Konstruktion af instrumenter og undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik, Håndværk og design
  • Godkendt
  • 8
  • 2185
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2005
  • 23-02-2005

Konstruktion af instrumenter og undervisningsforløb

Opgave om tværfaglighed i musik, dansk, matematik og sløjd, som omhandler konstruktion af diverse musikinstrumenter og et relevant undervisningsforløb.

Problemformulering
Kan man ved hjælp af et tværfagligt praktisk/musisk undervisningsforløb forbedre elevernes forståelse for sammenhænge mellem det musikalske, matematiske og lyriske?

Indhold

1. Indledning – fagene
2. Problemformulering
3. Folkeskolerelevans - begrundelse for fag, herunder fælles mål og folkeskolelov
4. Undervisningsplan
5. Bygning af instrumenter
6. Problematikker i forhold til undervisningsforløbet
7. Bilag

Uddrag

Indledning:
Vi vil arbejde med et undervisningsforløb, som vi har valgt at kalde: ”Sang og Instrumenter”. Forløbet skal munde ud i en fremførelse af elevernes ”egen sang”. De skal selv konstruere instrumenterne, komponere sangen og spille efter udleverede noder. Dette lyder måske som en uoverkommelig opgave for eleverne, men ved hjælp af et tværfagligt samarbejde imellem: dansk, matematik, musik og sløjd, skulle det kunne lade sig gøre. Dansk bidrager med analyse/fortolkning af sange og digte, læsning omkring div. instrumenter og komponering af egen sangtekst. I matematik lærer eleverne at tegne instrumenterne i målestoksforhold og udarbejde en arbejdstegning. Ydermere arbejdes der med nodeværdier for at fremme elevernes forståelse for brøker. Musikfaget bidrager med nodelære, dvs. nedskrivning af noder og spillen efter noder. Der arbejdes også med sang. Herudover inddrages sløjdfaget til konstruering af instrumenterne. Undervisningsforløbet vil vi foreslå skal køres i mellemtrinet, nærmere bestemt 5-6. klasse. Dette begrundes med, at eleverne skal have et vist fagligt niveau i henholdsvis i matematik og dansk og have udviklet deres motoriske evner, således, at de både kan spille på og bygge instrumenterne i musik og sløjd. Endvidere stemmer det overens med hvad eleverne skal kunne efter 6.klassetrin ifølge div. fælles mål.

---

Undervisningsplan:
Skemaet nedenfor er ikke et fastlåst skema, men nærmere et vejledende, så henholdsvis lærere og elever, har noget at forholde sig til. Fagene overlapper naturligvis hinanden, da det jo er et tværfagligt forløb, fagenes navne er nævnt, så man ved hvilken lærer, der har ansvar for timerne. Timerne, hvor intet fag er nævnt, er fællestimer, dvs. samtlige lærere vil være til stede. Eleverne inddeles i grupper af 4-5 elever og der arbejdes projektorienteret, med 9.klasses projektopgave i baghovedet. Ydermere, fører eleverne individuelt en personlig logbog hver dag... Køb adgang for at læse mere

Konstruktion af instrumenter og undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.