Rummelighedens didaktik | Undervisningsforløb | Det moderne gennembrud

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 6076
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2006
  • 11-09-2006

Eksamensopgave: Rummelighedens didaktik | Undervisningsforløb | Det moderne gennembrud

Eksamensopgave i didaktik om rummelighedens didaktik samt undervisningsforløb om ”Naadsenbrød” i forbindelse med forløbet med ” Det moderne gennembrud”.

Problemformulering
• Hvad kendetegner efter vores mening en rummelighedsdidaktik
• Hvilke muligheder og begrænsninger har en sådan didaktik i forhold til det enkelte individ og fællesskabet

Indhold

Indledning
Problemformulering.
Definitions og begrebsafklaring
Valg af model og begrundelse ( Elsebeth Jensen)
Formål og mål
Undervisningsplanen sat ind i model
Mål, arbejdsformer og tegn
Undervisningsplanen med fokus på mål, arbejdsformer og tegn
Vurdering og evaluering af forløbet
Skolens opgave og vores dannelsessyn
Læringssyn
Rummelighedens didaktik - evaluering og refleksion
Afrunding og perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Folkeskoleloven lægger op til, at den danske folkeskole skal være en enhedsskole, hvor den enkelte elevs behov og forudsætninger skal imødekommes via en pædagogik, der er centreret omkring den enkelte elev, men også hvor fællesskabet med dets forskellighed har stor betydning for dannelsesprocessen. Det at tilrettelægge en undervisning der tilgodeser alle elever i klassen, stiller store krav til undervisningens struktur og den enkelte lærers rummelighedskompetencer. I forbindelse med vores egne praktikforløb har vi stiftet bekendtskab med, hvor svært og samtidig vigtigt det er at rumme alle elever i klassen. Læringsmiljøer med større rummelighed og fleksibilitet stiller læreren over for det dilemma, som handler om at imødekomme både den enkelte elevs særlige behov og fællesskabets generelle behov. Vi vil i denne opgave undersøge og forsøge at komme frem til, hvorledes man med en didaktisk tilgang kan skabe et inkluderende klasserum, der både tager hensyn den enkelte, men også hvor der i høj grad koncentreres om det at være i et fællesskab. Vi finder den undersøgende problemstilling spændende og interessant, da der i dagens skole er fokus på at praktisere en rummelighedsdidaktik, men også fordi at enhedsskolen mere end nogensinde står for skud.

---

Vi ønsker at undersøge både ud fra egne empiriske undersøgelser samt pædagogiske og didaktiske teorier, hvordan vi kan tilrettelægge en undervisning, der bygger på en rummelig og inkluderende vision. Som Susan Tetler mener vi, at formålet med en sådan didaktik er at skabe udviklingsrum for motivation og samarbejde for alle elever, og udvikle en klasserumskultur med stor tolerance og respekt for forskelligheder – samt en omsorgsforpligtethed for hinanden.1
Vi forholder os undrende til om man overhovedet i dag kan føre fællesskabsbærende undervisning, eller om der med den stigende individualisering bliver mere fokus på ansvar for egen læring, mere niveaudeling og mere individuel læring. I opgaven tager vi afsæt i vores model til undervisningsforløbet og en begrundelse herfor. Inden vi går videre til beskrivelse af undervisningsplanen, vil vi definere vores brug af begreberne undervisningsdifferentiering, rummelighed og inklusion og præcisere vigtigheden af målsætning. Efterfølgende vil vi beskrive skolens opgave samt vores dannelsessyn og læringssyn i forhold til en rummelig og inkluderende didaktik. Afslutningsvis vil vi evaluere og reflektere over vores undervisningsplan i forhold til bestræbelserne på at sammensætte en didaktik, der både tager hensyn til de sociale samspilsprocesser og den enkelte elevs potentialer i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Rummelighedens didaktik | Undervisningsforløb | Det moderne gennembrud

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.