Fagdidaktisk opgave i håndværk og design

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 13
  • 3431
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2005
  • 14-04-2006

Undervisningsforløb: Fagdidaktisk opgave i håndværk og design

Refleksioner over et undervisningsforløb på 4.år

Indledning
Opgaven tager udgangspunkt i et undervisningsforløb i min praktikperiode på 2. årgang, hvor jeg havde en 4. klasse i håndarbejde. Praktiklæreren havde et ønske om at eleverne lærte at filte, da hun og billedkunstlæreren skulle have et forløb sammen, hvor eleverne skulle filte billeder. Vi blev enige om, at eleverne skulle filte en figur. I forløbet dukkede der flere ting op, som jeg ikke havde taget højde for, og da de fem uger, der oprindeligt var afsat til forløbet, samtidig blev reduceret til tre uger, nåede vi ikke at blive færdige. Da praktiklæreren ikke havde filtet før, aftalte vi, at jeg mødte op i klassens håndarbejdstimer, indtil eleverne var færdige med deres figurer. Det blev til fire besøg fordelt over en periode på 5 uger. Eleverne var glade for deres figurer, som vi tog billeder af, men alt i alt ser jeg ikke forløbet som vellykket.
I opgaven har jeg valgt at planlægge et tilsvarende undervisningsforløb, hvor jeg vil tage udgangspunkt i mine erfaringer fra praktikken og gennem min refleksioner over dette forløb, forsøge at skabe et bedre forløb.

Indhold

Indledning 2
Problematikker i praktikken 2
Metodebeskrivelse 3
Fagets formål 3
Lærerroller 3
Skulptører 3
Entertaineren 4
Træneren 4
Arbejdslederen 4
Didaktiske overvejelser 5
Det faktiske praktikforløb 5
Elevernes læringsforudsætninger 5
Det faktiske forløb 6
Det tænkte forløb 6
Indhold og mål 6
Det faktiske forløb. 7
Det tænkte forløb 7
Læreprocessen 7
Det faktiske forløb 7
Det tænkte forløb 8
Rammefaktorer 8
Det faktiske forløb 8
Det tænkte forløb 9
Evaluering og undervisningsdifferentiering 9
Det faktiske forløb 9
Det tænkte forløb 9
Konklusion 10
Litteraturliste 10
Undervisningsforløb 11

Uddrag

Problematikker i praktikken
Jeg vil i dette afsnit begrunde, hvorfor jeg mener, at forløbet ikke var vellykket. Jeg vil beskrive det i en række punkter i forhold til fagets formål og lærerrollen.
• På grund af den korte tidsramme blev forløbet stresset og til tider kaotisk.
Af samme grund var der ikke plads til meget arbejdsglæde eller fællesskab.
• Tidspresset gjorde, at der ikke blev tid til andet end at fremstille produktet.
Eleverne var frustrerede og bange for ikke at blive færdige.
• Jeg havde intet kendskab til elevernes forudsætninger.
• Jeg fik ikke evalueret på forløbet hverken med praktiklæreren eller med eleverne.
• Både praktiklæreren og jeg fik filtet en hel del.
• Jeg fokuserede på de elever som gjorde sig synlige, og overså de elever der gemte sig.
• Praktikforløbet var på 2. årgang, og jeg havde ikke megen erfaring.
Metodebeskrivelse
Jeg vil bruge Him og Hippes didaktiske relationsmodel til at diskutere mine didaktiske overvejelser i opgaven, som er bygget op over følgende afsnit.
• Kort redegørelse for fagets formål, som vil afspejle sig i det tænkte undervisningsforløb.
• Kort beskrivelse af fire forskellige lærerroller.
• I afsnittet didaktiske overvejelser vil jeg gennemgå det reflekterede undervisningsforløb
• Konklusion
• Det tænkte undervisningsforløb, med de CKF'er fra faget som kommer i spil. (se bilag 1)
Fagets formål
Formålet med undervisningen i håndarbejde er at give eleverne livsnære erfaringer. Det vil de opnå gennem det skabende og håndværksmæssige arbejde. Den proces de gennemgår, fra forestilling, gennem planlægning og til udførelse vil udvikle deres færdigheder i at formgive og fremstille ting som har en æstetisk og funktionel værdi.
Stk. 2.
Eleverne skal have mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og følelsesmæssigt engagement. Det får de gennem de udfordringer der ligger i den tekstile designproces. Herved vil de udvikle tillid til egen formåen og samtidig erkende værdien af æstetisk praktisk arbejde.
Stk.3.
Eleverne skal blive fortrolige med tekstil kultur og udtryksform, så de bliver i stand til at vurdere, udvikle og formidle den materielle kultur, de selv og andre skaber og bruger.
Lærerroller
Jeg vil i det følgende kort skitsere fire forskellige lærerroller. Prototyperne er hentet fra Ivar A. Bjørgen's bog: ”Ansvar for egen læring”, Tronheim 1994.
Skulptører
Læreren har det fulde ansvar for aktiviteterne i klassen, og de er styret af pensum. Det er også læreren der har ansvaret for læringsresultatet og det er afhængigt af, at han får gennemført det, han har planlagt. Han tager det for givet, at eleverne er motiverede, og al samtale i klasselokalet er relateret til pensum. Eleven skal være opmærksom, og læringen finder sted ved, at læreren præsenterer læringsstoffet. Skulptøren giver jævnligt eleverne hjemmearbejde, han kontrollerer at arb... Køb adgang for at læse mere

Fagdidaktisk opgave i håndværk og design

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.