Semesteropgave med en sproglig analyse af elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 4669
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 14-06-2004

Læremiddelanalyse: Semesteropgave med en sproglig analyse af elevtekst

Sproglig analyse af elevtekst fra 4. klasse samt læremiddelsanalyse af "Her er jeg" af Merete Engel.

Problemformulering

Hvilken danskfaglig indgangsvinkel bør læreren have i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisning i dansk som andetsprog?

Indhold

Andetsprogsdidaktik
Tosprogethed
Det danske sprog:
Andetsprogstilegnelse:
Intersprog
Analyse af undervisningsmaterialer
Sproglig analyse af bilag 2, Emines skovtursfortælling
Hvilken danskfaglig indgangsvinkel bør læreren have i forbindelse med tilrettelæggesle af undervisning i dansk som andetsprog?
Konklusion

Uddrag

Andetsprogsdidaktik
Oftere og oftere står lærerne overfor den udfordring at skulle planlægge undervisning for elever der har dansk som andetsprog. Det har gjort andetsprogsdidaktik til et meget omdiskuteret emne, ikke mindst uden for skolens rammer. Jeg mener at man som lærer er forpligtiget til at kunne håndtere den udfordring det er at skulle tilrettelægge et undervisningsforløb i en klasse delvist bestående af børn med anden etnisk baggrund.

Ifølge Andetsprogsdidaktik1 defineres andetsprog som det sprog der læres senere end modersmålet (modersmål defineres som det eller de sprog barnet tilegner sig i hjemmet, eller er det, eller de sprog forældrene anvender). Andetsprogstilegnelsen læres via kontakt med et samfund hvor sproget tales som modersmål (i modsætning til fremmedsprog som hovedsageligt læres gennem undervisning, og uden for det land, hvor sproget tales som modersmål).

---

Sproglig analyse af bilag 2, Emines skovtursfortælling
Jeg har valgt at inddrage en sproglig analyse af en fortælling fra en 4. klasses elev. Teksten, som rummer en indlærers intersprog, er vedlagt som bilag.
I sproganalysen fokuserer jeg dels på sprogets forståelighed (fluency), dels på den grammatiske kompetence, herunder syntaks, morfologi og ortografi.

Jeg mener, ligesåvel som undervisningsdiffrentieringen påpeger, at det som lærer er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger for hermed at kunne vejlede og hjælpe eleven optimalt.
Da sproganalysen af fortællingen fylder en opgave i sig selv, har jeg i denne opgave valgt kun at kommentere de alvorligste fejl. Afslutningsvis beskriver jeg hvilke fejl jeg mener eleven bør arbejde videre med... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave med en sproglig analyse af elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.