Bacheloropgave om samfund, kultur og madvaner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Madkundskab)
  • Godkendt
  • 28
  • 9907
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 18-02-2007

Bacheloropgave om samfund, kultur og madvaner

Bacheloropgave i hjemkundskab om samfund, kultur og madvaner.

Problemformulering

Hvilket samspil er der mellem samfundsudviklingen og børne- og ungdomskultur, og hvordan interagerer dette samspil med børn og unges madkultur?
Hvordan kan læreropgaven i hjemkundskab forstås, på baggrund af dette samspil?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Afgrænsning 2
Begrebsafklaring 3
Metodiske overvejelser 3
Teoretisk forståelsesramme 4
 Forandring er et grundvilkår 4
 Aftraditionalisering og individualisering 5
 Refleksivitet og selvreference 6
 Sammenfatning 7
Børne- og ungdomskulturen 8
 Massekultur 9
 Kroppen 10
Børn og unges madkultur 10
 Mad, måltider og livskvalitet 11
 Fødevarer 14
 Forbrug 15
Opsummering af børn og unges madkultur 17
Opsummering af samspillet mellem børne- og ungdomskultur 18
Forståelse af læreropgaven i hjemkundskab 19
 Dannelsessyn 19
 Læringssyn 21
 Lærerrolle – med perspektivering til hjemkundskab 23
 Sammenfatning 24
Konklusion og perspektivering 25
Litteraturliste 26

Uddrag

Afgrænsning:
Emnet for denne opgave er en aldersmæssig gruppering; børn og unge. Formålet med denne opgave er at ruste mig bedst muligt til læreropgaven i folkeskolen, og jeg beskæftiger mig derfor hovedsagligt med børn og unge i skolealderen. Nogle af de empiriske undersøgelser behandler alderskategorier der overskrider skolealderen. Disse har jeg valgt at inddrage, da aldersgruppen for 15-18 år udsættes for en anden grad af voksen indflydelse end de mindste skolebørn, og jeg derved kan få et bredere billede af børn og unges
madkultur. Jeg forholder mig, i kraft af opgavens omfang, ikke til afvigende madkulturelle mønstre eller
marginaliserede grupper i samfundet, men derimod til de generelle mønstre i børne- og ungdomskulturen.
Jeg vil i min opgave ikke klarlægge hele børne- og ungdomskulturen og dennes udvikling, men i stedet tage udgangspunkt i de tendenser i ungdomskulturens udvikling, der interagerer med børn og unges madkultur.
Geografisk afgrænser jeg mig til at kigge på danske børn og unge. Madkulturer følger ikke nødvendigvis landegrænser, hvilket tydeligt ses idet ”den danske madkultur” er en uhomogen gruppe og dynamisk størrelse der er omfattet af mange forskellige madkulturelle grupperinger. Grupperingerne kan bl.a. dreje sig om etniske, regionalt eller socialt tilhørsforhold eller en aldersmæssig gruppering... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om samfund, kultur og madvaner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.