Refleksive læreprocesser | Didaktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 13
  • 5198
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 26-01-2012

Refleksive læreprocesser | Didaktikopgave

Idræt og didaktikopgave om refleksive læreprocesser.

Problemformulering
De førnævnte overvejelser i forbindelse med emnet refleksive læreprocesser og den didaktiske relationsmodel fører os frem til følgende problemformulering:
Hvordan kan man tilgodese refleksive læreprocesser i idrætsundervisningen? Og hvordan kan den didaktiske relationsmodel inddrages som didaktisk redskab i denne sammenhæng?

Indhold

1. Indledning side 1.
1.1. Emnebegrundelse side 2.
1.2. Problemformulering side 3.
2. Grundlæggende didaktiske synspunkter for vores undervisning side 3.
2.1. Lovmæssige/formelle bestemmelser side 3.
2.2. Samfundssyn – modernitetsteori side 3.
2.3. Menneskesyn side 4.
2.4. Dannelsessyn side 4.
2.5. Undervisnings- og læringssyn side 5.
3. Teoretisk grundlag side 5.
3.1. Kritisk-konstruktiv didaktik side 5.
3.2. Didaktisk relationsmodel side 6.
3.3. Æstetiske læreprocesser og tavs viden side 7.
3.4. Refleksive læreprocesser side 7.
4. Erfaringer fra 3. årgangspraktik – refleksioner over pædagogisk praksis . side 8.
4.1. Anvendelse af den didaktiske relationsmodel side 9.
4.2. Planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløbet side 9.
4.3. Kritisk analyse, vurdering og evaluering af undervisningsforløbet side 10.
5. Konklusion side 12.
6. Litteraturliste side 13.
7. Bilag side 14.

Uddrag

Indledning
1.1. Emnebegrundelse

Læsningen om og arbejdet med refleksive læreprocesser1 og den didaktiske relationsmodel i forbindelse med vores 3. årgangspraktik har særligt vakt vores interesse og lyst til at arbejde videre med dette emne i en eksamensopgave. Idrætsfaget har ligesom andre fagområder i de seneste år gennemgået en udvikling indholdsmæssigt. De idrætsfaglige indholdsområder er ekspanderet, og der er opstået et behov for at nytænke den pædagogiske tankegang bag faget i skolen: ...

Der hersker dog ofte uklarhed om begrebernes betydning. Denne forvirring ønsker vi bl.a. at tage op i denne opgave. Opfattelsen af læring og viden har op gennem 90´erne forandret sig, og der er sket et paradigmeskift i forståelsen af viden grundet et stigende fokus og accept af begrebet tavs viden. Tavs viden forstår vi som en erfaringsbaseret og svært kommunikerbar form for viden, som bl.a. anvendes i de praktiske og kropslige handlinger i idrætsundervisningen. (Møller, 2002, s. 164). Endvidere er begrebet refleksion - som ofte sættes i forbindelse med udtrykkene ”at lære at lære” og ”ansvar for egen læring” - blevet populært. Eleven bevidstgøres her om sine egne læreprocesser. Som kommende idrætslærere finder vi det for særdeles væsentligt at undersøge, hvordan man kan forholde sig til henholdsvis refleksive og æstetiske læreprocesser2 i idrætsundervisningen. Konklusionen for ovenstående indledende betragtninger er at idræt gerne skulle være noget, man både gør og forstår. Ved en kobling mellem teori og praksis kan eleverne opnå bevidsthed for sammenhængen mellem oplevelses-, færdigheds- og kundskabsaspekter. Der kan således bygges bro mellem det sansede/oplevede og det erkendte. Idræt har dermed en kognitiv side, som kan kobles på det praktiske.
På baggrund af erfaringer fra vores 3. årgangspraktik (treklangspraktik) har vi udarbejdet modellen ”Hvordan gik det?” (se bilag 1), hvor elevernes deltagelse og motivation illustreres. Som det fremgår af modellen, faldt elevernes deltagelse og motivation markant i uge 4 (starten for arbejdet i grupperne). Dette fald vil være vores fokuspunkt i opgavens didaktiske analyse af det gennemførte undervisningsforløb. Vi ønsker endvidere i denne sammenhæng at undersøge følgende problem-felter: ...

---

I det følgende vil vi i afsnit 2 redegøre for vores grundlæggende didaktiske synspunkter for vores undervisning. Gennem forskellige syn og opfattelser af samfundets udvikling vil vi undersøge, hvilken betydning denne udvikling bl.a. har fået for undervisningen i skolen i dag. I afsnit 3 præsenteres nogle udvalgte teorier, som har dannet et teoretisk grundlag for planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af et undervisningsforløb i idræt fra vores 3. årgangspraktik. Dernæst redegøres der i afsnit 4 for nogle overvejelser og erfaringer med et konkret undervisnings-forløb i idræt i en 6./7. klasse på en folkeskole. I afsnit 5 sammenfattes og opsummeres den nye viden i en konklusion, og opgavens problemformulering besvares... Køb adgang for at læse mere

Refleksive læreprocesser | Didaktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.