoder
8.1 Delkonklusion
9. Kommunikativ kompetence – Karen Lund
9.1 Delkonklusion
10.Opsamling
11.Didaktiske overvejelser
11.1 Delkonklusion
12.Konklusion
13. Litteraturliste

Uddrag

Metode
Jeg har for at behandle min problemformulering valgt at strukturere min opgave begyndende med et afsnit om nutidens samfund ifølge sociologen Anthony Giddens.
Giddens beskæftiger sig med det moderne samfunds indvirkning på det enkelte individ og dennes identitetsudvikling.

Han arbejder med tre faktorer der ifølge ham, er grunden til det moderne samfunds udvikling. Jeg vil efterfølgende belyse den kognitive udvikling i en læringsproces ifølge Piaget. Ifølge ham, er erkendelse og udvikling en internaliseringsproces. Piagets teorier vil jeg desuden sætte op imod Vygotskijs teori om zonen for nærmeste udvikling, som tager udgangspunkt i det sociokulturelle, og som hævder, at imitation er et udtryk for en læringsproces.

Herefter vil jeg se på teorektikeren Lars Qvortrups syn på dannelse i det hyperkomplekse samfund. Stemmer hans syn på et dannet individ overens med folkeskolens formålsparagraf for faget engelsk?

Til belysning af sprogtilegnelsesprocessen har jeg valgt, at se på Noam Chomskys teori om Universalgrammatikken og Stephen Krashens Monitor model. Disse teorier har jeg inddraget, for at demonstrere de forskelligartede holdninger der gennem tiderne har været til sprogtilegnelsesprocessen samt til forklaring af disse teoriers udvikling.

En anden faktor jeg har valgt at belyse, som ligeledes spiller ind i sprogtilegnelsesprocessen, er intersproget. Dette blev tidligere kategoriseret som sprogfejl, men man har i dag fået øjnene op for de underliggende færdigheder og strukturer der ligger til grund for intersproget. Dette afsnit har jeg inddraget for at demonstrere det moderne samfunds indvirkning på det danske sprog og dermed danske elevers stigende kendskab til og forforståelse for det engelske sprog.

Gennem tiderne er der blevet benyttet forskellige indfaldsvinkler til sprogundervisningen i de danske folkeskoler. For at forklare nutidens tilgang har jeg lavet et kort historisk rids af disse indfaldsvikler som omfatter grammatik- og oversættelsesmetoden, den direkte metode og den audiolingvale metode. Alle disse metoder leder op til og har været inspirationskilder til vor tids sprogtilegnelsesmetode, som Karen Lund kalder for kommunikativ kompetence.

Afsnittet om kommunikativ kompetence har jeg inddraget for at anskueliggøre nutidens sprogundervisningsform, samt for at demonstrere at målet for engelsk undervisning i dag ikke blot er, at eleverne får kendskab til sproget, men at undervisningen også omfatter samfunds- og kulturkendskab mm.
Herefter følger en sammenfatning og opsamling af opgavens teorier og indhold.

Som afslutning på opgaven vil jeg komme med såvel nogle almen didaktiske som fagdidaktiske overvejelser over min problemformulerings spørgsmål, der vil omfatte …..
Til sidst vil jeg konkludere på opgavens indhold.
Gennem hele opgaven vil jeg komme med delkonklusioner efter hvert teoretisk afsnit.

Min arbejdsmetode er hermeneutisk, da jeg for at få indsigt i engelskundervisningen som den ser ud i dag, skaber en forforståelse på baggrund af fagets historie og hidtidige metoder. Denne forforståelse påvirkes i mødet med ny viden om samfund og dannelse, og tilvejebringer dermed en ny og mere detaljeret viden og forståelse for engelskfaget... Køb adgang for at læse mere

Sprogtilegnelse i det moderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.