Relationskompetence og tilrettelæggelse af undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 11
  • 3878
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2010
  • 09-05-2012

Relationskompetence og tilrettelæggelse af undervisningen

Eksamensopgave i pædagogik.

Opgaven omhandler vigtigheden af at skabe relationskompetencer og hvordan der skal tages højde for disse i tilrettelæggelsen af undervisningen.

EMNE: Problemformulering 4: Lærerprofession og lærerkompetence & lærerens opgaver med udvikling og samarbejde - Relationskompetence og tilrettelæggelse af undervisningen.

Problemformulering
- Hvorfor er lærerens relationskompetence vigtig, og hvordan kan jeg i min tilrettelæggelse af undervisningen tage højde for dette så også de indbyrdes lærer-elev relationer styrkes i en positiv retning?

Underviserens kommentar

At det var en stabil opgave, men som også havde behov for mundtlige besvarelser.

Forfatterens kommentar

Der skulle gåes mere i dybden i diskussionerne.

Indhold

Indledning Side 3
Problemformulering Side 4
Metode – hvilke teoretikere vil jeg bruge og hvorfor? Side 4
Hvorfor er der behov for relationskompetencer i dag? Side 4-6
Etablering af relationer Side 6-7
Lærerens rolle Side 7-8
Skolens rolle Side 8
Tilrettelæggelse af undervisningen Side 8-10
Forløb Side 10-11
Konklusion Side 11
Perspektivering Side 12
Litteraturliste Side 12

Uddrag

Indledning
Siden 1960'erne og 1970'erne har vi efterhånden bevæget os fra et præmoderne samfund opbygget omkring symbolske værdier, til nu, at leve i et senmoderne samfund.
Førhen koncentrerede folket sig om religion, kongemagt og traditioner og det var disse ting der dannede deres samfundsopfattelse og selvforståelse. Derudover var ens fremtid ofte bestemt idet man ofte overtog familiære erhverv.
Ser vi derimod på det moderne samfund vi lever i, i dag er det modsat af ovenstående kendetegnet ved den kulturelle frisættelse. Thomas Ziehe har beskæftiget sig med begrebet og fortæller endvidere at vi her er vidne til et tab af autoritet og aftraditionalisering.1
Ovenstående er et historisk aspekt som har stor betydning for hvordan vi skal gebærde os i dagens samfund, men med en løsrivelse af traditioner og kravet om nu selv at skulle tage en masse valg, det være sig alt lige fra familie, til studie og arbejde, presses den enkelte til det sidste. Det betyder imidlertid at alle har brug for et hjælpende hånd i den rigtige retning og det er netop her min rolle som lærer kommer ind i billedet.
Elever har i dag brug for omsorg og støtte i kampen mod de mange fremtidige valg og beslutninger der skal tages. Enhver lærer skal i høj grad være i stand til at skabe gode og sunde relationer til sine elever, der som før nævnt bl.a. bygger på omsorg og støtte, herunder; empati, respekt, tolerance og selvsagt interesse for den enkelte elev.
Disse relationer har stor betydning for hvordan man som lærer er i stand til at skabe et sundt læringsmiljø i hvilket eleverne føler sig trygge og værdsat og det betyder samtidig at der herigennem kan skabes en gensidig respekt som er med til øge lærerens autoritet.
Det er vigtigt som lærer ikke at undervurdere vigtigheden af de forskellige relationer, da de har stor betydning for hvordan arbejdet i klassen og eleverne i sig selv, udvikler sig og af samme årsag ønsker jeg derfor at undersøge:

Metode – hvilke teoretikere vil jeg bruge og hvorfor?
For at belyse ovenstående vil jeg bl.a. anvende Mads Hermansens m.fl. Didaktikken og individet for at få et indtryk af hvordan vigtigheden af at besidde relationskompetencer gør sig gældende i folkeskolen. Derudover vil jeg drage nytte af Thomas Nordahls Eleven som aktør og Per Fibæk Laursens Praktisk pædagogik for at se nærmere på lærerens, elevens og skolens rolle i forhold til tilegnelsen af relationskompetencer, samt vigtigheden heraf.
I arbejdet med tilrettelæggelsen af undervisning vil jeg beskæftige mig med Olga Dysthes Det flerstemmige klasserum, samt Spencer Kagan og Jette Stenlevs Cooperative Learning... Køb adgang for at læse mere

Relationskompetence og tilrettelæggelse af undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.