Bacheloropgave om samfundsfag i en senmoderne tid

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 21
  • 6339
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2007
  • 04-04-2007

Bacheloropgave om samfundsfag i en senmoderne tid

Bacheloropgave i samfundsfag om samfundsfag i en senmoderne tid.

Jeg har valgt i denne opgaves indledning og indkredsning, at lade mig inspirere af Thomas Ziehes tekst ”Den Kulturelle Frisættelse” samt Anthony Giddens' tanker omkring mennesket som selvskabende individ.

Problemformulering

- På hvilken måde manifesterer den kulturelle frisættelse sig i det danske samfund, og dermed også i eleverne, og hvilke konsekvenser medfører dette for mødet mellem skole og elev.
- Herunder må spørges, hvordan man som folkeskolelærer kan undervise i samfundsfag på en sådan måde, at det tilgodeser både eleven som selvstændigt frisat individ og de fastsatte lovkrav, der omspænder både elev og lærer?

Indhold

Skolens samfundsfagsundervisning i en senmoderne tid 2
Samfundsdiagnose/analyse 4
Adskillelse af tid og rum 4
Udlejring/Disembedding 5
Modernitetens refleksivitet 5
Opsamling 6
Den kulturelle frisættelse 8
Traditionel tid 8
Moderne tid 9
Opsamling 10
Det moderne barn 11
Folkeskolen, spændingsfelt mellem det moderne barn og traditionel skoletænkning 13
Folkeskolen i moderne tid 13
Barnet i skolen, skolen i barnet 14
Samfundsfag indtager en ny plads 15
Samfundsfag som identitetsudviklings arena 16
Formål 16
Signalement 17
Samfundsfag som kristendomskundskab 18
Samfundsfag som prøve fag 18
Besvarelse af min problemstilling 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Det er herunder vigtigt for mig at præcisere, at jeg vil indskrænke opgaven til følgende:
- Jeg vil gå i dybden med kriterier for stofudvælgelse, fokusområder, etc, herunder fastbestemte lovkrav, samt pædagogiske og didaktiske overvejelser. Jeg vil ikke koncentrere mig om specifikt undervisningsmaterialer eller fokusområder.
- Jeg vil forsøge, at belyse på hvilken måde samfundsfag kan bidrage til spændingsfeltet mellem det eleverne kommer fra (deres kulturelle frisatte liv), og det de skal hen til (folkeskolens fastsatte målkrav).
- Slutteligt vil jeg overveje, på hvilken måde den nu indførte examen i faget samfundsfag kan påvirke undervisningen.

Tekniske oplysninger.
- Noteapparatet fungerer ikke alene som kildeangivelse men også som forklaringer og
sidebemærkninger.
- Litteraturlisten omhandler udelukkende direkte anvendt litteratur... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om samfundsfag i en senmoderne tid

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.