Bacheloropgave om reception og dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 31
  • 9317
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 22-03-2006

Bacheloropgave om reception og dannelse

Problemstilling
Jeg har igennem mine praktiker altid fundet det interessant og svært at sidde som lærer (praktikant), og være i den situation ikke at være den person, der har patent på viden. Der opstår i dag mange tilfælde, hvor det viser sig at eleven ved mere om et pågældende emne end læreren. Dette kan være en positiv, men til tider også en ømtålig og tankevækkende oplevelse.

Det er netop denne problemstilling, der har stor relevans i samfundet og ikke mindst i folkeskolen i dag. Vi skal som lærere undervise og videregive viden og dannelse. Vi lever i et hyperkomplekst samfund, hvor alle opfattes og opfører sig som selvstændige individer. Samfundet har udviklet sig så meget, og vores vidensbank er blevet så stor og alsidig, ja, nærmest uendelig, at det ikke længere afgøres, hvad der er ”vigtigst” at videregive. Det samme med dannelse. Kan vi i et multikulturelt og hyperkomplekst samfund i undervisningen finde et fælles dannelses ideal?

Alle disse komplekser kan måske forenkles i billedkunstfaget. I billedkunstfaget menes der i hvert fald at være et fælles billedsprog, der er stærkt domineret af det vestlige liv, dets kulturelle aspekter og billedsprog. Men kan det nu være rigtigt? Især i vesten har der været en stor kulturel udvikling i form af indvandring og udvandring og mange andre faktorer. I takt med samfundsudviklingen er billedkunstfaget og dets dannelsessyn blevet ændret. En af disse ændringer er den ny billedpædagogik, hvori receptionsteorien har fået fodfæste. Der er ikke længere en masterfortolkning, og lærer og elev er derfor ”ligeværdige” i analysen af billeder. Eller hvad? Kan der skabes en ligeværdighed i klasselokalet ift. magt-forholdet og konstellationen, og er den i så fald givtig? Og kan man i billedanalyse arbejde uden en masterfortolkning?

Derfor vil jeg i denne opgave arbejde med følgende problemstillinger:

Hvem har patent på viden?

Kan vi finde et fælles dannelses ideal?

Kan en billedanalyse gennemføres uden en masterfortolkning i faget billedkunst?

Kan der i folkeskolen findes fodfæste for et mere ligeværdigt magtforhold mellem lærer og elev?

Indhold

Indledning 3
Problemfelt og problemformulering 3
Metode 4
Begrebsafklaring 6
Samfundsudvikling og dannelse 7
Samfundet og folkeskolen i dag. 7
Dannelse 8
Lars Qvortrup og dannelse 8
Wolfgang Klafkis dannelsesteori 9
Formelle krav til læreren om elevens dannelse 10
Læringssyn og dannelse 12
Receptionsteori og pædagogiske metoder i denne 12
Æstetisk dannelse og billedkunstfaget gennem tiden 13
Receptionsteorien 13
De 5 spørgsmål 14
Billedkunstfagets receptionsteori 15
Værket og den hermeneutiske cirkel 16
Det relationelle møde med værket 17
Semiotik og den formelle tilgang 19
Semiotik 19
Den analytiske tilgang 22
Lars Qvortrup og kunsten 23
Lærer og elev: en ny magtkonstellation? 25
Hvem har patent på viden? 25
Lærer og elev; en ny magtskonstellation? 26
Konklusion 27
Litteraturliste 29

Uddrag

Metode
Jeg vil tage udgangspunkt i receptionsteorien og den nye billedpædagogik med fokus på forhold mellem elev og lærer, det receptionelle, relationelle og mødet mellem elev og billede. Det samfundsmæssige aspekt vil ligge til baggrund for diskussionen om bevæggrunden til denne nye teori og hele folkeskolens udvikling, både hvad angår dannelses- og læringsbegrebet og magtkonstellationen i klasseværelset.

Grundlæggende har jeg metodisk valgt at arbejde med den hermeneutiske retning indenfor videnskabsteorien, da jeg mener at denne passer til min arbejdsmetode på flere væsentlige punkter. Set i forhold til mit problemfelt og emnet det omhandler, mener jeg ikke, at det er hensigtsmæssigt at bruge en positivistisk tilgang. I det receptionelle kan man netop ikke tage udgangspunkt i statistik og naturvidenskabelig teori. Der er her fokus på det humanistiske og mere følelsesbetonede og derfor vil den hermeneutiske retning give et bedre udgangspunkt for opgaven.

Jeg vil se på filosoffen og sociologen Michel Focault's Governmentality teori og med denne undersøge magtkonstellationen mellem lærer og elev, da jeg finder det interessant at se på denne udvikling ift. tidligere lærer/elev forhold. Jeg vil tage udgangspunkt i Focault's governmentality eller styringsmentalitet, da han har nogle interessante og relevante synspunkter, der kan være give nogle forklaringer og en baggrund for en ny konstellation.

Mit læringssyn er inspireret af Wolfgang Klafki, og jeg vil derfor bruge hans teori, hvad angår dannelse såvel som læring og didaktik. Jeg ser især hans kategoriale dannelse og dobbeltåbningen relevant, i forhold til arbejdet med faghæftet i billedkunst og arbejdet med receptionsteorien.

Jeg vil bruge Lars Qvortrup's teori om det hyperkomplekse samfund og heri hans dannelses- og læringstanker, da det er meget brugbart og relevant set i forhold til folkeskolen som dannende institution i samfundet. Det er samfundet der sætter rammen for folkeskolens væren og gøren, og den dannelse vi som undervisere skal stå for. Derfor vil jeg se på samfundet og skolens funktion i dag, og derefter se på hvilken dannelse, der er nødvendig og relevant. Jeg ser også den hyperkomplekse samfundsteori relevant set i forhold til receptionen, faget billedkunst og denne indeholder samtidig elementer som kan sammenholdes mit eget lærings og dannelsessyn.

I det billedkunst faglige vil jeg som hovedteoritikker bruge Helene Illeris. Hendes mange undersøgelser og artikler om den nye billedpædagogik og reception er meget interessante og relevante. Jeg vil se på hvad reception er, hvordan man kan arbejde med dette. Jeg vil i min undersøgelse også komme ind på hvilke andre billedpædagogiske redskaber, som kan anvendes i receptionsteorien. Jeg har valgt receptionsteorien, da jeg i mine praktikker har brugt denne og finder den meget tilgængelig og brugbar i billedkunstfaget i dag. Ikke kun set med henblik på metode, men også i forhold til samfundsudvikling... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om reception og dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.