Bacheloropgave om Cooperative Learning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 27
  • 9953
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2009
  • 28-03-2009

Bacheloropgave om Cooperative Learning

Bacheloropgave om engelskundervisning baseret på Cooperative Learning i 5. klasse.

Problemformulering

- Jeg ønsker at beskrive, analysere og diskutere hvilke overvejelser, der ligger bag valget af Cooperative Learning i engelskundervisningen, som et konkret bud på et pædagogisk, metodisk værktøj, hovedsageligt i forhold til mundtlighed.

- I forlængelse af ovenstående ønsker jeg at foretage en vurdering af, hvorvidt der er kongruens mellem Cooperative Learning og de lovmæssige krav i folkeskoleloven og Fælles Mål, Faghæfte 2, Engelsk.

Indhold

Indledning og emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Afgrænsning 3
Begrebsafklaring 3
Cooperative Learning 3
Virksomhedsteori og konstruktionisme 3
Metode 3
Cooperative Learning 5
Hvad er Cooperative Learning? 5
Hvordan arbejde med Cooperative Learning? 5
Cooperative Learning og virksomhedsteori 6
Teori 7
Læringsteori 7
Virksomhedsteori - Vygotsky 7
Konstruktionisme - Gergen 8
Virksomhedsteori vs. konstruktionisme 9
Mundtlighed i engelskfaget – Ulrika Tornberg 9
Kommunikationsstrategier 10
Socio-affektive strategier og classroom management 10
Hvordan arbejde med mundtlighed i engelskundervisningen? 11
Flerstemmighed i klasserummet – Olga Dysthe 12
Det dialogiske klasserum 13
Samspíl mellem skrift og tale i det flerstemmige klasserum 13
Analyse 14
Mine praktikerfaringer – engelsk i 5. klasse 14
Melodi Grandprix og Cooperative Learning-strukturen ”vælg-fra-viften” 15
Evaluering af ”Vælg fra viften” 15
Overordnet evaluering af mine praktikerfaringer 16
Lærerrollen i henhold til det virksomhedsteoretiske klasserum 18
EVAs evaluering fra 2003 19
Elevens rolle 19
Evaluering 19
Medindflydelse 20
Cooperative Learning i forhold til de lovmæssige krav 20
Fælles Mål 21
Folkeskoleloven 21
Det demokratiske dannelsesideal 21
Diskussion og kritik 22
Konklusion 23
Perspektivering 24
Litteraturliste 25
Bilag 1 – Cooperative Learning-strukturen ”Vælg-fra-viften” 27

Uddrag

Indledning og emnebegrundelse
I engelskundervisningen, hvor kommunikative færdigheder i henhold til Fælles mål vægtes højt, har jeg i mine praktikperioder blandt eleverne oplevet en udpræget usikkerhed og tilbageholdenhed over for det at udtrykke sig på engelsk. Jeg har i den forbindelse undret mig over, hvor lidt mundtlighed og motivation undervisningen bar præg af, og hvor vanskeligt det var at få eleverne i tale.
Jeg har i fagene pædagogik og almen didaktik på seminariet stiftet bekendtskab med metoden Cooperative Learning , som baserer sig på virksomhedsteorien, der jo vægter kommunikation og sprog højt. På baggrund af min undren, syntes det derfor oplagt at afprøve metoden Cooperative Learning i min sidste praktikperiode, hvor jeg underviste en 5. klasse i engelsk.
I lyset af de refleksioner jeg efterfølgende gjorde mig i forbindelse med evaluering af forløbet, er jeg meget optaget af at søge en dybere viden om det teoretiske grundlag, og desuden undersøge om andre forhold gør sig gældende i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning med virksomhedsteoretisk tilgang. Min praktikerfaring viste nemlig, trods det, at Cooperative Learning netop vægter mundtlighed højt, syntes det stadig vanskeligt for eleverne at overkomme usikkerhed og tilbageholdenhed over for det at udtrykke sig på engelsk.
Således finder jeg, at problemstillingen i at fremme det kommunikative i engelskundervisningen kombineret med undervisning baseret på Cooperative Learning og virksomhedsteori, er et interessant område at beskrive, analysere og diskutere.

Afgrænsning
Med afsæt i ovenstående problemformulering vælger jeg i denne opgave at sætte fokus på det CKF-område, der omhandler kommunikative færdigheder i engelskundervisning. Jeg er dog bevidst om, at engelskfagets fire CKF-områder; kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold, skal betragtes som sideordnede, og at disse i praksis ikke lader sig skarpt opdele.

Begrebsafklaring
Med dette afsnit ønsker jeg kort at definere nogle begreber, der optræder i opgaven, og som kan opfattes som flertydige.

Cooperative Learning
Hvor jeg i opgaven refererer til Cooperative Learning vil referencen henvise specifikt til Spencer Kagan og Jette Stenlevs strukturelle tilgang. Denne tilgang er udmøntet i bogen ”Cooperative Learning – undervisning med samarbejdsstrukturer”, som jeg henviser til undervejs i opgaven. I afsnittet Cooperative Learning giver jeg en uddybende beskrivelse af begrebet.

Virksomhedsteori og konstruktionisme
I teoriafsnittet skriver jeg bl.a. om virksomhedsteori og konstruktionisme. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at den sproglige lighed mellem konstruktivisme og konstruktionisme (og... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om Cooperative Learning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.